Magyar Akadémiai Értesítő, A Mathematikai és Természettudományi osztályok közlönye, 6. kötet, 1865

1865 / 2. szám - A Pesti Duna-csatorna s a hozzá kapcsolt minden remények valósítására alkalmas utak és módokról. Székfoglaló Reiter Ferencztől

A PESTI DUNA-CSATORNA S A HOZZÁ KAPCSOLT MINDEN REMÉNYEK VALÓSÍTÁSÁRA ALKALMAS UTAK ÉS MÓDOKRÓL. Közgazdasági s mértani tanulmány. Akadémiai székfoglaló értekezésül ÍRTA REITTER FERENCZ. „Ezért én sem gyalázattól nem félek, sem dicsére­tet nem kívánok. Mert kevés dicséret csak tudni ezeket, h­anem megcselekedni nagy , hazája szolgálatjára fordí­tani még nagyobb. Adja isten, hogy minden fáradozhas­­sék abban és hasznosan." G. Zri­nyi Miklós: Tisztelt Akadémia ! Úgy tartom, hogy e tisztelt testület azon számos tagjait is, kik megválasztatásukat csak tudomá­nyos érdemeik elismeréséül vehették, némi elfogultság lepte meg azon gondolatra, hogy az érzelmi kitüntetések e legma­gasabb polczára emeltetve nem csak mind­az, mit addig tet­tek, a nyert jutalom által mintegy kiegyenlítve fog tekintetni , hanem főleg, hogy ezentúl a már most kötelességgé lett tudo­mányos működések eredménye nem többé saját egyéniségek­től vett, hanem a nemzet legtündöklőbb testületének mértéke szerint fog megítéltetni. Hát még igénytelen magamat, ki tisztán gyakorlati mérnök létemre mind­eddig csak érett gyümölcsét szedtem a MATHEMAT. ÉRTESÍTŐ, VI. 17

Next