Akadémiai Értesítő, 2002 (51. évfolyam, 1-12. szám)

2002-07-12 / 7. szám

2002. július 12. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A Magyar Tudományos Akadémia 2002. évi május 6—7-i közgyűlésének határozatai 1. A közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta meg a lekö­szönő elnök, Glatz Ferenc beszámolóját az elmúlt fél év munkájáról és a hároméves elnöki ciklus tevékenységéről, valamint Kroó Norbert főtitkár írásban kiküldött és szóban kiegészített beszámolóját az elmúlt három évről. A beszámo­lókban elhangzottakat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 2. Az Akadémia 2002. évi Aranyérmét ünnepélyes kere­tek között Fejes Tóth László rendes tagnak adta át az elnök. 3. Akadémiai Díjban részesült: Bodnár György, Rainer M. János, Komjáth Péter, Galiba Gábor, Pank János, Solti László, Kocsis L. Gábor, Székely Vladimír, Kálmán Erika, Kéri György, Raskó István, Pálné Kovács Ilona, Götz Gusztáv, Beke Dezső. 4. Akadémiai Újságírói Díjat Ráday Mihály és Jéki László kapott. 5. A közgyűlés megvitatta és elfogadta az Akadémia 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesz­tést. 6. A közgyűlés a 2003. évi költségvetés irányelveit megtárgyalta és felkérte az Akadémia vezetőit, hogy a további költségvetési tárgyalásokon az irányelvekben rögzí­tettek szellemében járjanak el. A közgyűlés a főtitkári be­számoló előterjesztése alapján az értékesítendő ingatlanok listájáról levette a Budapest, Benczúr u. 33., a Siófok, Szent László u. 149. sz. alatti és a KFKI felsorolt belterü­leti ingatlanait. 7. A közgyűlés a Struktúra Bizottság jelentését tudomá­sul vette, s a novemberi közgyűlés határozatának megfele­lően állást foglalt a munka új bizottsággal történő folytatása mellett. 8. A közgyűlés az 1999-ben megválasztott vezetésnek a felmentést megadta. 9. A közgyűlés az alábbi tisztségviselőket választotta meg: Elnök: Vizi E. Szilveszter Alelnökök: Hámori József, Keviczky László, Marosi Ernő Főtitkár: Kroó Norbert Főtitkárhelyettes: Meskó Attila Választott elnökségi tagok: Gergely János, Enyedi György, Solymosi Frigyes 10. A közgyűlés ünnepélyesen elismerését fejezi ki Glatz Ferenc leköszönő elnöknek 6 éves eredményes elnöki munkájáért, s köszönetét nyilvánítja neki, egyszersmind a szűkebb akadémiai vezetésnek is. 11. A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a határozatot annak tartalmi változtatása nélkül véglegesítse. Budapest, 2002. V. 7. 71 feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint teljesül. Erről a tényről a kedvezményezett köteles a projekt szak­mai beszámolójában, bizonylatokkal alátámasztva beszá­molni. 9­§ (1) Az R. 4. §-a (7) bekezdésének c) pontjában meghatá­rozottak kivételével a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, a rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő forrásfelhasználást az OM Alapkezelő Igazgató­sága ellenőrzi. A támogatás folyósításához és felhasználá­sához kapcsolódó ellenőrzés folyamatosan és a projekt befejezését követően utólagosan történik. Az ellenőrzés szükség esetén kiterjed a kedvezményezett pénzügyi, lik­viditási és cégügyi feltételeinek vizsgálatára is. (2) A Nemzeti K+F Programok információs rendszeré­nek kialakításáért, működtetéséért az OM Alapkezelő Igaz­gatósága felelős. (3) A projektek rendszeres szakmai ellenőrzését függet­len külső szakértők és a Program Tanácsok végzik. A Prog­ram Tanácsok elnökei évenként szakmai beszámolót készí­tenek a Programirányító Testületnek. (4) Az ellenőrzés rendjét a Program Tanácsok ügyrendje tartalmazza, amelyet a Programirányító Testület javaslata alapján az oktatási miniszter hagy jóvá. 10. § (1) Az e rendelet 3. § (1) és a 9. § (3) bekezdéseiben megje­lölt független külső szakértők anonimitását biztosítani kell. (2) A szakértők, illetve a Program Tanács tagjai befolyá­solására irányuló kedvezményezetti magatartás esetén az OM Alapkezelő Igazgatósága a támogatás felfüggesztése mellett a Program Tanács ügyrendjében meghatározottak szerinti vizsgálatot kezdeményez a Program Tanácsnál. (3) A vizsgálat eredményétől függően a Program Tanács javaslata alapján a Programirányító Testület döntési javas­latot készít az oktatási miniszternek a támogatás további folyósítására vagy megszüntetésére. Záró rendelkezések 11­§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép ha­tályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet alkalmazásában konzorciumon az R. 5. § (4) bekezdésében meghatározottakat kell érteni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok céljára rendelt előirány­zat felhasználásáról és kezeléséről szóló 14/2001. (V. 4.) OM rendelet hatályát veszti.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék