Akadémiai Értesítő, 21. kötet (1910. évfolyam)

Előadások és czikkek - Zemplén Győző: Jelentés a Nagyjutalomról

26Г, Jelentés a pályázatok eldöntéséről, mozgalmak és uralom hatásai" czím alatt ír, az leggyengébb része a pályaműnek (556—610. 1.). Itt szerző lapszámra szóról­szóra idézi Czambel, Safarik, Palaczky és mások iratait ; perbe száll velők és sajátságos modorban kioktatja őket. Szerző nagyon sok latin szöveget közöl a jegyzetek során. Ennek javarésze bizton­ bátran elmaradhatott volna. Az okleve­lekre való hivatkozásnál is sajátságosan jár el szerző. Elmondja, h­ogy az okleveleket ki, hol és mikor adta ki , s csak ezután jelzi, hogy hol és milyen szám alatt található. Máskor meg, és pedig nagyon gyakran még ezzel sem elégszik meg, hanem az oklevélből valóságos regestát csinál és ezt jegyzetben közli. A tárgyalás folyamán a szöveg nem eléggé tagolódik. A pályamű stylusa jó, de a simitás több helyütt elkel. Pl. 36, 251, 309, 404. és 411. 1. Mivel a bírálók véleménye szerint a pályamű tudományos értékű, nagy szorgalommal és szakavatottsággal készült s a fölös­leges részek elhagyásával nyeresége lesz irodalmunknak , az osz­tály ajánlja, hogy a jutalom a 2. számú, vagyis Benatky-Jerusalem jeligéjű pályaműnek kiadassék. Az osztály javaslata elfogadtatott. Felbontatván a 2. sz. pályamű jeligés levele, abból dr. Tóth­-Szabó Pál egyet, magán­tanár neve tünt elő. VIII. Jelentés a Lukács Krisztina-féle nyílt pályázatról. A Magyar Tudományos Akadémia a Lukács Krisztina ala­pítványból most már másodszor hirdetett nyílt pályázatot egy oly munkára, melynek czíme és elvárt megfelelő tartalma „az agrárpolitika rendszere, különös tekintettel hazai viszonyainkra" lenne. A nyílt pályázat főbb feltételei a kifejlődött gyakorlat szerint a következők: A pályázónak a kívánt munka részletes tervét, továbbá azzal együtt egy oly fejezetét kell benyújtani a pályázati hirdetményben kitűzött határidőn belül, melyből a munka irányát, szellemét, a szerző készültségét és a mű meg­írására való képességét meg lehessen ítélni. A tervrajz és a próbafejezet tehát egyaránt fontosak; azok egyikének, vagy másikának elmaradása, vagy a határidőn túl való beérkezése tehát oly hiba, mely a mulasztást elkövetőt a pályázatból egyszerűen kizárja. Szerintünk az ügyrend 151. §-át a nyílt pályázatnál így kell értelmezni. A Lukács Krisztina díjra a múlt év szeptember havának 30-ig, mint határidőig három pályázó jelentkezett, név szerint: dr. Sigmond Andor, dr. Seyfried Károly, a kolozsvári gazdasági akadémia tanára és dr. Kovács

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék