Akadémiai Értesítő, 1993 (42. évfolyam, 1-12. szám)

1993-06-11 / 6. szám

96 A Köztársaság Elnökének 55/1993. (V. 21.) KB határozata A Kormány 1037/1993. (V. 21.) Korm. határozata a Magyar Tudományos Akadémia elnökének megerősítéséről a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkár-helyettesének kinevezéséről Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése i) pontja alapján A Kormány a Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi közgyűlé­sének a Magyar Köztársaság miniszterelnöke útján tett előterjesztésére Kosáry Domokost, az MTA rendes tagját a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségében megerősítem. Göncz Árpád s. k., a Köztársaság elnöke Ellenjegyzem: Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének Határozatai az 1993. április 20-án tartott üléséről (23—25. számú határozatok) Az MTA 1992. évi rendkívüli közgyűlése által kiküldött ad hoc „Programbizottság” jelentése és állásfoglalása Az Akadémia 1992. decemberi rendkívüli közgyűlése ad hoc bizottságot küldött ki az 1993. évi rendes közgyű­lés határozatainak előkészítésére. A bizottság azt a fel­adatot kapta, hogy a ciklust záró, illetve nyitó közgyűlés számára dolgozzon ki javaslatot — az Akadémia távlati feladataira, — működési mechanizmusának javítására, — és a megkezdett reformfolyamatok továbbvitelére vo­natkozólag (32/1992 sz. elnökségi határozat) továbbá tegyen javaslatot az 1993—96. évi ciklus prog­ramjára, célkitűzéseire, ezen belül olyan kiemelkedő jelen­tőségű tudományos problémák feldolgozására, amelyek az Akadémia kezdeményezésére kerülnek megvitatásra, s amelyekből a leszűrt következtetések, ajánlások hasznosít­hatók az ország kulturális, gazdasági fejlődésénél. A közgyűlés külön albizottságot hívott létre az akadé­miai kutatóhálózat jövőképének és működési modelljé­nek kidolgozására. A jelen körülmények között — írta az előterjesztés — az Akadémiáról szóló törvény elfogadá­sának elhúzódása, a kutatóbázist sújtó restriktív pénz­ügyi politika és a rendelkezésre álló idő függvényében a bizottság a kutatóhálózattal foglalkozó javaslatoknak kiemelkedő fontosságot tulajdonított. Az előterjesztés első része ismerteti az előzményeket, valamint a Programbizottság 20 pontból álló állásfogla­lását. A második rész — a Programbizottság kutatóhálózati albizottsága előterjesztésében — az akadémiai kutatóhá­lózat korszerűsítésének koncepciójára vonatkozó javas­latot tartalmazza. Ennek első fejezete az Akadémia kuta­tóhálózatának helyzetét mutatja be, második fejezete az akadémiai kutatóhálózat irányításának, működtetésének korszerűsítésére vonatkozó javaslatot ismerteti, harma­dik fejezete a következtetéseket és javaslatokat tartal­mazza, negyedik fejezete pedig a válságkezelő szakasz (1993—95) és szervezete témakörét tárgyalja. Az Össze­foglaló a legfontosabb megállapításokat összegzi. Az előterjesztés melléklete arról szól, hol és hogyan tudja az MTA a következő években segíteni a hazai társadalom és gazdaság fejlődését. A Programbizottság elnökének és alelnökének szóbeli bevezetője után a jelentésről igen élénk vita bontakozott ki. Keviczky Lászlót, az MTA rendes tagját a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárává, Harmathy Attilát, az MTA levelező tagját a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár-helyettesévé 3 évi időtartamra — 1993. május 13-i hatállyal — kinevezi. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1993. június 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék