Magyar Tudomány – A MTA folyóirata, 1997 (104. kötet = Új folyam 42. kötet)

1997 / 2. sz. - NÉPEGÉSZSÉGI KOCKÁZATOK - PATAKI FERENC: Nemzetkarakterológia?

Pataki Ferenc Nemzetkarakterológia?* A pszichológia immáron régtől fogva folytat dialógust a históriával. Az utóbbi két-három évtizedben olyan önálló — ámbár mindmáig vitatott — tudományszakok is intézményesültek, mint a „pszichohistória", a „történeti szociálpszichológia", az „oral history". A történetiség eszméje széleskörűen behatolt a pszichológiai gondolkodásba. Mi több, olyan elgondolás is megfo­galmazódott, amely — legalábbis a társadalomlélektant — a lényegét illetően történeti tudománynak vélte (Gergen, 1973). A „social psychology as history" eszméje — ugyan nem viták nélkül — mélyen befolyásolta a tudományos közgondolkodást. Hasonló fejlemények zajlanak a történettudományban is. A két tudományág közötti dialógus olykor felettébb termékeny, máskor meg zaklatott és feszültségekkel terhes. A feszültségeket mindkét fél gerjesztheti. A pszichológus gyakorta szem elől téveszti illetékességének határait. Hajlik arra, hogy a történeti események végső rugóit és magyarázó elveit a történeti szereplők egyéni vagy kollektív pszichikus jellemzőiben — nem is mindig tudatos indítéka­iban, intencióiban, karakterük és indulati életük sajátszerűségeiben — vélje fel­fedezni. A história művelője viszont, nem is ritkán, tökéletesen „depszichologizálja", s így kizárólag anonim, személytelen erők működésének tulajdonítja a történelem menetét. Valljuk meg, a biztató kezdeményezések ellenére ma még távol állunk attól, hogy e két tudomány termékeny együttműködésének módjait, szemléletük és ténybázisuk integrálásának eljárásait megbízhatóan birtokolnánk. Ez azonban csupán ok és indíték az új és új, ez irányú erőfeszítésekre. Mi az, ami vitathatatlannak tűnik fel? A pszichológiában — és kivált a szociál­pszichológiában tanulmányozott kollektív jelenségek s a velük összefüggő csoport­közi viszonyok mindenkori állapota mellőzhetetlen kodeterminánsa — vagyis más tényezőkkel együttható meghatározója — a történelmi eseményeknek és folyama- Bevezető előadás a 26. Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpóziumon. Kőszeg, 1996. VII. 2. 169 Magyar Tudomány 1997. 1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék