Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 3. kötet, 1862

Számok - 1862 / 2. szám

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. А РШШ0РША1, TÖRVÉNY ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYOK KÖZLÖNYE. III. KÖTET. 1862. II. SZÁM. SCHELLING PHILOSOPHIÁJÁNAK ELSŐ IDŐSZAKA. HORVÁTH CZIRILL R. TAGTÓL. (Olvastatott az 1862-dik évi octóber 20-ki ü­lésben.) SCHELLING PHILOSOPHIÁJÁNAK ELSŐ IDŐSZAKA. Schelling philosophiájának első időszakában Fichte álláspontjáról bölcsészkedett. Ez a mi nézetünk. Mások e tényről másképen szoktak szélni. Vannak ugyanis, kik az e tényben foglalt mozzanatok­ és irányokhoz képest majd Fich­­tének majd Schellingnek részéről szólalnak föl a kimondott nézet ellen. Történjék azonban bármelyik részről a fölszóla­lás , helyén lesz, ha az előidézhető zavarnak itt mindjárt elejét veszszük. Fichtének két philosophiai rendszere volt : az előbbi és utóbbi. Különböztek-e valódilag e rendszerek egymástól , vagy csak egy, őket átfogó egésznek részei voltak-e, az oly tárgy, melynek meghatározása nem e hely dolga. Annyi bi­zonyos , hogy Fichtének két rendszer tulajdoníttatik. Midőn PHIL. TÖRV. ÉS TÖRT. KÖZL. 1I. KÖT.

Next