Akadémiai Közlöny, 1971 (20. évfolyam, 1-20. szám)

1971-08-27 / 14. szám

1971. augusztus 27. AKADÉMIAI KÖZLÖNY A pályázatnak tartalmaznia kell: — a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosz­tásának, besorolásának és fizetésének megjelölését; — eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését; — a pályázó által írt tanulmányok, könyvek jegyzékét pontos bibliográfiával; — tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének megjelölését; — az intézet jövőbeni tudományos munkájára vonatkozó terveit. A pályázathoz mellékelni kell: — részletes önéletrajzot 2 példányban; — az oklevelek hiteles másolatát, — erkölcsi bizonyítványt. Az igazgató besorolására és vezetői megbízására a 127/1967. (23), valamint a 101/1971. (1—2) MüM utasítás, illetve az 5/1971. MTA—F (A. K. 7.) sz. fő­titkári utasítás az irányadó. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárához (Bp. V., Roosevelt tér 9.) kell benyúj­tani a felhívás közzétételétől számított 3 héten belül. Budapest, 1971. augusztus 1. Pár­is György s. k., főosztályvezető PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóintézete, Tihany, pályázatot hirdet­­ politi­kailag és szakmailag megfelelő, kutatómunkára alkalmas pedagógus számára, szerződéses munka­végzés céljából. Pályázhatnak azon pedagógusok, akik Tudo­mányegyetem Természettudományi Karán (bio­lógia szakon) szerezték képesítésüket és előtanul­mányokat végeztek a hidrobiológia köréből. A szerződtetni kívánt pedagógus feladata lesz a hidrobiológia-ichtyológia (halbiológia) területén végzett tudományos kutatásba való bekapcsolódás és e témákban vizsgálatok végzése. Az Intézet, személyes megbeszélés alapján, a 4072/T/1969. sz. főtitkári rendelet értelmében dönt a szerződtetett pedagógus személyéről, s végzett munkája alapján megállapított díjazásban részesíti. A pályázatot az MTA Biológiai Kutatóintézete, Tihany címre kell benyújtani, amelynek határ­ideje: 1971. augusztus 31. Salánki János s. k., igazgató PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja pályázatot hirdet szakterületük tudományos kér­dései iránt érdeklődő, felsőoktatási intézmény­ben képesítést szerzett pedagógus részére, az Intézet kutatómunkájában megbízásos jogviszony alapján való részvételre, az alább felsorolt két téma közül az egyikben: 1. Művészek szociális helyzete, művé­szeti piac a XVIII. sz-tól 1914-ig. 2. A magyarországi műgyűjtés története a XVI. sz-tól a XIX. sz. végéig. A pályázatot nyert pedagógus — jelenlegi munkaviszonyának fenntartása mellett — az Inté­zettel kötött szerződésben meghatározott kutatási feladatot végez, amelynek teljesítésekor a végzett munka arányában díjazásban részesül, amelyre az Intézet havi 300—600 Ft. előleget folyósít. A pályázatot a kutatási terület megjelölésével, önéletrajzzal és a munkahely vezetőjének javasla­tával ellátva­. évi augusztus 31-ig az MTA Művészet­­történeti Kutató Csoportjának Igazgatójához kell benyújtani (Bp. I., Országház u. 30.). Aradi Nóra s. k., igazgató PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs, Kulich Gyula u. 22.) szerződéses munkaviszonyban három témára hir­det pályázatot: 1. Délnyugat-Dunántúl kisvíz-folyásainak ké­miai jellege és változásuk a geo­tényezők tükrében. 2. A népesedésre ható tényezők vizsgálata egy gazdaságföldrajzi körzet területén. 3. Egyszerű mezőgazdasági gépek terjedése Dél- Dunántúl egyik megyéjében 1890—1945. A témák az Intézet tervfeladataihoz illeszkednek. A feladatok részleteit az Intézet igazgatója határoz­za meg. Az eredeti kutatás és a vonatkozó irodalom alapján készítendő tanulmány 3—5 nyomdai ív terjedelmű. A kutatás és feldolgozás tartama 12 hónap. A szerződéses munkaviszony kezdete szep­tember 1. befejezése augusztus 31. A prémium összege egy-egy témára 5400,— Ft, amiből havonta 200—200 forintot fizetünk ki. Az összeg többi része a munka sikeres befejeztével esedékes. A pályázatokat az Intézet igazgatójához kell benyújtani 1971. augusztus 31-ig. Pályázhatnak középfokú oktatási intézményekben oktató tanárok, továbbá felsőoktatási intézményekben képesítést szerzett pedagógusok, akik alsó- vagy középfokú oktatási intézményekben dolgoznak, és munka­helyük vezetője a kutatómunkában való részvéte­lüket támogatja. Pécs, 1971. július 23. Dr. Babics András s. k., intézeti igazgató pályázati felhívás a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi tanársegédi állásokra. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Rektora pályázatot hirdet a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 1. Mezőgazdaság Villamosítása és Állattenyész­tés gépei Tanszékre (1 fő villamosmérnöki, 1 fő gépészmérnöki); 2. Fizikai Tanszékre (1 fő) tanársegédi állásra. A kinevezett egyetemi tanársegéd feladata a tanszékeken folyó gyakorlatok tartása, az oktató- 173

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék