Akadémiai Értesítő, 1995 (44. évfolyam, 1-12. szám)

1995-12-15 / 12. szám

204 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1995. december 15. GRÓSZ TAMÁS „Tetrametilkarbamid vizes oldatainak vizsgálata neutronszórásos módszerekkel” című munkája alapján a fizikai tudomány kandidátusa CSERTI JÓZSEF „A folyáshatár hőmérsékletfüggése intermetallikus ötvözetekben” című munkája alap­ján a fizikai tudomány kandidátusa Nö vény termesz tési Szakb izot tság SZAKÁL PÁL „Környezetre ártalmas réz- és cinktartal­mú hulladékokból előállított réz- és cink-komplexek mezőgazdasági hasznosítása” című munkája alap­ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa FÁRI MIKLÓS „A paprika és a tojásgyümölcs in vitro morfogenezise és genetikai transzformálásuk újabb lehetőségei” című munkája alapján a mezőgazdasá­gi tudomány kandidátusa BÁLINT GYÖRGY „A tudomány eredményeinek hasz­nosítása a . kertészeti kistermelésben a tömegkom­­■ munikáció útján” című munkája alapján a mezőgaz­dasági tudomány kandidátusa TAKÁCS MÓNIKA „Humusz-fém kapcsolatok ásvá­nyi- és szerves talajokban” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa ALI JAFARI MOFIDABADI „Improvement of tissue, protoplast and anther culture in Populus nigra L. and P. deltoides; March genotypes” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa ABDEL MONEM MOHAMED ALI MOKHTAR „Morphology and biology of Aphis gossypii glover, and the possibilities integrated pest management” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa MOHSEN FARSHFAR „Transfer of alien genes from wild species into wheat” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa EZATOLLAH FARSHADFAR „Genetic control of drought tolerance in wheat” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa SZENDRŐDI LÁSZLÓ „Rövid vágásfordulójú nemes­nyár faültetvény fatermése” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa PÉCH IMRÉNÉ „Rhizobiumok taxonómiai jellemzése és mezőgazdasági hasznosításának lehetőségei” cí.­­mű munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa BALÁSSY ZOLTÁN „Algoritmus és berendezés a me­zőgazdasági szemes-szemcsés anyagtömegek egyes, mechanikai jellemzőinek meghatározására” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandi­dátusa VOIGT ERZSÉBET „Szőlőmolyok rajzásfenológiája és előrejelzésük” című munkája alapján a mezőgazda­­sági tudomány kandidátusa POLGÁR LÁSZLÓ „Az Aphidius Matricariae levéltetű parazitoid és jelentősége a növényvédelemben” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandi­dátusa NAGY KÁLMÁN „Mezőgazdasági erőgépek vizsgálata újabb hajtóanyagok alkalmazásával” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa MÁRKUS ISTVÁN „A távérzékelés alkalmazása a ve­getáció vizsgálatában és térképezésében” című mun­kája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidá­tusa KRIZSAINÉ NIEMIROW BARBARA „Bogyóminő­­ség-vizsgálatok paradicsomfajtáknál” című munká­ja alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa HADHÁZY TIBORNÉ „Szállítási folyamatok optima­lizálása a dohányvertikumban” című munkája alap­ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa CSILLAG JULIANNA „lonformák szikes és savanyú talajok folyadékfázisában” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa PÉTER LÁSZLÓ „Mezőgazdasági szerszámok felújításá­nak minősítése CÍM. környezetben” című munkájá­nak alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa KAZINCZY GABRIELLA „Őszi búzában károsító gyomnövények biológiája” című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa TÓTHNÉ SURÁNYI KLÁRA „A foszforadagolás ha­tásának vizsgálata szőlő modellkísérletekben ho­moktalajon” című munkája alapján a mezőgazdasá­gi tudomány kandidátusa Állattenyésztési és Állatorvostudományi Szakbizottság DINNYÉS ANDRÁS „Emlősembriók mélyhűtésének új módszerei, egér és in vitro fertilizált szarvasmar­ha-embriók vitrifikációja” című munkája alapján az állatorvostudomány kandidátusa KISPÁL TIBOR „Különböző gyepnövények preferen­cia vizsgálata nyelőcsőfisztulázott juhokkal” című munkája alapján az állatorvostudomány kandidá­tusa GUBÁNYI ANDRÁS „A vízibékák tenyésztését megal­apozó populáció-szerkezeti, biometriai és növekedé­si vizsgálatok” című munkája alapján a mezőgazda­­sági tudomány kandidátusa Agrárökonómiai Szakbizottság LIEBMANN LAJOS „Gyeptermesztési technológiák gazdasági értékelése” című munkája alapján a köz­gazdaságtudomány kandidátusa HAJDÚNÉ BALOGH DALMA „Adalékok a magyar élelmiszeripár versenyképességének értékeléséhez és fejlesztéséhez” című munkája alapján a közgazda­ságtudomány kandidátusa PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A Magyar Tudományos Akadémia a kezelésére bízott magánalapítvány felhasználásával _ Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjat alapított, amellyel támogatni kívánja a fiatal tudomá­nyos kutatók-nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvételét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék