Alföldi Ujság, 1946. január (2. évfolyam, 1-24. szám)

1946-01-04 / 1. szám

I. évfolyam, 1 sz. HódffleiSriíárfeely, 194& Eaaaár 4, péntek, S*erkesxíő*ég és kiadóMvatal Kosa tti tér ó. TeieicMtssám 79, Ara SCO pca^é $ineiÉ!fi§ifi&&r@!(i pestisig! Magfetaift üátfö Itseéisiáya! Kdi'MÍessfijs taggal t#j @w küszöbén Irta: Takács Ferenc Á világsajtó szilárdan bízik a béke sima isi egkölesébe*1 Uszekadtunk egy esíten­­dőtöl, mely szenvedésekkel és megpróbáltatásokká) volt terhes. Most itt állunk egy másik évnek a küszöbén, mely ismeretlen lehetősége let is hord magában. Pró» háljunk elSre néz*;, vizsgál juk meg, milyen lehetősége­it fc adódhatnak és milyen is aeretes nehézségelkel kell megküzdenünk. Az elénk tornyosuló ne­hézségek az elvesztett hábo­rúnak következményei. Min­den bajt azoknak köszönhe­tünk, akik bűnös könnyel­műséggel belesodcrtók, vagy szándékos elvetemültséggel belevittek hazánkét a habo­mba. Ha mi ezért nem is v gyünk valamennyien fele­lősek, de a következménye* két viselnünk kell. A jóvá­­té eínek és t> belső ielépi­­ttí-tieLf reriieE nekünk keli elszenvedni. Éppen ezért í^odálkozvn kell látnom, hogy ma a terhek ellen olyanok is zúgolódnak, akik korábbi magatartásul kai se­gítettek idejuttatni az orszá­géi, ahol ma van, vagy pe­dig a háború alatt mozdulni sem merészeltek és hűvös egykedvű-éggel néztek, tho gjan halacb ország és népe a szakadék felé. Da mi szociáldemokraták csak intgálleptijuk a térne ?<et azért, hogy számoljunk velük és azman a tényei, a v iszonyok, a körülmények ismeretében, reálisan, álmo dozáeok nélkül látunk neki az építésnek, Az ország és közelebbről városunk hely zeta rendkívül súlyos. A ne­hézségek szinte leküzdhetet­­lentknek látszanak. Az aka­dályokkal szemben azonban o t vannak a politikai é9 gazdasági felszabadulás által edott lehetőségek, A magyar nép széles rétégéi jészére adva vannak a gazdasági ér­vényesülésnek olyan lehető­ségei, amilyenekre pár évvel ezelőtt csak a legszt-badabb éa legdus&bb fantáziák gon­doltak, A demokráciának az el­lenségei — sőt néha rövid­látó barátai is — a pillanat­nyi nehézségekre hivatkoz­nak, az előbbiek szándéko­sán, az utóbbiak pedig té­vedésből. Nem árt újra és újra szembe nézni a nebez segekkel, de ugyanakkor fel kell merni a demokratikus átalal ulss éltei adott lehető­ségeket is. A politikai lehetőségeket ez alkalommal mellőzöm, csak éppen utalok arra hogy a demokratái us választás után Migyarországot elsőnek is merték el a nagyhatalmak. Utalok arra is, hogy a de­mokratikus pártok komoly szövetsége áll az ország élén. Mondom, nem a po itikai lehetőségeket igyekszem fel­tárni, hanem igenis rámuta­tok azokra a gazdasági terü­letekre, amelyeket a város népének meg lehet és meg is kell hódítani. Termelési téren a város lakossága megállja a helyét. Az őszi gabonával bevetett területek elérték a háború előtti átlagot. Állattenyészté­sünk most van átszervezés alatt. Sertés- és baromíiaeve lés terén, azt hiszem Síke rü!t nagyjából pótolni a ha­bot us veszteségeket. Terme­lési téren a kilátások bizta­tóak. A termés és termeivé­­nyék ércékesirése hatalmas feladatok elé állítanak ben nünket. Értékesítő szövetke­zetek, ezek feldolgozó tele­pei teszik lehe övé. hogy a munka eredménye túlnyomó részt a földművesek kezében maradjon. A feldolgozás, az értékesítés helyes szervezése, párosulva a belterjes gazdái kodásra való áttéréssel, rövid idő abtí megduplázzak a vá­sárhelyi földművesek bevé­telét. Ebben az esetben a vesztes geker hamar kihever­jük s a bantódásokat feledjük. Belterjes gezdáikodár, a kertkultúra fejlesztése, az ál­lattenyésztés színvonalának emelése, kötelező védekezés, mezőgazdasági iptrok leteei tése, a termelők értékesítő szövetkeze einek életrehivá SS, — ezek a legközelebbi feladatok. A pártok, szakszervezeték, a munkaadók, a gazdák szer­vezetei tegyenek felre mia­­den politikai ellentétet 3 min­den er< joker, minden jósá­gukat. minden képességüket fordítsák a gazdasági kerdé sek megoldására. Csak a termelés felfok o zása, ujibb és újabb javak­nak az előállítása menthet meg ben; ünket. Hiába van pénzünk, ha nincsen rajta mit vásárolni. A kettő csak együtt jó. Termelő munka nélkül nincs élet. Azt sem ajánlom, hogy egymásnak tegyünk szemre* hányásokat. Egyszerűen min­denkinek dolgozni kel), azon a területen, ahová az élet rendelte. Legyen tehát ez az esz tendő az összef gásnek, fi be^és termelő munkának, a kölcsönös megbec ütésnek az esztendeje. A^kor a bol­dogulásnak es a szebb, köny­­nyebb életnek *>z esztendeje lesz. Mi, szociáldemokraták, kívánjuk és rajta leszünk, hogy úgy legyen. — Májusig a magyar békét Is letárgyalják -A moszkvai megállapodás nem­csak Európa államaiban hozott reményeket, ha em valamennyi kontinensen. A világsajtó iegfőké­­pen az ázsiai nagy kérdések és ellentétek sima megold; si terveze­tét üdvözli. A kinai, az iráni, az ázsai szigetvilág politikai és gazda­sági problémái valóban nehezek. Kétségtelen, - Elemik a Moszk­vában időző angol és amerikai laptudósitók, — hogv Sztálin marsall személyes beavatkozása, bölcs mérséklete legelsösorban se­gítette diadalra a világbéke iigvér. «A moszkvai konferencia ered­ménye tulajdonképen a világbéke győzelme», - írja a New-York Ti­mes. «így aztán elmondhatjuk azt, hogy az egész emberiség győzött. A nagyhatalmak kiléptek tétlensé­gükből és ezért a létrejött meg­egyezés az első lépést jelenti a natnzetközi rendezés terén.» A «Machester Guardian» azt írja, hogy a moszkvai konferencián a három győztes nagy tatalom nem diktatórikus céllal egyezett meg egymás közt, hanem azzal a hatá­rozott céllal, hogy a kis nemzetek is egyformán tevékeny részesei le­gyeitek a békének, a megkötendő igazságos békeszerződések alapján. A londoni Reuter-iroda közölte Gyöngyösi Janos magyar külügy­miniszter nyilatkozatát, amely sze­rint Magyarországon különös öröm­mel fogadták azt a határozatot, amelynek értelmében a békeszer­ződésnek négy hónap alatt kell elkészülniük és így a nyáron már helyreállhatnak a békés viszonyok a Duna völgyében. A moszkvai rádió ezt mondja : Az atomellenőrző bizottságot is életrehivják, holott ez az ügy egy­szer már csődbe jutott. Ez az éle-t­­rehivás óriási jelentőségű. A moszk­vai tanácskozás megteremtette az alkotó és bizakodó légkört az Egyesült Nemzetek közgyűlése számára és a világ joggal nézhet Moszkvára, mint a béke gondozó­jára. A békeszerződések megkötési menetrendjét napokon belül Imeg­állapítják Magyarországgal a béke­kötést tárgyalások az idei tavaszon megindulnak. A küzellátásiigyi misiisxlep felhívása a lakossághoz Élelmiszerkészleteink fogy tán vannak. Takarékoskod­nunk kell és el koll kószál ütünk aiia, hogy minden se gitség nélkül magunkra utal vs kell átélnünk élelmezési szempontból a legnehezebb tsiet és tavaszt, amiben ed­dig ennek az országnak ré sze volt. Szükség van mindenki ál­­doza>ke8zségére. Vállaiti kell a nélkülözéseket az ellátatla­noknak és áldozatokat kell hozni annak, aki élelmiszer­­tartalékkal rendelkezik, az­által, hogy lemond a külön hatósági ellátásróL Amennyiben a kész?elek­kel rendelkezők nem érzik át a közzel szemben való kötelességüket, akkor elke lüiiiaietien lesz a lakások razziaszerü felkutatása és « készletfeljelentők jutalomban részesítése. Hiszek azonban a demok­ratikus magyar társ. dalom megértésében, hogy ezekre az intézkedésekre nem fog sor kerülni é9 egymást segít­ve a ránk váró nehez telet. átvészeljük Hngsuyozni kívánom* hogy oki a kormány rende­letéinek a hatósági ellátásról való lemondással eleget tesz, készleteit háborítatlanul meg tarthaija. Fájó szívvel voltam kény­teles csökkentem a megy rí szellemi és müvérJ élet ki­válóságainak eddig magos á ó élelmiszer fejadagját. Tőnk­nél műnk sorsa nem elő ver hoznak áldozatot, d® vállal níok kell a lemondást, mert a minimumot, ami mellett egyáltalán élni lehet, a vég­sőkig biztosítom az ujjáspr­­tésben dolgozó testi mum u­soknak. dr BÁRÁNYOS KÁROLY közeilátásügyi miniszter. —tQ*— Amerika repülő hadsereget szervez Az Egyesült Államok sajtója a legnagyobb érdeklődéssel és rész letesen tárgyalja a washingtoni had­ügyminisztérium bejelentését, mely szerint Amerika hadseregét átala­kítják, illetve minden részletes be­osztásában átszervezik repülőhad­­sereggé. A tervek annyira mennek, hogy például minden egyes csa patrester és mindenféle utánpótlást Nürnbergből jelentik: A 22 né-, met háború- főbÜDÖs perének tár­gyalását 12 napi karácsonyi szünet után ma folytatták. Az amerikai ügyész folytatta a bizonyiékok is­mertetését. Az első okmány, ame­lyet ismertetett, Gräbe német mérnök esküvel megerősített nyi­latkozata volt. A mérnök szemta­núja volt a..nak, «midőn 1942. ok­tóberében egyik len^elorszsgi re­pülőtéren SS katonák tobbezer zsidót lemészároltak. Naponta 1500 embert öltek meg, gyermekeket, férfiakat, asszonyokat egyaránt. A szerencsétlen áldozató-nak a ki­végzés előtt le kellett vetkőzniük. Felolvasták az egyik SS robam­­vezető 1942 januári vallomását, amely szerint a Gestapo parancsot adott az összes zsidó-valktsu szor­is ki árólig repülőgépekkel szállí­tanak, nemcsak a békében, hantin esetleges olyan uj háború során is, ameiyet több kontinensen vív­na: ak. Ezek szerint úgy a vasút, mint az automobil jelentősége osz­­szezsugorodik, Ez az amerik tű terv olyan újszerű és annyira meglepően nagyszabású, hogy joggal hívja fel világszerte a figyelmet. jet hadifoglyok és politikai megbí­zottak kivégzésre. Ami a németek által megszállt területek polgári lakosságát illeti, a németek minden­kit elhurcoltak, akik szembehelyez­kedtek a német birodalom érde­keivel. Hitler kiadta a parancsot, hogy lehetőleg sűrűn kell alkal­mazni velük szentben a halálos büntetést. Keitel vezértábornagy ehez még hozzátette, hogy az élet­fogytiglani kényszermunkára való ítélés gyenges g jele. Ezután ismertette az amerikai ügyész a német «inter, ziv» kihallga­tási módot, amely éheztetésből, álommegvonásból és más kínzó módszerekből állott. Kiderült, hogy Goring is egyik értelmi szerzője a Gestapo iizeimeinek és őt is fe­lelősségre kell vonni. A nemzetgrülés Bajra iiwsz-eisi Budapestről jelentik: Január 14-16 között összehívják a nem­zetgyűlést. A nemzetgyűlés tár­gyalni fogja a bányák államosításá­ról szól javaslatot is.----íO»—— Három nagykövei! a. román királynál) Bukarestből jelentik: A rom«» sajtó és rádió hivatalos jelentést közöl, amely szerint I. Mihály ro­mán király január l en kihallgatá­son fogadta Vtsinszky szovjet kül­ügyi népbiztost, Harritnant, Ame­rika moszkvai nagykövetét és Clark Kerrt, Nagvbritánia moszkvai még­ha! almazott miniszterét. Az egy óráig tartó kihallgatáson a szövet­séges megbízottak ismertették a moszkvai tanácskozások Romániára vonatkozó megegyezéseit. Jön a betétprag;«# A pénzügyminiszter rendemet készít elő a betétpeagőrőL A ht­­tétpengő biztos tja a betét talej­­,ionosát arról, hogy pénzének ér­­’tékanem csökken. Ez kétségtele­nül sok tökét von e! a speí uiéci© elől. Folytatták u níipnbei'gi tárgyalást

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék