Akadémiai Közlöny, 1980 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1980-07-23 / 7. szám

78 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1980. július 23. Pál Lénárd akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárává, Köpeczi Béla és Láng István akadémikusokat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyette­seivé kinevezi. Lázár György s. k. a Minisztertanács elnöke Országos Atomenergia Bizottság Elnökének 1/1980. OAB-E számú utasítása intézeteknek az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtására tör­ténő kijelöléséről 1. § Az 1023/1978. (VII. 4.) Mt. számú határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján — a Ma­gyar Tudományos Akadémia főtitkárával egyetér­tésben — az Országos Atomenergia Bizottság (a továbbiakban: OAB) hatósági feladatainak végre­hajtására és az előírások érvényesítésének ellenőr­zésére az MTA Izotóp Intézetét és az MTA Köz­ponti Fizikai Kutató Intézetét (a továbbiakban: kijelölt intézetek) jelölöm ki. 2­ § A kijelölt intézetek hatósági jogköre az állam­­igazgatási ügyekre terjed ki: a) MTA Izotóp Intézet: radioaktív anyagok és nukleáris anyagok nyilvántartásával és ellenőrzé­sével, valamint önálló nukleáris tároló objektumok­kal, b) MTA Központi Fizikai Kutató Intézet: nuk­leáris kritikus rendszerekkel, kutató és oktató atomreaktorokkal, valamint egyéb nukleáris kísér­leti berendezésekkel összefüggő, az OAB hatósági feladatkörébe tartozó ügyek. 3. § (1) A kijelölt intézetek az OAB hatósági jog­körén belül, a 2. §-ban megjelölt ügyekben első fokú hatóságként járnak el. (2) A kijelölt intézetek által hozott hatósági döntések (határozatok) és intézkedések tekinteté­ben a másodfokú hatósági jogkört az OAB Irodája gyakorolja. (3) A kijelölt intézetek az (1) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi tevékenységeket lát­ják el: a) lefolytatják az államigazgatási eljárás általá­nos szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényben foglaltaknak megfelelő hatósági eljárásokat; b) folyamatosan ellenőrzik az OAB hatósági fel­adataiból szakmai területüket érintő jogszabályok érvényesülését, egyedi döntések (intézkedések) vég­rehajtását; c) számításokat és méréseket végeznek. (4) A kijelölt intézetek ellenőrzési feladataik teljesítése érdekében vizsgálatot végezhetnek, ille­tőleg tájékoztatást kérhetnek az érdekelt szervek­től. 4­ § (1) A kijelölt intézetek — egyedi megbízás alap­ján — szakmailag előkészítik az OAB és az OAB elnöke által kiadott szabályzatokat, irányelveket, állásfoglalásokat és más normatív intézkedéseket. (2) A kijelölt intézetek az ellenőrzések megálla­pításai, saját tudományos eredményeik, a hazai és a nemzetközi fejlődés eredményei alapján — szük­ség esetén — intézkedéseket kezdeményeznek, ille­tőleg javaslatot tesznek az OAB részére. 5­ § A kijelölt intézetek által a 2. §-ban megjelölt ügyekben végzett hatósági tevékenység felügyeletét az OAB elnöke látja el. 6­ § Az MTA Izotóp Intézetének más jogszabályok­ban megállapított hatósági feladatait a jelen utasí­tás nem érinti. Ez az utasítás 1980. július 1-én lép hatályba. Pál Lénárd s. k. Közlemények PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hiva­tala Természettudományi I. Főosztálya pályázatot hirdet a KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet tudományos igazgatói munkakörére 1981. január 1-i hatállyal. A pályázókkal szembeni követelmények : — egyetemi végzettség és tudományos fokozat, — jelentős tudományos eredmények az intézet profiljának megfelelő kutatások valamely terü­letén, ill. számottevő gyakorlat a számítás­­technikai eszközök és módszerek létrehozásában és alkalmazásában. — kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat. _ A pályázatnak tartalmaznia kell: — a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá­nak, besorolásának és fizetésének megjelölését, — eddigi szakmai munkájának és a munka ered­ményeinek ismertetését, — a pályázó által írt tanulmányok, könyvek és egyéb alkotások jegyzékét pontos bibliográfiá­val, — tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide­gen nyelv ismeretének megjelölését, — az intézet jövőbeni tevékenységére vonatkozó terveit. A pályázathoz mellékelni kell: — az oklevelek hiteles másolatát, — részletes önéletrajzot 2 példányban,­­ erkölcsi bizonyítványt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék