Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 4. kötet, 1863-1864

1863 / 1. szám - A keleti nevelészet. - Nagy Mártontól

72 NAGY MÁRTON. mi füleinknek, és a mi áriánk nem a ti füleiteknek való."— A pipere szép forma helyett fényben, műveltség helyett csonkításban áll; s szép mozdulatok helyébe Chiná­ban a szemfényvesztő bohóczok mesterségei léptek. A költészet a szellemi művészet, csak lantos s pe­dig gyöngéd és valódi, de mégis mértékletesen s hü­tőleg termő ; vannak dalaik, tankölteményeik és meséik, de regényeik és színjátékaik nincsenek.*) És mint a költé­szet , úgy gyökeredzik a chinai vallás is, kiválólag a dolgok belsejét és külsejét, a jelenséget és a benhonoló erőt megkülönböztető értelemben. A czél és szabályszerűség s a ter­mészet felfogása cs mit a chinai tisztel. A chinai vallás nem nézi a természetlétet mint az egyes létezések sokságát, hanem álláspontja között az egyetemes természeterőét, mely az egész szabályának s törvényének, és mint ilyen égnek (Tian) nevez­tetik. Ég az isteni,—a világ szeme és világ órája. Ég és föld— úgymond a Tsh­u-king—minden dolognak atyja és anyja, mi­vel a föld az ő szabályszerű megjelenésében az ég láthatlan ren­dének láthatólag élő képmása. Ember az egyetlen minden lé­nyeg között s a mindenségben rendeltetése az egyen­súlyt fenntartani, mint az erkölcsi világrend hordárjának. Egyedül az igazi középeni állhatatosság által föltételeztetik a mindenségbeni egyensúly, s az ég és föld teremtése és igazgatása támogattatik : az igazi közép a mindenség egyetemes szabálya, mely az ember vétke által zavartatik meg. E szerént Chinában a fő erény a csendes élet, szelíd jóság más emberek iránt, a tűrés, kímélés, en­gedékenység, engedelmesség, hűség, a rendnek, mint a szabályszerű élethezi állandó ragaszkodásnak és mértékletes­ségnek tartozó szeretete. A császárnak, az ég nagy fiának, tul­aj­donképt földi istennek, nagy fel­adata megőrizni, hogy ez igazi közép meg ne zavartassék­ ki az emberi intézményeket, minden figye­lembe veendő törvények és számtalan hivatalnokok fokozata által rendezi és igazgatja. A császár az emberiségnek ve­ .) A legrégibb kort értve. Színjátékaik ma sem jelentékenyek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék