Magyar Tudomány – A MTA folyóirata, 2003 (110. kötet = Új folyam 48. kötet)

2003 / 4. sz. - TANULMÁNY - KONTRA MIKLÓS: Élőnyelvi kutatások határainkon belül és kívül[Teljes szöveg (HTML)]

Magyar Tudomány • 2003/4 Lanstyák István (2000) A magyar nyelv Szlovákiában. Osiris-Kalligram-MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest/Pozsony Lanstyák István - Szabómihály Gizella (1996) Con­tact Varieties of Hungárián in Slovakia: A Contri­bution to their Description, International Journal of the Sociology of Language. 120, 111-130. Pléh Csaba (1990) A stigmatizáció és a hiperkorrekció dinamikájáról. In: Balogh Lajos - Kontra Miklós (szerk.) Élőnyelvi tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 55-75. Sándor Klára (2000) National Feeling or Responsi­bility: Tlie Case of the Csángó Language Revital­ization. Multilingua. 19-1/2, 141-168. Simon Szabolcs - Kontra Miklós (2000) Slovak Lin­guists and Slovak Language Laws: An Analysis of Slovak Language Policy. Multilingua. 19-1/2, 73-94. Szilágyi N. Sándor (2002) A magvar nyelv a Magyar­országgal szomszédos országokban. Előadás az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának nyilvános közgyűlési tudományos ülésén, 2002. május 2-án. Tolnai Gyuláné (1991a) Ábécéskönyv. Tankönyv­kiadó, Budapest Tolnai Gyuláné (1991b) Heurisztikus programozású olvasás- és írástanítási módszer kézikönyv. 1. osztály, (kiadó nélkül) Tompa József (szerk.) (1961-1962) A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan I—II. Akadémiai, Budapest Váradi Tamás (1995-1996) Styiistic Variation and the (bVn) Variable in the Budapest Sociolinguistic In­terview. Acta Linguistica Hungarica. 43, 295-309 AZ ÉLŐNYELVI KONFERENCIÁK KÖTETEI Balogh Lajos -Kontra Miklós (szerk.) (1990) Élőnyelvi tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest Papp György (szerk.) (1989 119911 ) Hungarológiai Közlemények. 21. évf., 3 (80). szám. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Inté­zete, Újvidék Kontra Miklós (szerk.) (1992) Társadalmi és terílleti változatok a magyar nyelvben. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest Hungarológia 3 A nyitrai nemzetközi nyelvészeti konferencia előadásai (1992. szeptember 17-18.). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp., 1993-Kassai Ilona (szerk.) (1995) Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. Az MTA Nyelvtudományi Intéze­tének Élőnyelvi Osztálya, Budapest Csernicskó István - Váradi Tamás (szerk.) (1996) Kisebbségi magvar Iskolai nyelvhasználat. Tinta, Budapest Sándor Klára (szerk.) (1998) Nyelvi változó - nyelvi változás. JGYF Kiadó, Szeged Borbély Anna (szerk.) (2000) Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya, Budapest Papp György (szerk.) (2001) 11. Élőnyelvi Konfe­rencia. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke, Újvidék 512

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék