A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1867 (1. évfolyam)

1867 / 1. szám

m­­, з s , midőn a t. Akadémia nagyszerű hivatásában maguk is lelkesülten fára­doznak, semmit sem mulasztanak el, hogy a tettekre kész lelkesültségnek bármily parányi szikráját is lobogásra segítsék. Ily jótékony befolyás után keletkeztek azon-.dolgozatok is, melyek általam időnként napfényre hozattak. Nem az én személyemé, hanem a t. Akadémiáé az érdem, ha azokban figyelemre és megkülönböztetésre méltó mozzanatokkal találkozott. Nem egyebek, hanem csupán sarjadékai azok ama sok eszmének, meg ama több oldalról kifejtett gondolatszakoknak, melyekkel a I. Akadémia a magyar nemzet tudományos művelődésének alapját nemcsak megvetette, hanem a legsúlyosabb viszonyok között is elszántan védelmezte. Valamint minden másban , úgy az irodalom terén is sokra volt a nemzetnek szüksége. A mult, viszontagságteljes idők hiányai pótolandók valának, ha azt nem akartuk, hogy a művelt nemzetek elmeműveinek rop­pant hatása a nemzeti szellem sajátságait lassanként elfojtsa. Oda kell­ törekednünk, hogy a magyar a nemzeti sajátság szentélyében találhassa föl azt, a­mi benne a külhoni elmekincsek által fakasztott és szünet nél­kül táplált lelkesülésnél még tisztábbat és még bensőbbet tudjon előidézni. E gondolat adott szárnyat a magyar költészetnek, ez világoskodott a haza történetének búvárlói előtt, ez vezette be a természetvizsgálót a természet bámulandó műhelyébe, ez nyitott rész azon tudomány fejte­ményeihez is, melyet előlünk az előítéletek és a ferde nézetek legbadarabb ködrétegei szoktak elzárni. E tudomány a philosophia. Három évtized előtt majdnem általános volt nálunk az a nézet, hogy a philosophia nem egyéb, mint az egyre változó vélemények tárháza. Ha bizo­nyíték kellett, a philosophia történetére hivatkoztak. Oly akadály volt ez, melyet el kelle távolítanunk. Ezt tűzte ki magának feladatul, az első szék­foglaló előadás, mely a philosophiai rendszerek méltatásáról értekezett. Azóta sok történt. Új álláspontok, új nézetek és szempontok kelet­keztek, de nem mindig öntudatosan, nem mindig elvszerűleg. A philoso­phia belseje még mindig zárt világ, még mindig hiányzik a kulcs , mely hozzá segíthetne. E kulcs a philosophiai módszereknek alaposan átvizs­gált egészlete. Az ismeretek, melyek rá vonatkoznak , még mindig héza­gosak. Oly akadály ez is, mely mielőbb elhárítandó. De, hogy ezen el­hárítás annál biztosabban végrehajtható legyen, szemébe kell néznünk az akadálynak, ismernünk kell őt épen úgy, a­hogyan az jelen állapotá­ban van. E tárgy a philosophián belül a mellett hogy igen fontos, sok ne­hézséggel is jár. De épen azért, mivel nem csak igen fontos, de sok ne­hézséggel is jár, méltó is lesz arra, hogy egy székfoglaló értekezésnek föladatává válván bizonyságot tegyen azon tiszteletté magasult háláról és köszönetről, melylyel értekező a neki jutott megtiszteltetést fogadja. 1. §. Methodologiai meghasonlás. Hadd nyisson útat értekezésem tárgyának belsejéhez azon megha­sonlás fölemlítése, mely a philosophiai módszerekre vonatkozó ismeretek dolgában fölötte régi és még is mindig új. Régi, mert nyomaival már a

Next