Magyar Academiai Értesítő, 1851 (11. évfolyam)

1851 / 2. szám

MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ. XI. Év. 1851. MART. II. Sz. KIS GYŰLÉS, MART. 1. 1851 (A' nyelvtudományi osztály' részére.) Ninélt. gr. Teleki József úr ő ex ja elnöklele alatt Jelen­­ts osztályból : Sie­mere r., Ihrnfahy , Mátray , Reguly, Repicky lev. it. — Más osztályokból : Bajza, Bugát, Döbrentei , Erdy, Gebhardt, Györy, Horváth C., Jerney, Kállay, Kiss K., Szilasy, Vállas rr. tt. — Csalskó, Lukács, Panier, Szönyi, ff altlierr, I Varylia Ist., Wenzel II. tt. — HUNFALVY PÁL It. a nyelvhasonlítás elemeiről és elveiről értekezett , m­elly előadást, befejeztetése után, egy tagban fogunk közölni. ÖSZVES KIS GYÜLJÉS , MART. 3. 5 úr. 1­ fizélt. gr. Teleki József úr " estja' elnöklete alatt Jele­s Bajza, Bugár, Czech, Döbrentei, Erdy, Gebhardt, Györgi Horváth (­.. Kállay, Kiss ... Szemere, Szilasy rr. II. — Bertha, Hunfalvy, Paul­er, Re­picky, Szönyi, Waltherr, Wenzel II. tt. — Toldy Ferencz titoknok. A' cs. k. közoktatási ministeriumnak a' helytartóság' ideigl. főnöke' he­lyettesének utján érkezett felszólítására az iránt, hogy az academ­ia­i'középta­nodai tanárságot keresők' vizsgálatát rendező ideigl. törvény' 8­ d. §-ának a' magyar nyelvre vonatkozó hézagja' m­ikép betöltése iránt véleményt adjon , az elnökileg kinevezett bizottmány felolvasván javaslatát, 's az csekély módo­sítással elfogadtatván, elnökileg felterjesztetni rendeltetett. KIS GYŰLÉS, MART. 3. 1851. β ci. (A' philosophiai és társadalmi osztályok' részére) Nmélt. gróf Teleki József úr ó­esja elnöklete alatt Jelen az illető osztályból : Döbrentei, Horváth C., Kállay, Szilasy rr. II. — Bertha, Pauler, Szönyi lev. k­. — Más osztályokból : Bajza , Bugát, Czech, Erdy, Gebhardt, Györy, Jemey, Kiss Kár., Szemere Pál rr. tt. — Hunfalvy, Repicky, Wallherr, Wenzel lev. II. — Toldy Ferencz titoknok. HORVÁTH CYRILL r». folytatta 1850. évi nov. 23-án megszakasztott előadását a' bölcsészet' eszméjéről , melly egy tagban az aznapi ülésben immár közöltetett.

Next