Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 5. kötet, 1865

1865 / 2. szám - Cartesius Dualismusa. - Horváth Cyrilltől

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A PHILOSOPHIAI, TÖRVÉNY ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYOK KÖZLÖNYE. 3. KÖTET. 1865. 2. SZÁM. CARTESIUS DUALISMUS A. ÉRTEKEZÉS HORVÁTH CZIRILL R. TAGTÓL. Két ízben tárgyaltuk immár e helyről a cartesianismust. Föladatunk mind a két ízben az volt, hogy a philosophiai eligazodhatásnak még mindig fölötte zavaros ügyét közelebb­ről előmozdítsuk. Eszközül néhány vitapont kiemelése és be­hatóbb átvizsgálása lön választva. A feladat időszerűsége és szükségessége nem találkozhatott mindenütt öszhangzó néze­tekkel. Viszonyaink hozták ezt már úgy magukkal. De épen azért, mivel a nézetek elágazását a viszonyok eszközölték, nagyon méltó e jelenség arra, hogy valódi oka után nyomo­zódjunk. Mi úgy látjuk , mintha feladatunk irányában a kétség csak úgy lelhetne biztos alapot, ha teljesen megfeledkeznénk azon , másoktól átvett ismeretekről, melyek nálunk , a tu­dományos vizsgálódások és vitatkozások ingadozásai között, naponként inkább szerepelnek. Azt azonban, hogy az ily­féle megfeledkezés csakugyan lábra kapjon , sem a közmű­veltség után való törekedés, sem közvetlen czéljaink sajátla­gos szövetkezése meg nem engedheti. Az eddigi szokás a más nemzetektől átvett ismeretek PHILOS. T. T. KÖZL. V. KÖT.­­

Next