Magyar Academiai Értesítő, 1855 (15. évfolyam)

Philosophiai és társadalmi tud. osztályai - A' positiv és negativ philosophia, Horváth Cyrilltól. II.

304 HORVÁTH CYRILL. maga meglátja, hogy ugyan azon gyökszó majdnem vala­mennyi hangzóval jelenkezhetik a' különböző rokon nyel­vekben. A' POSITIV ÉS NEGATIV PHILOSOPHIA. HORVÁTH CYRILLTÖL. Olvastatott az academiában Junius­ 4. 1855. A' közvetett ismeretekben nyilvánuló positiv philosophi­ának meghaladása után ollynemü fokhoz értünk, melly né­mellyeket borzadással, másokat gyönyörűséggel szokott eltöl­teni. E' fok a' negativ philosophiának foka. Azonegy a' tárgy, de vajmi különbözők a' róla hallható itéletek. Találkoznak,kik őt az egekig fölmagasztalják, mások, kik a' porig legyalázzák. Az egyik fél tőle várja az emberiség' üdvét, a' másik neki tu­lajdonít minden roszat. Sőt az sem tartozik a' ritkább esetek közé, hogy róla még ollyanok is beszélnek magasztalólag vagy gyalázólag, kik hozzá vagy épen semmit vagy csak igen keveset tudnak. És ezeket a' tapasztalás mutatja így föl. De mi oknál fogva? Némellynek ezen okot a' bölcsészet' határain belül, mások azokon kivül, mások mind a' két olda­lon nyomozzák. Hogy ezeken túl másutt valahol nem nyo­mozható, az ügy­ eddigi állása is eléggé tanúsítja. Úgy de ha vannak , kik a' negatív philosophiát, annak kellő isme­rése nélkül is, magasztalják vagy gyalázzák, e' tények' okát nem lehet egyedül a' bölcsészet' határain belül nyomozni. De egyedül azokon kivűl sem, mert a'helyes vagy helytelen alkal­mazás' lehetsége utoljára sem gyökerülhet másban, mint az így is amúgy is alkalmazható tárgy­ minőségében. Kívül is be­lül is kell tehát valaminek lenni, a­­mi az említett megha­sonlást előidézte és folytonosan táplálja. Két pont ötlik itt azonnal szemünkbe : az előidézés' kö­zössége és a' táplálás' folytonossága. N­a közös volt az előidé­zés és folytonos a­ táplálás, méltán lehet i­ly kérdésekre fa-

Next