Magyar Tudomány – A MTA Értesítője, 1987 (94. kötet = Új folyam 32. kötet)

1987 / 7-8. sz. - TUDOMÁNYOS ÉLET - ZALLÁR ANDOR - SZABÓ TIBOR: Szent-Györgyi emlékülés Szegeden

Szeged város tudományos intézményei, egyetemei 1986. december 15-én emlékülést tartottak az egyetemek központi épületé­nek aulájában a város nemrég elhunyt dísz­polgára, egyetemeinek díszdoktora Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas szegedi profesz­szor tiszteletére. Az egész város társadal­mát képviselő, az aulát zsúfolásig megtöltő közönség előtt Szilárd János professzor, a SZOTE rektora tartott megnyitó előadást, melyből az alábbiakban néhány részletet emelünk ki. „Szent-Györgyi professzor neve össze­forrott Szeged városával és annak egyete­meivel . . . 1930 szeptemberében költözött Szegedre és első látásra ellentmondott a tudósról alkotott addigi képzeteknek. Élet­vidám atléta, lobogó tettvággyal és tett­erővel, ugyanakkor a művészetekre, külö­nösen a zenére ellágyuló egyéniség, a görög életeszmény, a test és szellem egységének, a kalokagatiának megtestesítője. . . A pol­gári demokráciák légköréb­en nevelkedett, formalitásokat és emberek közötti különb­séget nem ismerő, a tisztelet némasága he­lyett gyakran harsány őszintesége és köz­vetlensége barátot, bírálót egyaránt szer­zett számára. Fiatal munkatársi gárdája egy nagy család és lelkes alkotóközösség lett egyszerre, a gondolatok és tévedések szabadságával, de vasszorgalommal dol­gozva együtt, egyenlőkként. Intézete a demokrácia egyik kis szigete volt a fasizá­lódó úri Magyarország tengerében. Sikert sikerre halmoz. Kutatási eredmé­nyeit a sok hazai és külföldi elismerés mel­lett a Nobel-díj koronázza. Az első hazai Nobel-díj nagymértékben megnövelte a külföldi tudósoknak a szegedi egyetem tu­dományos munkája iránti érdeklődését. . . A város és egyetemének neve ismertté vált az egész tudományos világban. . . A díj ünnepélyes átvételére már mint Szeged vá­ros díszpolgára érkezett. . . A kolozsvári egyetemnek 1940-ben tör­tént időleges „visszatérése" után ő lett az újonnan létesített szegedi egyetem első rektora. Mint ilyen, több demokratikus re­formot vezetett be, küzdött az egyetem fasizálása ellen, megalakította az ifjúság demokratikus szervezetét. Klubot rendes TUDOMÁNYOS ÉLET Szent-Györgyi emlékülés Szegeden tett be az ifjúságnak, egyetemi színjátszói a Hamletet mutatták be, ledöntötte a ta­nárok és diákok közötti válaszfalat, és or­szágosan példát mutatott a demokratiku­sabb, vonzóbb diákélet kialakítására. Kö­zépiskolai és egyetemi reformjavaslatai merészen előremutatóak voltak. Haladó eszméiért mind élesebb támadások érték a parlamentben, a jobboldali sajtóban. 1942-ben a nevét viselő ellenállási csoport veze­tője lett és 1943-ban Isztambulban az an­golokkal tárgyalt az ország átállásáról. Rendőri felügyelet alá került, a Gestapo üldözte, Hitler kiadatását követelte. . . . 1945. április 27-től már a pesti egyetem Orvos­vegytani Intézetének igazgatója és ezzel hossú időre megszakad a szegedi egye­tem és Szent-Györgyi professzor közvetlen kapcsolata. . .1973-ban érkezik először ha­za és október 12-én a SZOTE díszdoktora lesz. A megható ünnepség jellemzi a Sze­geddel való örök kapcsolat melegét. Be­szédében a következőket mondta: «. . .Több egyetemnek vagyok díszdok­tora, de ezt a mostani avatást, ezt a diplo­mát kettősen értékessé teszi számomra, hogy saját hazám, saját egyetemem adja. Nekem most nincsen házam a Tisza partján. Az én házam egy másik nagy víz mellett áll, én ma egy másik országban dol­gozom, igyekezetem az egész emberiségé, de megragadom ezt az alkalmat is annak a kijelentésére, hogy én magyar ember va­gyok, és e hazához tartozónak érzem ma­gam. . .» Szent-Györgyi professzor emlékéhez mél­tatlan lenne, ha csupán egy megemléke­zésre korlátozódna. Egyetemünk eddig sem feledkezett meg világhírű tudósának emlé­kéről és évek óta folyik a munka szegedi időszakának méltó megörökítésére. Tudo­mányos konferenciákon gyakran foglalkoz­tunk munkásságával, oktatómunkánk so­rán felhasználtuk tudományos eredményeit, Szent-Györgyi emlékkiállítást rendeztünk az idei Szegedi Ünnepi Hetek keretében, elkészült és kivonatosan megjelent szegedi munkásságának feldolgozása és a Szent-Györgyi monográfia kiadás előtt áll. A sokezer dokumentumot és tárgyat szám­láló Szent-Györgyi Emlékmúzeum anya-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék