Magyar Tudomány, 1996 (103. kötet = Új folyam 41. kötet)

1996 / 6. sz. - AZ MTA 1996. ÉVI, 158. KÖZGYŰLÉSE - Beszámoló a közgyűlésről. Akadémiai díjak

nyában. Az előkészületek során olyan nehéz­ségekkel kellett szembenézni, hogy nem volt előzmény, amiből ki lehetett volna indulni és a véges terjedelem igen erős szelekciót kí­vánt. A tervezet főként a tudományos osztá­lyok és bizottságaik, valamint a tárcák által készített anyagokra, elemzésekre épül, és a segítségért köszönet illeti a közreműködőket. A dokumentum gerincét három kulcskér­dés alko­tja: - a jelenlegi helyzet megítélése; - szemelvények a tudományos teljesítmé­nyekből; - következtetések, javaslatok. A legnagyobb vita a kiemelkedő eredmé­nyekkel kapcsolatban volt. Az eredményekről majd a beszámolóhoz kapcsolódó ,háttérkö­tet" ad átfogó képet. Az alkalmi bizottság el­nökeként végül Pataki Ferenc alelnök felha­talmazást kért a további munkához: a be­számolót júniusig kell elkészíteni, az ország­gyűlés pedig szeptemberben vitatja majd meg. A kormány számára az MTA minden év­ben köteles beszámolót készíteni, amelyet Kosáry Domokos ismertetett. A beszámoló, az Akadémiáról szóló összeállítás mellett ha­tározati javaslatot is megfogalmaz a kormány számára, és részletes ismertetés készül a ku­tatási eredményekről is. Az esedékes tisztújítás megkívánta a vá­lasztással kapcsolatos ügyrend kidolgozását. Király Tibor r. tag, az ügyrend összeállításáért felelős alkalmi bizottság elnöke az írásban köz­readott előterjesztés két pontjának szövegezé­sét pontosabb fogalmazással váltotta fel. A vá­lasztási szabályzatot a közgyűlés elfogadta. Csütörtökön zárt üléssel folytatódott a közgyűlés, amelyen az MTA tagjai és a dok­torok közgyűlési képviselői megválasztották az Akadémia vezető tisztségviselőit. A jelölő bizottság javaslatát Stefanovits Pál r. tag is­merette. (A jelöltek programját az ülés részt­vevői előzetesen írásba megkapták.) Az elnöki tisztségre vonatkozó javaslat körül vita bon­takozott ki, mivel a listán nem szerepelt a természettudományokat reprezentáló jelölt. Szelényi Iván 1. tag azt javasolta, hogy a sza­vazást új, körültekintő jelölés után a követ­kező közgyűlésen hajtsák végre, ezt azonban a közgyűlés többsége nem támogatta. A választás eredményeként 1996— 1999 között az MTA vezető tisztségviselői: elnök: Glatz Ferenc 1. tag, alelnökök: Harmathy Attila 1. tag, Mi­chelberger Pál r. tag, Vizi E. Szilveszter r. tag; főtitkár Keviczky László r. tag; főtitkárhelyettes: Námy-Szabó Gábort tag; az elnökség tagjává pedig Bíró Péter, Láng István r. tagokat és Marosi Ernő 1. tagot választották. Tájékoztatásul közreadjuk a jelölőlistára felkerült, de meg nem választott akadémiku­sok nevét: elnökjelöltek: Kulcsár Kálmán és Michel­berger Pál r. tagok; alelnökjelöltek: Markó László és Mészáros Ernő r. tagok (természettudomány), Gergely János és Horn Péter r. tagok (élettudomány), Pataki Ferenc r. tag (társadalomtudomány); főtitkárjelöltek: Csáki Csaba és Meskó At­tila r. tagok; főtitkárhelyettes-jelölt: Teplán István r. tag; elnökségi tagságra jelöltek: Bor Zsolt és Medzihradszky Kálmán r. tagok (termé­szettudomnyi), Jobst Kázmér r. tag (élettu­domány), Herman József r. tag (társada­lomtudomány). * * * A csütörtök délutáni plenáris ülésen el­nöklő Halász Béla alelnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent Horn Gyula minisz­terelnököt, majd Glatz Ferenc, az MTA újon­nan megválasztott elnöke kért szót. Rövid beszédében megköszönte az előlegezett bi­zalmat. Ezután az új elnök az MTA nevében dísz­oklevelet nyújtott át Kosáry Domokosnak az egész Akadémiáért végzett tevékenységéért. Ezt követően Horn Gyula miniszterelnök szólt a közgyűléshez. 674 Magyar Tudomány 1996. 6. szám Az MTA 1996. évi, 158. közgyűlése

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék