Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 4. kötet, 1863-1864

1863 / 1. szám - A keleti nevelészet. - Nagy Mártontól

A KELETI NEVELÉSZET.' 83 előbb az első elemi iskolázást az ismeret és erkölcsiségben kell megnyernie, s kinél előbb a szellem korlátoltatik, hogy szabad legyen. Maguk a chinai nép nagy bölcsei nem jutnak a világ és istenség eszméjére, valamint a nevelészetben is az ember nevelészetének eszméjére az emberre, hanem csak erkölcsi tanítások­ és szabályokra. Tanítási tekintetben Tschuhi, kit a chinaiak a tudás fe­jedelmének neveznek, mutat legmélyebb ítéletet. Ő mondja : „Minden nevelészet czélja az erény , erre kell a tanoncznak törekedni, valamint annak, ki az ívet kifeszíti , csak azért kell félnie, hogy a czélt el ne téveszsze. Tanító tekintse ma­gát képzőnek, ki a durva anyagot idomítsa. Az oktatásoknak s intelmeknek hasonlóknak kell lenni a tavaszi eső, és tava­szi jéghez a növények szükségleteire. A napi oktatás rövid és tartalomdús történettel végződjék." — mint feljebb. Tanárokat és tanonczokat illető szabályok. Az egyes elméleti szabályok a nevelészetről adják meg a praktikai gépies nevelészet kifejezését. Az ebbei betekintést biztosítja a házikincs (Kia-phao-trionan­tsi, családi drágaságok gyűjteménye) czímű könyv, mely rendeleteket foglal magában tanítókat illetőleg a tanításnál, úgy a tanonczokra nézve is az iskola-látogatásra, illemre, szülők, tanárok , rokonok s ide­genek iránti viseletre, az iskolai könyvek használatára, ol­vasás és írás szabályaira, a ruházat és könyvekbeni rend és tisztaságra nézve. „A gyermeknek már napviradatkor kell is­kolába mennie. Először köszöntik Confuciust (egy előkelő Mandarinnak fiát a 6-ik századból Kr. el, ki a chinaiaknál je­les erényei miatt szentnek tartatott) , azután köszöntik taná­raikat. Ha az iskola népes, akkor a tanonczok haza osztá­lyonkint bocsáttatnak, és előbb a kicsinyek, azután a legtá­volabbiak. Haza menetkor az úton játszani nem szabad, be­menetkor a szülei házba , előbb a házi isteneket, azután az ősöket és szülőket köszöntik." Reggeli három órától fogva ötig kezdi a tanoncz munkáját, mivel arra a reggeli idő sokkal jobb, mint a napnak többi része és az est. A tanoncznak es-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék