Akadémiai Értesítő, 18. kötet (1907. évfolyam)

Füzetek - 1907 / 5. füzet

395 A M. Tud. Akadémia jutalomtételei. 26 van a műből, ha kinyomatja, három példányt, ha pedig két esztendő alatt ki nem nyomatja, egy másolatot a csanádi püspökség levéltárába beküldeni. 4. Kívántatik a belső vámok (száraz-, vízi és vásárvámok) története Magyarországon a mohácsi vészig.­Jutalma a Péczely-alapítványból 1000 forint aranyban. Határnap : 1908. deczember 31. A jutalom csak absolut, tudományos becsű munkának adatik ki. A munka a szerző tulajdona marad, a ki köteles egy év alatt művét kiadni ; ha ezt nem teszi, az Akadémia fel van jogosítva a munkát külön tiszteletdíj nélkül kiadni. 5. Fejtessék ki a vasúti tarifák elmélete. Jutalma az Ullmann-alapitványból 360 arany forint. Határnap : 1907. szeptember 30. A jutalom csak önálló becsű műnek ítéltetik oda. A jutalma­zott munkát szerzője kiadni tartozik; ha ezt egy év leforgása alatt nem teszi, a tulajdonjog az Akadémiára száll. 6. Kívántatik a magyar királyi udvari kanczellária története 1690-től 1848-ig, a korábbi fejlődést feltüntető bevezetés kísé­retében. Jutalma az ifj. bojári Vigyázó Sándor emlékére tett alapítvány­ból 2000 kor. Határnap: 1909. szeptember 30. A jutalom csak önálló becsű műnek ítélhető oda. A jutalmazott munka a szerző tulajdona marad, a ki köteles egy év alatt kiadni művét ; ha ezt nem teszi, a tulajdonjog az Akadémiára száll. 7. . Adassék elő a cseh husszita mozgalmaknak és uralomnak története Magyarországon. (A cseh történelmi források is felhasz­nálandók). Jutalma Ipolyi Arnold alapítványából 2000 kor. Határnap : 1909. szeptember 30. A jutalomban csak absolut becsű­nitt részesülhet. A jutalma­zott itt egy évig a szerző tulajdona ; ha egy év alatt ki nem adná, a tulajdonjog az Akadémiára száll. 8. Az evolutiós rendszerek etnikájának kritikai ismertetése. Jutalma a Gorove-alapból 100 arany. Határnap : 1908. szeptember 30. A jutalom csak absolut becsű műnek ítéltetik oda. A jutalma­zott munkát a szerző köteles kiadni ; ha ezt egy esztendő alatt nem teszi, a tulajdonjog az Akadémiára száll. AKAD. ÉRT. xvii. K. 209. l.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék