Magyar Academiai Értesítő, 1856 (16. évfolyam)

Számok - 1856 / 8. szám

MAGYAR ACADEMIA­ ÉRTESÍTŐ. XVI. Év. 1856. " VIII. Sz. A POSITIV ÉS NEGATIV PHILOSOPHIÁRÓL. HORVÁTH CYRILLTÓL. Olv. az academiában oct. 20. 1856. V. Két fokát haladtuk immár meg a közvetett ismerés ha­tárain belül mozgó negativismusnak, de a nélkül, hogy azon megnyugvást előidézhettük volna, mely után az igazság esz­méjében önmagát fölfogó emberi szellem szakadatlanul törek­szik. Találkoztunk ugyan eddig is néhány fejlődési mozzanat­tal , melyek a részint elkülönítőleg részint egyesítőleg ható gondolkodást némi megállapodásba hozták; kitűnt mind a mellett a mozzanatok elemeinek átvizsgálásából , hogy az elő­hozott megállapodás sehol sem ütheti meg az óhajtott mérté­ket. Bírtunk tehát valamit az óhajtmányból, de nem bírtuk azt még a maga teljes valóságában. Láthatóvá lön azonfölül a fokok megítéléséből, hogy a kifejlesztett, több pontra nézve felvilágosított és helyeselt oldalak mellett mindig fordultak elő olyanok is, melyek ala­pot nyújtó kiegészítést várva szükségképen izgattak a tovább­menésre. Az izgatás érzett szükségképisége meg azt eléggé

Next