Akadémiai Közlöny, 1990 (39. évfolyam, 1-9. szám)

1990-08-10 / 6. szám

82 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1990. augusztus 10. Jogszabályok A Köztársaság Elnökének 112/1990. (VI. 18.) KE határozata a Magyar Tudományos Akadémia elnökének megerősítéséről Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése i) pontja alapján a Magyar Tudományos Akadémia 1990. évi közgyűlésének a Magyar Köztársaság miniszterel­nöke útján tett előterjesztésére Kosáry Domokost, az MTA rendes tagját a Ma­gyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségében megerősítem. Göncz Árpád s. k., a Köztársaság ideiglenes elnöke Ellenjegyzőn: Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Minisztertanács 1105/1990. (VI. 13.) MT határozata a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkárhelyettesének kinevezéséről A Minisztertanács Láng Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját a Magyar Tudományos Akadémia fő­titkárává, Csurgay Árpádot, a Magyar Tudományos Aka­démia levelező tagját a Magyar Tudományos Aka­démia főtitkárhelyettesévé 3 évi időtartamra — 1990. május 24-ei hatállyal — kinevezi. A miniszterelnök helyett: Dr. Horváth Balázs s. k., belügyminiszter A Minisztertanács 1106/1990. (VI. 13.) MT határozata a Tudományos Minősítő Bizottság titkára felmentéséről 1. A Minisztertanács dr. Mádl Ferencet, a Tudo­mányos Minősítő Bizottság titkárát e tisztségéből más fontos megbízatása miatt felmenti. 2. Ez a határozat a közzététele napján lép ha­tályba, a Tudományos Minősítő Bizottságról szóló 1055/1988. (VII. 12.) MT határozat ennek meg­felelően módosul. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI* az 1990. április 10-én tartott üléséről (14—24. számú határozatok) Az Elnökség beszámolója az Akadémia 1990. évi közgyűlésére Cikluszáró közgyűléseken az Akadémia — a hagyományokhoz híven — beszámol a befejeződő ciklus egész időszakában végzett tevékenységéről. E beszámoló tervezetét vitatta meg az Elnökség. A Kutatási és Szervezetelemzési Intézet által ösz­­szeállított beszámoló feletti vitában felszólalók egyetértettek abban, hogy a lezáródó ciklus az egész ország életében rendkívüli eseményeket hozott, amelyek természetszerűleg kihatottak az Akadé­miára is. Többen is tisztázni kívánták a beszámolási időszak terjedelmét, vagyis azt, hogy a rendszervál­tás következtében elég-e csak az utóbbi öt évre visszatekinteni, vagy pedig szükség van-e régebbi akadémiai cselekmények értékelésére is. Így pél­dául felvetődött egyrészt az, hogy a beszámoló az Akadémiának a hatalomhoz való viszonyát a tény­legesnél jobbnak állítja be, másrészt hiányolták an­nak részletesebb kifejtését, hogy milyen károkat okozott az Akadémia külföldi kapcsolatok felvé­telére irányuló törekvéseinek akadályozása. Töb­ben is javasolták, hogy a beszámolót árnyaltabban, helyenként pontosabban kellene fogalmazni. Az elnök összefoglalójában rámutatott, hogy a beszámolónak az elmúlt 5 évről kell tényszerű szá­mot adnia és nem csak ez, hanem az elnök szóbeli beszámolója együtt értékeli az Akadémia munkáját. Az intézetek tevékenységéről a főtitkár számol be. * A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadémia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul megküldi a Tudományos Testületi Titkárság.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék