Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 4. kötet, 1863-1864

1863 / 1. szám - A keleti nevelészet. - Nagy Mártontól

82 NAGY MÁRTON, nem ezen utolsó foglalkozásra különös hivatal rendeltetett. Ekkor a tanulás csak mint vadász- vagy halászháló, állás­fo­gásra használtatott. Régibb tanhelyek. Legrégibb időkben Chinában csak két főképzőhely volt : Chon és Tsiang. Később Hongvon nevű császár városokban nyilvános, ezután nemsokára falusi iskolákat is állíttatott. 310-ik évben Kr. ut. Tao-vu-ti nevű császár egy iskolát alapí­tott, melyben 3000 tudós különféle tárgyakban oktatott; Tai­­tsong császár pedig 620-ban Kr. ut. Singanfu-ban egy tanin­tézetet állított, melyben 1200 terem volt mindennemű tudo­mány tudósainak használatára. Különösen említésre méltó még „a nevelészeti intézet (pädagogium)," melyben egy fő­igazgató, két igazgató, három felügyelő alatt több fő és ál­tanító hat osztályban oktatá a növendékeket ; volt benne egy gazdag könyvtár, emlékek gyűjteménye, és 5000 lat ezüst a tanonczok tartására, s a mathematikai és csillagászi osz­tályzattal összekötésben állanak. Gépies nevelészet és fejlődéstelenség. A chinainak vallása és alkotmánya, művészete és tu­dománya fejlődése vagy még inkább fejlődéstelensége , va­lamint éghajlata és nevelészete — merő egység. Hol a szel­lem oly kevéssé tekinthet a mélybe, mint a chinaiaknál ; hol a gépies szellemi működések uralkodnak ; hol a kiskorúság annyira megy, hogy gyermekek emancipatiója valóságban nem létezik ; hol az egyesnek egyéni szabadsága a császár­ban a mindenek kényük­ atyjában elenyészik ; hol a vallásos élet a legkínosb szertartások korlátai által körülövedzve van: ott a nevelészet sem mehet túl a mechanismuson és czeremó­niákon. Nevelészet és oktatás nem mennek túl a képzet árain, külső illem szabályain, az előírt szertartások elsajátítá­sán, külső előmenetel és hasznos ismereteknek megszerzésén. Az iskolák és nevelészeti rendszer Chinában rendőri rend­szer. Itt a múmiává lett emberi gyermek neveltetik, kinek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék