Magyar Academiai Értesítő, 1850 (10. évfolyam)

1850 / 5. szám

KIS GYŰLÉS, OCT.­­28. 1850. 273 lek­schah seldschuki sultán' nőjét, Tamghage föld chánja' leányát, megemlíti (T. VI. p. 79) a' toa­kien tatárok' történeteiben a' Ta­kart fő méltósági czímet. Timurnak ujgur nyelvben írt okiratában, mellyben fő tisztségekre neveztetnek ki némelly hívei — Moham­med bey 1397. tarkháni méltósággal ruháztatott fel Krimiában (Fund­gruben des Orients. VI. Β. IV.Heft. p. 359). Ugyanitt említtetik Schmidt által Dorda Targan Mangkü­lhán­ fő embere Osmagood nemből (VI. B. III. Heft. p. 334) ; Hammer pedig említ híres osmán vitézt Targhan néven, ki Jenischerhez közel várat építtetett 's ott igaz­gatott (Geschichte d. Osman. Reiches. 2. Ausgabe. Erste Liefer, p. 80.) Vesd össze : Wiener Jahrbücher. Β. LXVII. Anz. Bl. p. 59. a' perzsa schab' néhány évvel ezelőtt költ levelet az oroszlán és nap­rend czímről, mellyben a' többek közt mondatik : „Die Nächsten dem Schah, die Terkanen die grossen Kammerpraesidenten des kais­ höchsten Divans" tehát Persiában még ma is a' tárkányok taverni­cuskodnak ; a' bolgárok — Neumann szerint — török uraiktól vet­ték át e' méltósági czímet, a' byzanczi cerimonia' fő udvari mestere kérdezősködött is Bolias Tarkános' jóléte felől, melly nevet Menan­der igaz alakjában (— τα,ρχαν —) közöl, 's az ős görög ragozást mellőzi (Die Völker des Südlichen Russlands p. 91). A' káspi­tengeri Dargan sziget neve (Müller, Sammlung russ. Geschichte. VII. Β. p. 170) bizonyosan a' mongolok' ottani uralkodása alatt nyerte azt. Mängkü hhánnak, mint láttuk épen, Dargan nevü fő embere volt, a' türk Targhan név is csak az : Tárkány, Darchan, Tarchan. Megemlítendő még Tárnok falu Nagysink székben, mitől hihetőleg a' tárnok Macskási család melléknév, melly jelenleg is virágzik, 's egykor Dobai szerint sok birtoka volt Hunyadban. E' Tárnok falu' közelében van a' Száz­halom, hely is, a' sok dombtól, mint Benkö magyarázza — kapta nevét, 's visszautal a' tárnokvölgyi Százhalomra Fejér megyében Prayra hivatkozva (Annales Hunnorum. p. 72). •­ Ez után FOGARASY JÁNOS­­-t, mint a' nagy szótár' segéd szerkesztője e' szótárból mutatványczikkeket olva­sott fel 's azon elveket fejtegette , mell­y­eket a' szerkesztők a' származtatás és hasonlítás körül követtek. KIS GYŰLÉS, NOV. 23. 1850. (A' philosophiai és társadalmi tudd osztályai' részére)· Nmélt. gr. Teleki József úr ő exja' elnöklet alat­ J e 1 e η az illető osztályokból Döbrentei, Horváth, Kállay, Szilasy, rr. tt. — Csatsko, Karvasy, Lukács, Fauler, Wargha Istv., lev. tt — Egyéb lyukból : Bajza, Balogh, Bugát, Érdy, Gebhardt, Györy, Jerney, Kiss K., Szemere rr. tt. — Hunfalcy, Reviczky, Wenzel lev. tt. HORVÁTH CYRILL rt. a' bölcsészet' eszméjéről kezdett értekezni, a' következőkben. Szontagh, osztá­

Next