Akadémiai Közlöny, 1970 (19. évfolyam, 1-20. szám)

1970-03-13 / 4. szám

1970. március 13. AKADÉMIAI KÖZLÖNY A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány 1004/1970. (II. 15.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkárhelyetteseinek kinevezéséről A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány 5 évi időtartamra az Erdei Ferenc akadémikust, a Magyar Tudo­mányos Akadémia főtitkárává, b) Köpeczi Bélát és Tétényi Pált, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjait, valamint Láng Istvánt, a mezőgazdasági tudományok kan­didátusát a Magyar Tudományos Akadémia fő­titkárhelyetteseivé kinevezi. Fock Jenő s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozatai Az MTA Elnöksége 7/1970. számú határozata az alelnökök tevékenységi körének megállapításáról (Elnökség, 1970. február 24.) Teljes szöveg­ ­ Az Elnökség felkéri az alelnököket, hogy szak­területüknek megfelelően rendszeresen segítsék elő a tudományos osztályok együttműködését és az osztályok munkájának koordinálását, to­vábbá működjenek közre meghatározott funk­cionális feladatok felügyeletében. Az Elnökség az alelnökök tevékenységi körét az alábbiak szerint határozza meg: Jánossy Lajos alelnök elősegíti: a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztá­lya, a Műszaki Tudományok Osztálya, a Ké­miai Tudományok Osztálya, továbbá a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya együttmű­ködését, és ellátja a tudományos egyesületek (társaságok) testületi hatáskörbe tartozó érde­mi felügyeletét. Straub F. Ъгипо alelnök elősegíti­ az Agrártudományok Osztálya, az Orvosi Tu­dományok Osztálya és a Biológiai Tudományok Osztálya együttműködését, és testületi tevé­kenységi körben felügyeletet gyakorol az Aka­démia tagjai jóléti ügyeinek intézése felett. Szabó Imre alelnök elősegíti­ a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, a Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint a Gazdaság- és Jogtudományok Osz­tálya együttműködését, továbbá testületi tevé­kenységgel összefüggésben felügyeletet gyako­rol az Akadémia nemzetközi tudományos kap­csolatai felett.­­ Az Elnökség felkéri Straub F. Brúnó alelnököt a Kormány tudománypolitikai irányelveire vonat­kozó javaslat előkészítésére létesítendő ad hoc elnökségi bizottság vezetésére.­­ Az Elnökség tudomásul veszi, hogy az elnök rendszeres tanácsadó testületet , elnöki kol­légiumot létesített. Az elnöki kollégium tagjai: az elnök, az alelnökök, a főtitkár, a Tudományos­ Testületi Titkárság vezetője, a Tudományszer­vezési Csoport igazgatója és a Hivatal MSZMP Szervezetének titkára. Budapest, 1970. február 25. Erdey-Grúz Tibor s. k., elnök Az MTA Elnöksége 8/1970. sz. határozata az 1970. évi közgyűlés határozatai végleges szövegé­nek megállapításáról és a közgyűlés zárt ülésén fel­vetett egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontok összegezéséről (Elnökség, 1970. február 24.) Teljes szöveg I. Az Elnökség az 1970. évi közgyűlés határozatai­nak szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1 A közgyűlés jóváhagyóan tudomásul veszi az Elnökség 1970. évi beszámolóját, és az Elnökség­nek — megbízatásának lejártával — a felment­vényt megadja. 2 A közgyűlés — a jegyzőkönyvben meghatározott módosításokkal és kiegészítésekkel — elfogadja a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályait. II. 3 A közgyűlés zárt ülésén felvetett egyes kérdések­kel kapcsolatban az Elnökség az alábbiakban összegezi a közgyűlés álláspontját, amelyet tevé­kenysége során irányadónak tekint: 31 Az országos jelentőségű, érdemi tudományos és tudománypolitikai kérdések, valamint tudo­mányos koncepciók kidolgozásával tovább kell növelni a testületi munka hatékonyságát és ezáltal az Akadémia társadalmi szerepét. Ennek egyik előfeltétele korszerű információ csere megszervezése. Az Akadémiának, a tu­dományos osztályoknak és a bizottságoknak 43

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék