Magyar Academiai Értesítő, 1856 (16. évfolyam)

Számok - 1856 / 1. szám

•12 HORVÁTH CYRILL. term. nagys. 4) a' Szibériában fölfedezett és Pallas által leírt koponya két szarvtöredékkel, elülről véve ; 5) ugyanaz oldalról véve, mellyen a'jobb oldali szarvtöredék látható (cra­nium analogum cranio Bovis moschati Canadensis cornubusbasi approximatis) 2); 6) a' most élő éjszak-amerikai pézsma-ökör' (dos moschatus) koponyája két szarvval, elülről véve; 7) ugyanaz oldalról véve, mellyen a' baloldali szarv látható ; 8) szinte az hátulról véve 3). A' 4-dik, 5, ti, 7. és 8. szám alatti ábrák Cuvier' munkájából rajzoltattak le. A' mi végtére ezen értekezésnek földtani részét u. m. azon képleteknek, mellyekben a' leírt csontmaradványok ta­láltattak, települési viszonyait illeti, azoknak leírását azon időre halasztom, midőn a' magyarországi, ez ideig fölfede­zett , de általam még le nem írt többi emlősök' csontmaradvá­nyiról, kivált a' magyarországi barlangokról, és az azokban nagy számmal előfordult ragadozó emlősök 'maradványiról elő­adandom nézeteimet. A' POSITIV ÉS NEGATIV PHILOSOPHIÁRÓL. HORVÁTH CYRILLTÓL. IV. Olvastatott az acad. kis gyűlésében febr. 18. 1856. A'negativismus' első fokának irányszerű megvizsgálásából kitűnt, miszerint a' gondolkodó én koránsem elégedhetik meg az ott nyert bizománynyal a' nélkül, hogy saját ügyében ön­magának ellent ne mondjon. Mert ha a'tudatos énnek joga van az igazsághoz, akkor bizonyára joga van ugyanannak olly mértékbeni birtokolásához is, minőre magát az ön eredeti ha­tározottságánál fogva, hivatottnak érzi. Az első fokon szer­zett birtokolás még csak nem is közelíthetett a­ várható mér­tékhez. Mi­által is történhetett volna ez, miután az ott alko­tott bölcseletet mind elvére mind módszerére mind eredményére ') Lásd α' VII. tábl. az a és aa), úgy szinte α' VIII. t. a) alatt fog­lalt ábrák' leírását. 2) Recherches etc. Tome IV. XII. Pf. 9, 10. fej. 155-59. 1. 3) Recherches etc. T. IV. pag. 133-137. 11.

Next