A Hét 1958/1 (3. évolyam, 1-26. szám)

1958-04-20 / 16. szám

Az orosz imperátori balett nagy örök­ségéved, Fokin és Gyagilev, Nyizsinszkij és Anna Pavlova, a nagy drámai balettmű­vésznö hagyományaival tarsolyában mu­tatkozott be városunkban az Sz. M. Kirov nevét viselő leningrádi Állami Opera és Balett-színház kilencven táncosa és tán­cosnője. Aki va'aha iis látta a moszkvai Nagy Színház balett-együttesét s jelenleg a le­ningrádiakat, könnyű szívvel tehet tanú­ságot arról, hogy a szovjet balett nem csupán a tánc-technika terén múlja felül a Kégi cári Oroszország szeme fényét, az imperátori balettet. A szovjet társadalom korlátlan lehetőséget nyújtott a balett mű­vészeinek is. Az eredmények nem marad­tak el. Mlg annakidején a cári balett és jónéhány nyugati balett-együttes még nem is a technikai tökély öncélúságába fulladt, addig a szovjet balett a tánctechnika tör kéletes elsajátításában csupán eszközt lá­tott, mellyel kifejezheti az eszmét és az érzéseket. A szovjet balettművész egyben drámai művész ,is, és ez a szintézis any­nyira tökéletes, hogy a nézőben a magá­tól értetődőnek a látszatát kelti. így volt ez néhány estén keresztül a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban is. Először a szólótáncosok és táncosnők tech­nikai tökélyének virtuozitása, majd az egész corps de ballet kiegyensúlyozott, magasfokú táncműveltsége kápráztatta el a nézőket. Majd a mozgás bája, al kecses dcezek beszéde és az arckifejezések ékes­szólásai, vadamint a tökéletes koreográfia varázsolta a' nézőtérre a néma bámulatot, hogy aztán helyet adjon a fel-felzúgó talpaorkánnak. Két estén át I. P. Csajkovszkij örökéletű balettjének, a Hattyúk tavánadc előadásá­ban gyönyörködhettünk. Mlg az első -na­pon a Szovjetunió nemzeti művésznője N. M. Gyugyinszka és K. Szergejev léptek fel a főszerepekben, a második előadáson a fiatal, bájos Alia Oszipenkova táncolta Odettet és OdEliát te. Partnere V. G. Szem­jonov volt. Nehéz ezekről a forró színházi estékről írni úgy, hogy ne dicsérjek. Mert arról a kristálytiszta, finom és nemes művészi megnyilatkozásról, mellyel a leningrádiak tolmácsolták főleg a híres második hattyú slenetben, — Csajkovszijt, csupán szuper itivuszokban lehet írni. Alia Oszipenko ának leheletszerűen finom .és poétiku; idetteje feledhetetlen látvány volt. Min­en kézmozdulata, testrimgása, töréken; íadár-leány képét varázsolta a nézők elé zerelmi megnyilvánulásai túl voltak min en ikacérságan és érzékiségen. Gsáblti idilliájában sem volt frivolság. Kiváló ala itást nyújtott partnere, G. Szemjono' », a herceg szerepében. Nem lehet azonban meg nem említeni i erceg barátainak pas de trois-ját, vala lint á hattyúfdókák pas de quatre-ját íelyben L. Alexejevová, G. Ivanovova, G lekisova és T. Iszakovova remekeltek. Fiatal, szép táncosok és táncosnők al­otják a kait, melyet sajnos A halttyúl avának első felvonásában béklyóba ver ek a színpad szúk méretei, A leningrádiak harmadik fellépése min alaimi színes 'táncbokréta mutatta be i ülönböző tánczsánereket. Meglepetés vol műsor minden száma. Váltakoztak a me­íxiiák és a táncok. Csajkovszkij Diótörőji tán Gounod Faustjának Walpurgis éj slenete következett. Chopin, Straiuss éi lacsaturján keringőit Saint-Saens Haldok­j hattyúja váltotta fél, hogy aztán helye djon Gluck zenéjének és a népi tárgyi amaasszonyok táncgroteszkinek. Átütő sí­ért aratott a Rahmanyinov zenéjén omponá't Pjotruska szíve címú pantomin s SzOlovjev-Szedoj balettjének, a Та­asz Bulbának egyik jelenete. V. I. Ivalnov, Unda-llenko, Kornyejev erkvadze, Gribor, Mihajlov és a többied edig méltó partnereik voltak a két nag; regnek, N. M. Gyigyinszkának és K. Szel­ejevmek. Merem ällitiahi, hogy ennyi ki­áló szólistát egy, amúgy is magas m,ű­észi színvonalú együttesben nem igen Iát lég a világjáró színházlátogató serq. É: sak természetes, hogy negyedik teliépé­ük is élmény volt. Leningrádi badettmüvész vendégeinkrö lmondhatjuk; „Jöttek láttuk őket és győz ek! A művészet fegyverével győztek, é' yőzelmük nyomában a szeretet és a hí arátság szökkent piros virágba. EMBER PÉTEF (Herec Ján felvételei Jelenet Csajkovszkij Diótörő balettjéből Jelenet a Hattyúk tava című balett második felvonásából Gounod Faustjának Walpurgis éji jeleneté­ben Szulkovszkaját és Kornyejevet látjuk Gyugyinszka és К. Szergejev a Hattyúk tavának első felvonásában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék