Magyar Tudomány, 1991 (98. kötet = Új folyam 36. kötet)

1991 / 10. sz. - FOGALMAK - ÉRTELMEZÉSEK - PATAKI FERENC: A bűnbak-jelenség

Pataki Ferenc A BŰNBAK-JELENSÉG* Társadalmi korszakokat — kiváltképpen a gyors és gyökeres változásokat vagy a súlyos válsághelyzeteket — divatos nyelvi fordulatok, szavak és szótörmelékek is kísérnek, al­kalmanként akár jellemeznek is. Napjainkban a nyelvi divatok figyelemre méltó új elem­mel bővültek: a bűnbak, a bűnbakképzés és bűnbakállítás szavaival. Újra és újra előkerül a formula, a politikai köznyelv és a zsurnalizmus divatszava lett. Ott vibrál a mindennapi indulatokban és aggodalmakban. Sokan fenyegetve érzik magukat, úgy vélekedvén, hogy titokzatos történelmi erők vagy igencsak megnevezhető társadalmi erőcsoportok erre a szerepre szánják őket. Mások már eleve elhárító-védekező gesztussal tiltakoznak a le­hetséges minősítés ellen, vagy éppen ellenkezőleg: beletörődő rezignációval vállalják sorsukat. Ismét mások — a „nem tudják, de teszik" jegyében — indulatgerjesztéssel, po­litikai célzatossággal újra és újra előállítják azokat a feltételeket, amelyek kedveznek a bűnbakállításnak. Még akár szórakoztatónak is vélhetnénk, hogy a Mozgó Vil­ág c. folyóirat ez évi első száma közreadta az 1990. év „bűnbak toplistájának" tagjaival készített interjúkat, megelégedvén a kellően bizonytalan tartalmú szó gazda­g és sugalmazó, mindennapi jelentés udvarával. Hiszen ki ne tudná, ki is az a bűnbak?! De vajon valóban tudjuk-e? Okunk az elegendőnél is több van arra, hogy némileg alaposabban szemügyre vegyük ezt a különös társadalmi és egyúttal pszi­chológiai jelenséget. Mifajta egyéni és kollektív szükségletek vagy kényszerek működnek a bűnbakállításban? Ki és milyen okok folytán szemeltetik ki a bűnbak szerepére? Milyen tár­sadalmi és pszichodinamikai folyamatok húzódnak meg a jelenség hátterében? 1. Az első, ami mindjárt feltűnik: a bűnbak-jelenség egyetemessége. Mai tudásunk szerint nem ismerünk sem olyan társadalmi egyesülési módot, sem olyan korszakot, amely ne is­ ? Székfoglaló előadás. Elhangzott 1991. június 6-án. Magyar Tudomány 1991. 10. szám 1209 Fogalmak , értelmezések

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék