Akadémiai Közlöny, 1960 (9. évfolyam, 1-20. szám)

1960-05-10 / 7. szám

40 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1960. május 10. Fábián Gyulának, a biológiai tudományok kan­didátusának, a Gödöllői Állatgenetikai Kutató Csoport vezetőjének, Hazai Lászlónak, az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya főelőadójának, Koch Lászlónak, az Akadémiai Kiadó felelős szerkesztőjének, Kovács Istvánnak, a mezőgazdasági­ tudományok kandidátusának, az MTA Martonvásári Mező­­gazdasági Kutató Intézete tudományos munka­társának, Nyírő Lajosnak, az MTA Irodalomtörténeti Intézete tudományos munkatársának, Pécsi Mártonnak, a földrajztudományok kandi­dátusának, az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportja osztályvezetőjének,­Rózsa Pálnak, a matematikai tudományok kan­didátusának, az MtTA Matematikai Kutató Intézete tudományos munkatársának, Garamvölgyi Józsefnek, az MTA Nyelv- és Iro­dalomtudományi Osztálya szaktitkárának, Szabó Bélának, az MTA Debreceni Atommag Kutató­intézete főelőadójának, Szabolcsi Lászlónénak, a biológiai tudományok kandidátusának, az MTA Biokémiai Intézete igaz­gatóhelyettesének, Stark Ervinnek, az orvostudományok kandidá­tusának, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete igazgatóhelyettesének, Sándor Vilmosnak, a történettudományok kan­didátusának, az MTA Történettudományi Intézete osztályvezetőjének, Singer Bélá­nak, az MTA­­Hivatala főelőadó­jának, Szántó Lajosnak, az MSZMP Központi Bizott­sága Tudományos és Kulturális Osztálya munka­társának, az MTA Hivatala volt főelőadójának, Kónya Sándor­nak, az MTA Társadalom és Tör­téneti Tudományok Osztálya szaktitkárának, Berecz Istvánnak, az MTA Debreceni Atommag Kutató Intézete tudományos munkatársának, Kardos Ibolyának, az MTA Kémiai Tudományok Osztálya szaktitkárának, Juhász Józsefnek, az MTA Nyelvtudományi Intézete tudományos munkatársának és Tóth Bélának, az MTA Műszaki Tudományok Osztálya volt tanszéki kutatójának a „Szocialista Munkáért” Érdemérem Szokira Józsefnek, az MTA Hivatala csoport­­vezetőjének a Munka Érdemérem kitüntetést adományozza. Dobi István s. k., Kristóf István s. k., a Népköztársaság Elnöki a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Tanácsának titkára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CXX. KÖZGYŰLÉSE VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYEI A Magyar Tudományos Akadémia 1960. április 14-én tartott CXX. Közgyűlése Hevesi Gyula akadémikust, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia alelnökévé, Manninger Rezső akadémikust, a Magyar Tudo­mányos Akadémia alelnökévé és Szabó Imre akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesévé választotta. A Magyar Tudományos Akadémia új rendes, leve­lező, tiszteleti és külső tagjai : Rendes tagok Ábrahám Ambrus­­ Budó Ágoston Friss István Major Máté Petényi Géza Surányi János Schandl József Levelező tagok Cholnoky László Egyed László Földessy Gyula Hatvany Lajos s Kolozsvári Gábor Seidner Mihály Weiszfeiler Gyula Tiszteleti tagok P. Ny. Fedoszejev P. G. Szergijev A. I. Szkrjabin A. M. Szamarin Robert Rompe Günther Rienäcker , Alpár László­nak, az MTA Matematikai Kutató - Külső tag Intézete tudományos munkatársának, Kustan Vilkuna Bárdos Antalnénak, az MTA Hivatal előadója- ” Becht Katalinnak, az MTA Közgazdaságtudo- Miniszteri utasitások­mányi Intézete tudományos segédmunkatársának, Büki Istvánnak, az Akadémiai Nyomda műve- A munkaügyi miniszter 3/1960. (IV. 26.) Mü. ve­zetőjének, száma Marticskó Józsefnek, az MTA Nyelv- és Irodalom­­rendelete tudományi Osztálya tanszéki kutatójának, Németh Tibornak, az MTA Műszaki Fizikai a munkaviszonnyal kapcsolatos egyes adatoknak tár- Kutató Intézete tudományos segédmunkatársának, sadalombiztosítási célokra történő nyilvántartásáról Pataki Györgynek, az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete tudományos segédmunkatársának. A munkaviszonnyal kapcsolatos egyes adatok­ Szigeti Mihálynak, az Akadémiai Kiadó felelős­nak társadalombiztosítási célokra történő nyilván­­szerkesztőjének, tartására szolgáló „Munkaviszony nyilvántartó­ Budai Árpádnénak, az MTA Hivatala előadó- lap”-ok kiállítására és vezetésére vonatkozó eljárást jának, és a 71/1955. (XII. 31.) M. T. számú rendelet 94.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék