Akadémiai Értesítő, 14. kötet (1903. évfolyam)

1903 / 12. szám

Tóth-Szabó Pál: Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. 629 — Nem szeretem az akadályokat. A homlokomra ne hasíts lyukat, Az arczomat kíméld, mint én kímélem, Ne borotváld meg éles szablya­ élen. Vérrel ne piszkítsd. Nem azért mosakszom, Hogy egyszerűen bevérezd az arczom. De legfőkép kíméld az orromat, Mert abból­­ vágni úgyse tudsz sokat. Ügyelj, hogy kardod lábam­ meg ne vágja, Hadd tánczolok majd át a túlvilágra. A derekamat éppen meg ne bántsd, Hogy karcsúságom ne érhesse gáncs. A kezemet, meg el ne merd találni. Kár volna érte , nézd, milyen parányi. Bátyám uram, csak annyit mondhatok : Tied a szivem, — azt átszúrhatod. Végül engedje meg az ismeretlen szerző, kinek nevét már csak néhány perczig borítja a titok, engedje, hogy szíves üdvöz­letemet kifejezzem. Giskra,különös tekintettel Abaujmegyére. (Kivonat Tóth-Szabó Pál október 12-én tartott felolvasásából.) Hazánk, Albert királyunk halála után, 1440-ben, két pártra szakadt. Az egyik párt a lengyel Ulászlót vallotta királyának, a másik Albert utószülött fiának, Lászlónak hódolt. E pártraszaka­dás nyomán előkelő szerephez jutott ez évek történetében a cseh származású brandisi Giskra János, kit Erzsébet királyné, Albert özvegye, azzal a feladattal bízott meg, hogy hazánk felső vár­megyéit és városait a fia iránti hűségben tartsa meg. Giskra meg­szállta a rábízott részeket s kormányozta azokat minden országos végzés és törvény ellenére, az illető részeknek pedig legnagyobb veszedelmére és kárára akkor is, mikor már az egész nemzet elfogadta Lászlót királyának. Hatalma csak V. László trónra­lépésével vált ártalmatlanná. Szerephez jutott azonban újra László utolsó évében. Giskra egyike volt azoknak, kik a Hunyadi-fiakat fogságba ejtették, majd többi között őt bízta meg László király a Hunyadi László kivégeztetésére támadt mozgalom leverésével. Mátyás trónrajutásával előbb Kázmér lengyel királynak, utóbb Frigyes császárnak ajánlotta fel szolgálatát, s csak mikor Frigyes békés megegyezésre jutott Mátyással, bent az országban pedig Mátyás vezérei összetörték a csehek hatalmát, hódolt meg Frigyes közbenjárásával nagy királyunknak. Giskra Jánosnak e röviden vázolt működését tettük jelen dolgozatunk tárgyává. Nyomon követtük a cseh vezért fellépésé­től 1462-ig, Mátyás előtt Váczott történt meghódolásáig. Bemutató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék