Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 3. kötet, 1862

Számok - 1862 / 3. szám

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A PHILOSOPHIAI, TÖRVÉNY- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYOK KÖZLÖNYE. III. KÖTET. 1863. III. SZÁM. SCHELLING PHILOSOPHIÁ­J­ÁNAK HARMADIK IDŐSZAKA. HORVÁTH CZIRILL R. TAGTÓL. (Olvastatott az 1863. január 19-ki ülésben.) Az eddig előadottakban Schelling philosophiájának két időszaka jön tárgyalva. Sem az egyik sem a másik nem múlt el figyelemre méltó eredmény nélkül. Az eredmény egy egy philosophiai rendszer volt, melyek összefüggési szem­pontból is nagyon megérdemlik, hogy a közöttük levő vi­szony sajátságai se maradjanak érintetlenül. Azon egyénekre nézve pedig különösen, a­kik Schelling philosopháló szel­lemét a maga egész mélységében akarják ismerni, az emlí­tett viszony átérzése valódi szükséglet. Schelling szellemé­nek gazdagsága tömérdekebb volt, hogysem azt a már em­lített rendszerek valamennyi oldalról kimeríthették volna. Ezt ő maga is érezte, sőt titkot sem csinált belőle : azért fordultak elő a berlini előadásokban olyféle nyilatkoza­tok, melyekkel a hegelisták sehogysem tudtak kibékülni. Schelling a berlini föllépést a philosophia ügyének irányában PHILOS. T. T. KÜZL. III. KÖT. 23

Next