Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 2. kötet, 1861

Számok - 1861 / 3. szám

TARÎKH-I ÜNGÜRUSZ. 283 fek szemeire. Végre a Hatalmas hír kegyelmével a kafirek se­rege meggyőzetvén, az iszlám népe diadalmas lön. A hitetlen sereget kard élére hányják. — Azután jó szerencsével megint székhelyébe érkezvén, az uralkodás székében megállapodék (Szulejmán t. i.)." (207—209.) Evvel vége szakad török magyar krónikánknak. Még a szerző bezáró versei. (209.­­—210.) H. Csak futólagosan tekintve is a mi török-magyar króni­kánk itt részletezett tartalmát, — megjegyzem, hogy minden külön említett factumot, különösen a hely- és személyneveket, hűségesen hoztam föl, csak a Nagy Sándorról való episodiu­mot hagyván félre, — először is észre kell vennünk, hogy a török szerző előadta faetumai mind a latin-magyar kútfők elő­adásával megegyezők, legalább azokban mind föltalálhatók, legfeljebb a II. Sándorral való és Atila alatt előforduló né­mely episodiumot kivéve. Szerző tehát nem költött új történe­teket, nem is használt ismeretlen kútfőket, teszem keletieket. Még a magyar őstörténeti mesék Nimród, Hunor, Magogról, Sicambriáról, Franco Paris fiáról stb. mind ott vannak kró­nikáinkban. Nincs is mit csodálkoznunk ezen , hiszen maga mondja, hogy latin könyvből merített, és többször említi a „ki­tab"-ját (könyvét), vagy ilyen formulákkal : a „beszélő szava" előadása szerint" — rendesen, mikor valami új pontra akar áttérni az ő „auctor"-jára hivatkozik.— A factumok előadása sem visel nála semmi keleti színt, ott sem a­hol ezt leginkább várhatnék, a keleten folyó magyar őstörténetekben. Csak az előadási apró részletekben vehetünk ilyesmit észre, a­miről alantabb még egy pár szót. De nagyon föltetsző az, hogy török szerzőnk a magyar történetek némely pontjait egy szóval sem említi, olyanokat is, a­melyekről legkevésbbé sem tehetjük fel, hogy magyar krónikában, akármily silány volt legyen is az, nem talál­hatta volna fölemlítve. Nem annyira azt akarom itt sokra tenni, hogy egyik-másik király tetteinek, hadjáratainak stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék