Akadémiai Közlöny, 1988 (37. évfolyam, 1-11. szám)

1988-11-22 / 10. szám

160 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1988. november 22. b) ellátja a Magyar Közvéleménykutató Intézet felügyeletét. 3­ §. Az államminiszter feladatkörében eljárva mi­niszteri rendeletet és utasítást ad ki. A Miniszter­­tanács felhatalmazása alapján képviseli a Miniszter­­tanácsot, illetőleg a Minisztertanács elnökét. Együtt­működik a Minisztertanács más tagjaival és az országos hatáskörű szervek vezetőivel. 4­ §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Minisztertanács Hivataláról szóló 19/1988. (IV. 1.) MT rendelet 16. §-ának a) pontjá­ban „a Minisztertanács elnökének” kifejezés helyébe az „államminiszter” kifejezés lép. Grósz Károly s. k., a Minisztertanács elnöke A Minisztertanács 1055/1988. (VII. 12.) MT határozata a Tudományos Minősítő Bizottság személyi összetételéről 1. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő Bizottság elnökét, titkárát és tagjait megbízatásuk lejártával, 1988. június hó 30-ával — eredményes munkájuk elismerése mellett — felmenti. 2. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő Bizottság elnökévé: Szabó Jánost, az MTA rendes tagját, titkárává: Mádl Ferencet, az MTA levelező tag­ját, tagjaivá: Barabás Zoltánt, az MTA levelező tagját, Berecz Endrét, a kémiai tudomány dok­torát, Bokori Józsefet, az állatorvostudomány dok­torát, Damjanovich Sándort, az MTA levelező tagját, Demetrovics Jánost, az MTA levelező tagját, Dohy Jánost, a mezőgazdasági tudomány doktorát, Dör­­nyeiné Németh Juditot, a fizikai tudomány doktorát, Farkas Ottót, a műszaki tudomány doktorát, Finta Józsefet, az MTA levelező tagját, Grastyán Endrét, az MTA levelező tagját, Haszpra Ottót, a műszaki tudomány doktorát, Herman Józsefet, az MTA rendes tagját, Juhász Gyulát, az MTA levelező tagját, Kisfaludy Lajost, az MTA levelező tagját, Kovács Ferencet, az MTA levelező tagját, Köte Sándort, a neveléstudomány doktorát, Lőrincz Lajost, az állam- és jogtudomány doktorát, Magasi Pétert, az orvos­­tudomány doktorát, Magyar Kálmánt, az MTA le­velező tagját, Mátyás Antalt, a közgazdaságtudo­mány doktorát, Michelberger Pált, az MTA levelező tagját, Némethi Lászlót, a mezőgazdasági tudomány doktorát, Nyíri J. Kristófot, a filozófiai tudomány doktorát, Reményi Károlyt, az MTA levelező tagját, Roska Tamást, a műszaki tudomány doktorát, Szabolcsi Miklóst, az MTA rendes tagját, Szentpéteri Istvánt, az állam- és jogtudomány doktorát, Szűcs Jenőt, a történelemtudomány doktorát, T. Sós Verát, az MTA levelező tagját, Vida Gábort, az MTA levelező tagját, valamint az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium képviselőjeként: dr. Kádár József államtitkárt, a Honvédelmi Minisztérium képviselőjeként: dr. Mórocz Lajos államtitkárt, az Ipari Minisztérium képviselőjeként: dr. Vörös Árpád miniszterhelyettest, a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala képviselőjeként: dr. Csurgay Árpád főtitkárhelyettest, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium képviselőjeként: dr. Papócsi László miniszterhelyettest, a Művelődési Minisztérium képviselőjeként: Pusztai Ferenc miniszterhelyettest, a Szociális­ és Egészségügyi Minisztérium kép­viselőjeként: dr. Nagy Zsolt minisztériumi főtanácsost, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kép­viselőjeként: dr. Geleji Frigyes elnökhelyettest 1988. július hó 1. napjával kezdőd hároméves idő­­tartamra kinevezi. 3. Ez a határozat a közzététele napján lép ha­tályba, egyidejűleg az 1038/1984. (VIII. 22.) MT h., az 1061/1985. (XI. 22.) MT h., az 1061/1986. (X. 18.) MT h., az 1064/1987. (XII. 10.) MT h., az 1076/1987. (XII. 30.) MT h., és az 1029/1988. (IV. 25.) MT határozat hatályát veszti. dr. Medgyessy Péter s. k., a Minisztertanács elnökhelyettese Közlemények A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Király Tibort, az MTA rendes tagját, az ELTE Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetőjét meg­bízta a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár­helyettesi feladatainak 1988. november 1. napjától 1989. május 15-ig történő ellátásával. Jogi és Igazgatási Főosztály A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkárhelyetteseinek, a hivatalvezetőnek a fel­ügyeleti jogköre 1988. november hó 1-i hatállyal a következők szerint alakul: Láng István főtitkár Általános felügyeletet gyakorol — a Személyzeti Főosztály, — a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, — a Kutatástervezési Főosztály, valamint

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék