Akadémiai Értesítő, 1995 (44. évfolyam, 1-12. szám)

1995-02-17 / 2. szám

30 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ * kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az intézet profiljának megfelelő kutatások valamely te­rületén, * kutatóintézet, vagy kutatási egység vezetésében szer­zett megfelelő gyakorlat, legalább egy világnyelv elő­adóképes ismerete. A pályázatnak tartalmaznia kell: * a pályázóknak az intézet tudományos programja megvalósítására vonatkozó koncepcióját, * a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és fizetésének megjelölését, * eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei­nek ismertetését, * a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét, tudományos fokozatának és idegennyelv ismeretének megjelölését. A pályázathoz mellékelni kell: * az oklevelek hiteles másolatát, * részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban, * 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyít­ványt. A pályázathoz csatolni kell a jelenlegi munkáltató által készített minősítést, az 1992. évi XXXIII. törvény 40. §-a, illetve a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet szerint. A megbízás — az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa és a kinevező döntésétől függően — három—ötéves időtar­tamra szól, de legfeljebb a pályázó 70 éves koráig. A pályázatot az MTA főtitkárának címezve (1361 Bu­dapest, Pf. 6.) a pályázati felhívás megjelenésétől számí­tott 30 napon belül kell benyújtani az illetékes tudo­mányági főosztálynak. Keviczky László s. k. Az Értesítő zárása után érkezett A Magyar Tudományos Akadémia 1995. január 19 —20-án megtartott CLV. közgyűlésének felhatalmazása alapján, az MTA elnökével egyetértésben, 1995. február 13-i hatállyal felkértem Teplán Istvánt, az MTA levelező tagját az 1995. májusi közgyűlésig a megbízott főtitkár­helyettesi teendők ellátására. E felkérés az MTA Titkársága Természettudományi Fő­osztályának vezetésére kiadott megbízását nem érinti. Keviczky László s. k. az MTA főtitkára FOGADÓÓRA Keviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — bár­mely természetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala­mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is rendelkezésére áll. Jogi és Igazgatási Főosztály magyar tudományos akadémia 1995. február 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék