Magyar Academiai Értesítő, 1854 (14. évfolyam)

1854 / 1. szám

KIS­ÜIVÜLÉS, FEBR. 13. 1854. 35 kiadása , valamint a' nagy szótár' elkészülése is küszöb elött van. Az osztály czél- és korszerűnek találván az indítványt, olly módon kivánja azt munkába vétetni, hogy az öszves osztály az egész helyesírási munkálaton az indítvá­nyozó rend. tag­ hozzájárultával elébb bizottmányilag menjen keresztül, aztán osztályülésben olvastassa fel javaslatait, az academia' öszves ülésének is elő­terjesztendőket. — Olvastatott b. Eötvös József, Balogh Pál és T­oldy Ferencz megbízott t. és rr. tt. jelentése a' nagy szótár' mibenlétéről , melly szerint az a' múlt évi vizsgálat, vagy is 1853-ki február­ 1-töl f. évi január' végéig a' „Meggörbeszt" czikk szótól az „Öröm" czikk szóig haladott elő , e' rész 6400 czikkből állván, 's így kevesebből ugyan egy negyeddel a' múlt évi dolgozatnál , de a' mi ré­szint azon háromhavi betegeskedésnek tulajdonítandó, melly a' folytonos mun­kálkodás' következtében is fogta el múlt évben a'szorgalmas szerzőt, ré­szint azon a' szótárirással szoros kapcsolatban levő nyelvnyomozó munkásság­nak , mellynek gyümölcseit az osztály több kisgyűlési előadásokban tette, 's miknek tárgyalása a' szótárra magára csak a' legnagyobb hasznú lehet. Külön­ben több újabb czikkek' figyelmes átnézése meggyőzte a' bizottmányt a' felől, hogy szerző ernyedetlen gonddal és lelkesedéssel folytatja művét, 's reményű, hogy az három év múlva sajtó alá mehetend. — Ezekhez Fogarasi János rt. mint megbízott munkatársa a' szótárszerkesztőnek jelentette, hogy harmadszor ment ez évben keresztül a' munkán a' N­ betűig , miután az académiai nyelv­tudományi mozgalmak szükségkép hatottak a' dolgozókra , úgy hogy míg egy­felül a' hasonlító résznek nagyobb kiterjedés és beljebb haló munkásság , úgy másfelül nagyobb óvatosság is jutott; reményli egyébiránt, hogy, miután a' ké­sőbb fölvett szónyomozó elem a'most átvizsgálás alatt levő részekben bőven лап tárgyalva, a' munka az ő részéről is ezentúl gyorsabban haladand. Az osz­tály e' jelentések után az ügy' mibenlétére nézve teljesen megnyugodott. KIS GYŰLÉS , FEBR 13. 1854. (&' philosophiai és társadalmi tudd. részére) Kubinyi Ágoston igazg. és tiszt. tag' helyettes elnöklete alatt Jelen az illető osztályokból . Horváth Cyr. rt. Bertha , Pauler, Tóth II. rt. — Egyéb osztályokból : Bajza , Bugát, Czuczor, Györy, Jerney, Kiss K. rt. II. Petényi, Wenzel V. It. — Toldy Ferenci titoknok. HORVÁTH CYRILL rt. a' bölcsészet' eszméjéről szóló értekezés­ cyclusát a' következőkben befejezte. Miután az eddig elősoroltakban mindaz némi fölvilágosítást nyert, mi a' bölcsészet' külső viszonyai és belső elágazottsága által megnehezített tájékoztatás végett többé vagy kevesebbé föl­világosítandó volt , most már fennakadás nélkül hozzá kezdhetünk a' szellemi önismeret' fokainak rövid taglalásához. Három önismereti fokot különböztettünk meg : a' közvetlent, közvetettet és észszefűt. Mindenik nyomatékos a' maga körében. 3.

Next