Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 4. kötet, 1863-1864

1863 / 1. szám - A keleti nevelészet. - Nagy Mártontól

A KELETI NEVELÉSZET." 69 kell lenni. A napi leczke rövid és tartalomdús történeti elbeszéléssel végződjék.­ ­ Általános képzés. De minthogy , mint mondok, China nagy terre és kü­lönböző éghajlatú birodalom, ugyanazért egy jól szabályozott tiszti gépiességet szükséges. Mandarinok helyettesítik a csá­szárt, kinek a nép közt legtudósabbnak kell lenni, mivel őt illeti minden parancs, neki kell tudni mindent kikutatni és szabályozni. Kell tehát, hogy iskolákban számosan oktattas­sanak ; minden chinainak olyannak kell lenni, hogy császári atyjának akaratát és parancsát megértse. China tehát az isko­lák és kísérletek országa, az iskolákban kiképzettek fokon­ként haladnak államszolgálatban fölfelé. A candidatusok vizs­gálója legfőbb államhivatalokra maga a császár, s a vizsgálat eredménye állami lapok által tudatik a közönséggel. De a hivatalnokoknak nem csupán a szükséges szakismeret birto­kába kell jutniok , hanem alakilag is annyira kiképeztetniök, hogy verselni is tudjanak, és jó ízlést tanúsítsanak. Azonban minden tudásnak csak emlékárunak kell lenni, mivel a tan­tárgyak kutatása és önálló átgondolása nem engedtetik meg, minthogy iskolákban is lelketlen szigorú gépiesség uralkodik. Eltekintve egyelőre a nevelészet és oktatás részletezé­seitől, még némi átalánosságról teszünk említést, melyekből azután áttérünk czélunk kiviteléhez. China kül jellemzése. Chinának különböző éghajlata és sajátságos földje, mint egyébre, úgy műveltségre nézve is minden más nemzetektől különböző eredményt mutat fel.­­ Természete szerint a chi­nai földéhez képest földmivelésre van utalva. Szellemi léte patriarchai életre szorítkozik fejlődés nélkül. China története az, hogy ne legyen története s ne bírjon történettel; a­hol China élni kezd, ott kész is életével, „valamint a kristáli­zátió pillanatában él, hogy azután örökre holt maradjon, a­milyen életének pillanatában jön" — úgy China is. Ezen ter­mészetes szellemi élete a chinainak szervezése által

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék