Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 4. kötet, 1863-1864

1863 / 1. szám - A keleti nevelészet. - Nagy Mártontól

64 BEÉLY FIDÉL EMLÉKEZETE. 64 kinek emlékezetét üljük. Ő nincs többé az élők és működök sorában. Ez búsít, mert benne egy oly embert vesztettünk el, ki, mig élt, rendeltetésének őszintén megfelelt. Ő mindazt őszintén megtette, a mit körülményeinél és tehetségeinél fogva tehetett. Mint pap az egyháznak, mint tanár a hazának hű fia, mint író az Akadémiának előre törekedő tagja volt. Az ily férfiú kimúlása mindenütt nagy veszteség, de tízsze­resen az nálunk, hol a hazának a jókra még mindig oly igen nagy szüksége van. Koporsójánál Kőszeg városának egész lakossága, sírjánál az ottani gymnasium mély gyászba me­rült ifjúsága nyilvánította, itt pedig jelenleg ezen emlékezeti ünnep által maga az Akadémia nyilvánítja , hogy Beély Fi­dél a jók egyike volt. A KELETI NEVELÉSZET. ÉRTEKEZÉS nagy márton l. tagtól. A keleti nevelészet. Nem kétlem, hogy mi magyarok, mint kelet népe előtt, a keleti nevelészet nem egészen idegen , de azért még azt sem, hogy annak tudata habár ismeretünk körén belül fekszik is, körülvonalazva némi érdekes adatokat hallani ne akarnánk , annyival is inkább , minthogy kelet bölcsője lé­vén az emberi nemnek, bölcsője egyszersmind a nevelészet­nek is. Azonban , habár talán a szükségelt adatok hiánya ismeretünk körét korlátozná is, czélunk kitűzött feladatun­kat megoldani, s annak történetét kedvező körülmények közt egy önálló munkában ily czím alatt : "A nevelészet tör­ténete" úgy állítani elő, hogy kellően tájékozhassuk ma­gunkat , és láthassuk, m­iszerint kelet ősrégi népei is más­gondjaik közé sorozák a nevelészetet, azáltal az állam jólé­tét megalapíthatni gondolván. Lássunk hát czélunk megkísértéséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék