Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 2. kötet, 1861

Schelling philosophiai álláspontjairól. Horváth Czirilltől

390 HORVÁTH CZIRILLJ. kiindult tengerészeket megszűnés nélkül ü­res reményekkel csalják." Ezen érzékfeletti világ ismeretével a transcendentalis dialektika foglalkozik. SCHELLING PHILOSOPHIAI ÁLLÁSPONTJAIRÓL. ÉRTEKEZÉS. HORVÁTH CZIRILL R. TAGTÓL. (Olvastatott az 1862. január 20-ai ülésben.) Azon elnevezésekben, melyekkel Schellinget és az általa szerkesztett philosophiai rendszert, az élet viszonyai között épen úgy mint a philosophia történetén belül, jellemezni szok­ták, fölötte nagy különbségre találunk. Ha ezen különböző elnevezések csak puszta elnevezések gyanánt fordulnának elő, nem szükségelnék oly mértékben a vizsgálódó figyelmét ; ámde miután a Schellingről és az általa szerkesztett philo­sophiai rendszerről hozott ítéletek világosan mutatják, hogy amaz elnevezések a hozott ítéletek alapjaira vonatkoznak, lehetetlen amaz elnevezéseket a mindennapias elmemozgásnak szüleményei közé sorolnunk. A­ki tenné, a legbántóbb igaz­ságtalanságra nyújthatna alkalmat. Nem puszta szópengetések, hanem valódi tartalommal ellátott kitételek azok. Válhatnak s mindamellett puszta szópengetésekké is. És van elég példa rá, hogy a Schellingre és a rendszerére vonatkozó elnevezé­sek, az életnek majd ilyen majd olyan hangulatot, majd ilyen majd olyan nézet-divatoztatást igénylő viszonyai között, leginkább azok által pengettetnek, kik Schellinget csak híré­ből, rendszerét pedig csak az életfosztott idézetekből ismerik. Lehetséges-e, hogy az ilyenektől hozott ítéletek igazságosak legyenek? Schelling atheus, Schelling pantheista, Schelling mysticus, Schelling romanticus, — ezek és ezekhez hasonlók

Next