Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1981 (88. kötet = Új folyam 26. kötet)

1981 / 3. sz. - TUDOMÁNYOS ÉLET - A Tudományos Minősítő Bizottság hírei. Új doktorok és kandidátusok, 1980. november-december

MÁRKI LÁSZLÓt „Félcsoport-radikálok" című disszertációja alapján — a matema­tikai tudományok kandidátusává; MARTON TAMÁS: „A KGST-tagországok nemzetközi együttműködésének formái a munkaerő források hasznosításában" című, a Szovjetunióban megvédett disszertációja alapján — a közgazdaságtudományok kandidátusává; MÁSÁT ANDRÁst „Ember és világ Tarjei Vesaas prózájában" című, a Német Demok­ratikus Köztársaságban megvédett disz­szertációja alapján — az irodalomtudo­mányok kandidátusává; MÉRŐ LÁszLÓt. „Kontúrkeresés zajos digitalizált képekben" című disszertációja alapján — a műszaki tudományok kandi­dátusává; MIHÁLY KATALIN: „Integrális kísérle­tek felhasználása nukleáris adatok analí­ziséhez atomreaktorok biológiai védelem­számítási feladatainál" című, a Szovjet­unióban megvédett disszertációja alapján — a fizikai tudományok kandidátusává; NGUYEN VAN MINHet „Száraz szirupok készítése és biológiai értékesíthetőségének vizsgálata" című disszertációja alapján — a gyógyszerészeti tudományok kandidá­tusává; ABDOU IBRAHIM HAMID MOHAMEDOI „A szubklinikai mastitisnek a tej összeté­telére és tulajdonságaira gyakorolt hatásá­ról" című disszertációja alapján — az á 11 az orv­ost­udomány­ok k­a­ndidátusá­vá ; MOLNÁR ISTVÁN! „A magyarság a mo­dern lengyel irodalomban" című disszer­tációja alapján — az irodalomtudomá­nyok kandidátusává; MONOSTORI MIKLÓS! „Kagylósrákok (Ostracoda) környezetjelző jelentősége a Dorogi medence eocén korú rétegeiben" című disszertációja alapján — a földtu­dományok kandidátusává; A FA­F FOUAD NAKHLA-t „Nagyvolumenű lineáris programozási feladat" című disz­szertációja alapján — a matematikai tudo­mányok kandidátusává; NEMES NAGY JózseFet „A regionális gazdasági fejlődés összehasonlító és dina­mikus vizsgálata" című disszertációja alap­ján — a földrajztudományok kandidátu­sává ; NEMES ZsuzSANNÁt „A húszas évek végén s a harmincas évek elején folytatott drámaelméleti vita helye és szerepe a szov­jet dráma fejlődésében" című, a Szovjet­unióban megvédett disszertációja alapján — az irodalomtudományok kandidátusává; PERCZEL TAMÁst „Munkához, munka­körhöz, vállalathoz fűződő viszony objek­tív és szubjektív meghatározói, hatása a közvetlen termelésirányító­ munkahelyi összmagatartására" című disszertációja alapján — а pszichológiai tudományok kandidátusává; LE­NGOC PHANÍ „Új 7-//heteroaril-tio/­-acilamido/-3-dezacetoxi-cefalosporánsa­vak szintézise" című disszertációja alapján — a kémiai tudományok kandidátu­sává; POMOGÁTS BÉLÁt „A 'népi' líra irány­zata a két világháború között" című disz­szertációja alapján — az irodalomtudo­mányok kandidátusává; POZSGAI IMRÉt „Vékony filmek mennyi­ségi röntgenszínképelemzéses mikroanalí­zis módszerének kidolgozása elektronmik­roszkópon" című, a Szovjetunióban meg­védett disszertációja alapján — a fizikai tudományok kandidátusává. HASSAN AHMED B­ABIE! „Különböző módon indukált mutánsok értékelése és alapanyagként való felhasználása a kuko­rica nemesítésben" című disszertációja alapján — a biológiai tudományok kandi­dátusává; ABD EL-RAHMAN MOHAMED­­ HA­LA­F ALLAHOI „A lizin fermentációja cukornád­melaszon" című disszertációja alapján — a kémiai tudományok kandidátusává; RÁNKI JuLIANNÁt „Az iskolán kívüli művészeti tevékenység, mint a magyar­országi iskolai tanulók sokoldalú szemé­lyiségfejlesztésének egyik tényezője nap­jainkban" című, a Szovjetunióban meg­védett disszertációja alapján •— a pedagó­giai tudományok kandidátusává; SÁRKÖZY PÉTERt „A költészet értelme­zése, megújulása a 18. századi olasz iroda­lomban" című disszertációja alapján az irodalomtudományok kandidátusává; LAME SAYFOI, „Különböző broilerkom­binációk értékmérőinek vizsgálata a tartás­technológiától és a takarmányozástól füg­gően" című disszertációja alapján — a me­zőgazdasági tudományok kandidátusává; SEBESTYÉN IMRÉÍ „Nonreciprok két­kapukat tartalmazó hálózati modellek alkalmazása villamosgépek és géprendsze­rek üzemviszonyainak számításában" cí­mű disszertációja alapján — a műszaki tudományok kandidátusává; SIMON IMRÉÍ „Területi különbségek vizsgálata az Alföld ipari termelésének fej­lődésében matematikai módszerek alkal­mazásával" címűe, a Szovjetunióban meg­védett disszertációja alapján — a földrajz­tudományok kandidátusává; LOPEZ SORIA JOSÉ IGNACIO: „A tragi­kumtól az utópiáig. A fiatal Lukács szel­lemi fejlődése" című disszertációja alap­ján — a filozófiai tudományok kandidátu­sává; SUGÁR ISTVÁNÍ „Biomolekuláris lipid membránok fázisátalakulásainak statisz­tikus mechanikai modellje" című disszer- 227­ 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék