Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1973 (80. kötet = Új folyam 18. kötet)

1973 / 12. sz. - HÍREK - A Szegedi Biológiai Központ avatása

Október 11-én ünnepélyesen átadták rendeltetésének az MTA Szegedi Biológiai Központját. Az új intézet nagy előadó­termében megtartott avató ünnepségen megjelent Aczél György, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke, a tudományos és állami élet számos vezető személyisége. Jelen volt Győri Imre, a Csongrád megyei pártbizottság első titkára, Komócsin Mihály, a megyei tanács elnöke, Sipos Géza, a Szeged városi párt­bizottság első titkára, Biczó György, a szegedi tanács elnöke. r­észt vett az ünnep­ségen V. L. Kretovics akadémikus a Szov­jetunió Tudományos Akadémiája, T. Korzybski professzor, a Lengyel Tudomá­nyos Akadémia, F. Jung professzor, az NDK Tudományos Akadémiája, C. S. Stolczev főtitkárhelyettes, a Bolgár Tudo­mányos Akadémia, Z. Devide akadémikus, a Jugoszláv Tudományos Akadémia kép­viseletében, valamint az MTA elnökének meghívására hazánkban tartózkodó M. Nicolescu, a Román Tudományos Akadémia elnöke. Az ünnepségen megjelent Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus, az MTA tiszteleti tagja, az Egyesült Államok Woods Hole-i izomkutató intézetének igazgatója, továbbá A. C. J. Burghers, az UNESCO Project párizsi igazgatója és L. N­. Bloch, az Egyesült Nemzetek Fejlesz­tési Alapja (UNDP) európai képviseleté­nek igazgatóhelyettese. A vendégeket Erdey-Grúz Tibor elnök köszöntötte. Megnyitó beszédében megem­lékezett arról a fejlődésről, amely 1944. október 11-e, Szeged város felszabadulása óta következett be hazánk életében, s amelynek egyik eredménye a tudományos kutatómunka nagyarányú kibontakozása. Kiemelte, hogy az új kutatóközpont to­vábbi nagy lendületet fog adni a korszerű biológia hazai művelésének. Számottevő új vívmányokat — hang­súlyozta — manapság már egyetlen tudo­mányágazat sem érhet el elszigetelten. Ezért a Szegedi Biológiai Központ műkö­déséhez is szükséges, sőt nélkülözhetetlen sokféle szakember, sok dimenzióban össze­szövődő tevékenysége, sok tudományága­zat integrálódása azon fő problémakörök kutatásában, amelyek a központ fő fel­adatait alkotják. A komplex jellegű kuta­tásokat és a különféle ágazatok integráló­dását a közös célok érdekében elősegíti az, hogy a központban négy kutatóintézet koordinált együttműködése valósulhat meg. Ez azonban nem elégséges. Hatékony együttműködést kell kialakítani más ku­tatóintézetekkel az Akadémia keretében és ezen kívül is. Különösen fontos a kap­csolat további erősítése és bővítése a kémiai kutatásokkal, már csak azért is, mert az országos távlati tudományos kutatási terv két fő iránya — az életfolyamatok szabá­lyozásának a mechanizmusa, valamint a biológiailag aktív vegyületek kutatása — egyaránt nagy feladatokat ró a kémiai és a biológiai kutatásokra. Az akadémiai ku­tatóintézményekkel, valamint az egyetemi tanszékekkel az együttműködés kiépíté­sére és további erősítésére azért is nagy gondot kell fordítani, mert ez elősegítheti az ipari és a mezőgazdasági intézmények­kel való együttműködést is. Mindennek nem okvetlenül szerződésekben, hanem a konkrét munkában, eszmecserékben, köl­csönös tanácsokban és bírálatokban kell megnyilvánulnia. Az érdemi kutatási együttműködés más intézményekkel je­lentékeny tényező az Akadémia azon fele­lősségének érvényesítésében, amely alap­szabályaink szerint az alapkutatás tekin­tetében országosan reá hárul. Az Akadé­mia bízik abban, hogy a Szegedi Biológiai Központ működése hatékonyan fogja elő­mozdítani az Akadémia országos felelős­ségének érvényesülését az alapkutatás területén és ezzel is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a tudomány az ember javát szolgálja hazánk határain belül és azon kívül. Erdey-Grúz Tibor akadémikus után Láng István, az MTA főtitkárhelyettese mondott rövid beszédet, melyben az épít­kezés öt és fél évvel korábbi megkezdésé­nek történetét ismertette. Az elmúlt öt és fél év alatt — mon­dotta — nem csak az épületek nőttek ki a földből, hanem egy kollektíva is összekő- HÍREK A Szegedi Biológiai Központ avatása

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék