Aetas, 2017 (32. évfolyam)

2017 / 2. szám - MŰHELY - Ratzky Rita: Petőfi és Jókai barátságából épült művészetek palotái

Műhely Ratzky Rita S most nézzük, hogyan próbálta Petőfi barátja életét irányítani. Értesítette Móric édes­anyját Komáromban, hátha meg tudja akadályozni a szerinte is rossz választást. Úgy gon­dolom, akkor reprezentálható legjobban a történet, ha Petőfi levelét özvegy Jókay József­­néhez teljes egészében közlöm. „Tisztelt Asszonynéném!59 Pest, septemb. 6.1848. A küldött egyetmást szíves köszönettel vettük. Laborfalvi Móricról nem sokat tudok, a régi barátság tökéletesen ketté szakadt köztünk és örök időkre. Móric olly nemtelenűl, olly gya­lázatosan viselte magát irányomban, hogy rá sem nézhetek többé soha. Midőn meghallot­tam, hogy megjött faluról már mint férj, oda mentem Emődihez,60 s kihivattam őt (mint azelőtt szokásom volt, mert L. Rózához soha nem mentem be) de Móric, a­helyett hogy ki­jött volna, azt üzente ki nagy gorombán, hogy menjek be, ha dolgom van vele, s én erre boszankodva hazajöttem. Másnap legényemet küldtem oda, hogy jőjön hozzám, mert igen fontos végezni valóm van vele, s erre a tegnapi pimasz gorombasággal ismét azt üzente: én is csak annyira lakom tőle, mint ő én tőlem, ha dolgom van vele, sétáljak hozzá. Láttam, hányadán vagyunk, s egy levelet írtam neki, melly utóló levelem hozzá az életben, s melly­­ben keserűen szemére hánytam irántami silány magaviseletét s különösen bizalmatlansá­gát, hogy házassága ügyében soha egy őszinte szót nem hallottam tőle. D e levelemért s kü­lönösen azért, hogy akkor a városban és a hegyek között kerestem őt, hogy állott rajtam bo­­szút? csufondárosan! hírem és tudtom nélkül egy komisz cikket írt ellenem az Életképek utósó számában, mellyben engemet többek közt Vörösmarti iránti háladatlansággal vádol stb. pedig Móric sokkal több hálával tartozik nekem, mint én Vörösmartinak. Isten neki, már mindennek vége van, s ő bánja meg a dolgot, nem én, mert nekem, azért hogy ő elha­gyott, még maradtak barátim, de neki én voltam az egyetlen igazi barátja. Én Móricot gyönge embernek ismertem, de elnézéssel viseltettem iránta, mert ezen hibáját fiatalságá­nak tulajdonítottam, s abban a hiszemben voltam, hogy majd megemberedik idővel; gyön­ge embernek ismertem őt, mondom, de azt nem tettem föl róla, hogy alávaló, pedig íme vi­lágosan kimutatta, hogy az. Ezentúl ne kérdezősködjék felőle Asszonynéném én nálam, mert én semmit, de semmit nem tudok, nem is akarok tudni felőle. Nem érdemli meg, hogy figyelmemet csak egy pillanatig is rá fordítsam. A contractusunk december végén telik ki, addig már nem hagyhatom el az Életképek szerkeztését, de akkor tüstént el fogom hagyni. Szomorú vigasztalás, de én egyébbel nem vigasztalhatom Asszonynénémet, mint azzal, hogy elvesztette ugyan a fiát, de igen igen rosz fiút veszített, ki után nem méltó bánkódni. Feleségemmel együtt tisztelvén kedves Asszonynénémet, maradok őszinte jóakarójuk Petőfi Sándor” Nem könnyű kommentálni ezt a levelet. Kezdjük azzal, hogy mintha Petőfi tudomásul se venné, hogy egy anyának ír a fiáról. Az emlékezésekből tudjuk, hogy heves természetű, gyakran meggondolatlan ember volt. Jókai és Laborfalvi Róza házasságát egyébként sokan ellenezték. Barátságuk megromlásának azonban nemcsak ez volt az oka, hanem Petőfi Vörösmar­­tyhoz írott költeménye is, amelyben a költő mélyen elítéli, hogy a hadsereg szervezése ügyében (tudni­illik, hogy a német katonák maradjanak szolgálatban, minthogy ilyen gyor­san új sereget megszervezni nem lehet) a költő egykori mentora a többséggel szavazott. 59 Petőfi Sándor összes művei, 7. köt. Első kritikai kiadás, 167—168. 60 Emődy/Emődi Dániel, Petőfi és Jókai közös ismerőse egy házban lakott Jókaiékkal a Hatvani ut­cában, sajnos ez a ház ma már nem áll. 134

Next