Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 4. kötet, 1863-1864

1863 / 1. szám - A keleti nevelészet. - Nagy Mártontól

70 NAGY MÁRTON. alapíttatott meg. Ő az ő sárga vagy barnás színével, kevéssé gömbölyű fejével, erősen hátrahajlott homlokával, megle­hetősen lapos arczával, kiálló pofacsontjaival, kisded orrá­val, kidüledt és kajsza szemeivel, sok orrhangzójával s nyel­vének egyszótaguságával—mongol. Mint mongol érzéki élve­zeti­, míg anyagi élet tekintetében nyers :­­ megeszik mindent, sólymot és baglyot, kutyát és poczkot, egeret és macskát. Bel jellemzése: Jellemére nézve gyermekileg szelíd, nyiltszivü, tiszta és megelégedett , de gyanakodó és ravasz : ezen ellentét ugyanegy és azon személyben található s változott helyezet szerint majd mint büszkeség, majd mint szolgai érzés tűnik fel stb. Tetteiben fortélyos. Földmivelés- és gyáraknál ki­tartó ; a chinai munkás, minthogy egészen földére szorítkozik, s az égnek soha nem szűnő működésében föltétlenül bízik. Nyelve: A chinainak nyelve gondolatokra nézve jelvényes kijelöléseken nyugszik, de írása a tárgyak leképlésére a hangzók előállításán nem , valamint egész világnézete szer­vetlen, úgy­­ állítják össze szabálytalanul a nyelv szavait is , melyek mind egyenlők kül értékekre nézve a nélkül, hogy azt hajlítanák és alkotnák, vagy egy szerves nyelvtételhez kötnék , hasonlóul a kifejletlen gyermek beszédmódjához, ki a szavakat összekötetlenül állítja egymás mellé. 50 ezer füg­gőlegesen egymás közé helyezett írásjegyekkel és 450 szótag vagy egyszerű hangösszesítéssel állítja föl az egész nyelvépü­letet, és e szótagok az által tartják fenn kiterjedésöket az élet­ben előforduló ezer meg ezer fogalom megjelölésére, hogy azok különféle éhezésekkel kimondva, mindig más fogalma­kat jelentenek. China tudományos tekintetben. A gondolatkör, mely­et említettük nyelv által fe­jeztetik ki, érzéki, mely a természeti életen túl nem terjed : szellemi fogalmak csak hasonképletes, a természet teréről kölcsönzött körülírások által fejeztetnek ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék