Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1980 (87. kötet = Új folyam 25. kötet)

1980 / 3. sz. - ACZÉL GYÖRGY: A magyar tudomány társadalmi felelősségéről

namikus időszaka volt. Erre a két évtizedre — és reméljük, a következőkre is — talán úgy fognak majd emlékezni, mint a magyar nép történelmének egyik legeredményesebb alkotó korszakára. Eredményeinket közösen értük el: vívmányainkban nélkülözhetetlenül van jelen a magyar kutatók, tudósok munkája. Szellemük, építő-gondolkodó rész­vételük nélkül nem növekedhetett volna ilyen lendületesen az ipari termelés, nem emelkedett volna mezőgazdaságunk néhány területe világszínvonalra, nem fejlődhetett volna soha nem látott mértékben az iskolázottság, a felsőfokú szakemberképzés. Ha mai tennivalóinkra tekintünk, rögtön hozzá kell azonban tennünk, hogy a magyar tudomány feladatai ma sokrétűbbek, bonyolultabbak, mint az elmúlt évtizedekben. Az új feladatok egy része a társadalmunk fejlődésének jelenlegi időszakában fellépő problémákból, a gazdasági környezet okozta nehézségekből következik, más részük a tudomány fejlődése, eddig eredményes intézményei fokozatos kimerüléséből, elöregedéséből , szemléletváltozásunk elodázhatatlan igé­nyéből adódik. Néhány gazdasági összefüggésről Miből adódnak mai gazdasági gondjaink? Az a gyors előrehaladás, amelyről fentebb vázlatosan beszéltem, extenzív módon játszódott le. E fejlődési sza­kaszról a 70-es évek elejétől kezdődően fokozatosan át kellett térnünk az inten­zív fejlesztés útjára, a racionálisabb gazdálkodásra, jobban hangsúlyozva a minőségi tényezőket. Az extenzív szakaszról az intenzív korszakra való átté­résünk kezdődő gyakorlata azonban egybeesett a világgazdaságban végbe­ment változással s ennek számunkra kedvezőtlen hatásaival, az energiahordo­zók felhasználásának üteme nagyobb, mint az új források feltárásáé, így az import nyersanyag és energiahordozó árak magasba szöktek. Ezek a világ­gazdasági hatások jelenlegi termelési és termékszerkezetünk mellett jelentősen rontották külgazdasági feltételeinket. Itthon mindehhez hozzájárult még a munkaerőforrások kimerítése. Objektív kényszer, hogy kettős feladattal kell megbirkóznunk. Ezért sem tudunk egyetérteni azokkal, akik mai gondjaink okait, forrásait valami kollektív bűnbeesésben, a megengedhetetlenül jó életkörülményekben, tehát kizárólag szubjektív tényezőkben keresik. Történelmünkben először fordult elő, hogy a millióknak többre futja a legszükségesebb javaknál, hogy nem a létminimumért kell küzdenünk. Természetes körülmény, hogy népünk örül ennek az állapotnak, s ezt az örömet nem lehet bűnbeesésnek, erkölcsi lazulásnak nevezni. Igaz, kibontakozó új társadalmi lehetőségeink alapján a humánus, szocialista magatartás, az értelmes, gazdag élet még nem vált álta­lánossá, de naivitás lenne azt hinni, hogy feladatainkat most moralizálással lehet majd megoldani. Moralizálás helyett morálra, aszketizmus helyett józan­ságra, ésszerű gondolkozásra, tartalékaink okos feltárására van szükségünk, cinikus kívülállás helyett a gondokkal való nyílt szembenézésre, társadalmunk szocialista vonásainak erősítésére. Nem lehet tudománytalanul általánosítani, mert az félrevezető demagógiát szül. Engedjenek meg ehhez egyetlen példát. Sok szó esik mostanában — s a legtöbbször kritikusan — a „második gazda­ságról", a „másodlagos elosztásról". Ha reálisan akarunk foglalkozni ezzel a viszonylag új és megfogalmazásban sem eléggé tisztázott jelenségkörrel, akkor éles különbségeket kell tenni atekintetben, hogy a nagynak tartott jövő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék