Magyar Tudomány, 1994 (101. kötet = Új folyam 39. kötet)

1994 / 12. sz. - SZÁZADUNK BIOLÓGIÁJA - PATAKI FERENC: Társadalomlélektani prognózis-kísérlet

Pataki Ferenc Társadalomlélektani prognózis-kísérlet* A manapság oly bőven születő társadalmi-gazdasági prognózisok ritkán veszik tekintetbe a valóságnak egy különös metszetét: a reális folyamatokat keresztül-kasul átszínező társadalomlélektani (és tömeglélektani) tényeket és jelenségeket. Az óvatos tartózkodás teljességgel megérthető! E jelenségek ugyanis felettébb bizonytalanok és illékonyak, csupán „puhán" körvonala­zottak, s ezért meglehetősen nehezen hozzáférhetők a „kemény" tényekkel dolgozó elemzők számára, s még nehezebben prognosztizálhatók. Pedig ép­penséggel az e századi magyar politikai gondolkodás legjelentősebb alakjá­nak, Bibó Istvánnak elemzésmódja szemlélteti, milyen meghitten belejátsza­nak a történeti folyamatok és a konkrét helyzetek alakulásába a messzire nyúló kollektív élmények, a közérzület és a közhangulat tömeges megnyil­vánulásai A legutóbbi választási eredmények mindmáig talányos vonásai is e tényezőkben rejlenek. Manapság már rutinszerűen folynak a vélemény- és népszerűség vizsgálatok, a longitudinális közérzetkutatások, aspiráció elemzések, amelyek nagy és egyre növekvő biztonsággal jeleznek bizonyos — ma még inkább csak rövid távú — fejleményeket (pl. választási eredményeket, közhangulati fordulatokat, politikai kríziseket). De a kelet-európai térségben merőben újszerű történelmi fejlemények­kel állunk szemben: egy totalitárius rendszer összeomlását — és nem megdöntését! — követő, a társadalmi lét valamennyi szféráját érintő rendszerváltozással, amely a mélységekig felkavarta e társadalmak életét, s valamiképpen befolyásolja a ben­nük élő emberek sorsát, valamennyiüket új tájékozódásra és újraalkalmazkodási műveletekre kényszeríti. • A tanulmány az "East and Central Europe 2000" projekt keretében készült az Európai Közösség ЕЮ XII támogatásával. Magyar Tudomány 1994. 12. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék