Alföldi Ujság, 1946. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1946-02-01 / 25. szám

Negyedmillió ember előtt iidvÖKlik a köztársaság elnökét Budapestről jelentik: A február 4-ést megtartandó ünnep hatal­mas dies felvonulással kezdődik. A parlament előtti téren - a be jelen­­tétek szerint - negyedmillió ember fog megjelenni. Délután 2 órakor X«fll Ferenc, a nemzetgyűlés elnöket a parlament épülete előtt felól. tüandó emelvényről bejelenti a magyar köztársaság megalakulását. A pártok képviselői közül 25 tagú küldöttség indul ezután a per­iemen! épületébe. Ott felkeresik Ti Id 55 Zoltánt, a köztársaság elnökét és felkérik, jöjtőn le a közönség körébe. Amikor TiMy Zoltán lejön, a négy politikai párt szónoka üdvözli, majd ő maga mond beszédet. Valamennyi politikai párt szónoka a köztársaság mellett nyilatkozott — A nemzetgyűlés ülése — Buéap.egrről jelentik: ,e\ nemzetgyűlés szerdai ülését ÍO éra után nyiotta meg Nagy Ferenc elnök. S u 1 y o k Dezső, az( államfor­máról^ szóló törvén)javas)at előadója, ismertette a javas htot. Bevezetőül széles tör­ténelmi és szociológia' fej tegetéssel szállt síkra az em­beri szabadeágeeztnék mel kt. Amikor most Magyar­­országon nemcsak a nemzet­gyűlés, de az egész ország közössége csaknem egyhan gulag a közt/ jasági állam­forma bevezetése mellett foglalt állást, akkor abban az a meggondolás vezeti a tö­megeket, hogy le kell épit&ni tost a bizalmatlanságot, amely a fiatal magyar demokrácia életét megnehezíti. A kifelé fenná1' ’ ‘eleiőeéggel kapcso­latban u.ait arra a& érthető bizalmatlanét era. amellyel az Egyesült Nemzetek a me gyár demokráciát szemlélik. — H gy valóban déraok taták vagyunk és «d arcnk lenni azt nem elég Szávák­kal erősíteni kaaem tettek­kel bizonyítani, - mondotta általános aps és helye-;1 - között. A7 elnök ezután Révai Józsefnek adta meg a szó', aki a Kommunista Párt kicebbeégi véleményét visszp ndbtfi, majd Er ös Játíos a Kisgazd^pert álláspontját is merteue a királyság .intézmé« nyevel szemben. R a j k László a Kommunista Párt részéről kifejtette, hogy a köztársas/gi államforma a legmt gfeleiőbh a magyar nép demokratikus hagyományai­nak égonemzeti s játosságai­­nak. loz lrsafági árlam­­formára Való áttérés bekap­csolja a magyar nemzetet a szabad nemzetek sorába. A javaslatot elfogadja. * f; A Szociáldemokrata Párt íészéről K é t h 1 y Anna szó­lalt lei Hangoztatta, b gy a mi 'Sy'ar nép mindig ellene volt az idegén királyság in­tézményének. Ettől a felfo­gásától soha semmiféle iildö 2éa nem tudta eltéiiteni. A köztársasági államforma vá­lasztása nemcsak közjogi vál­tozást hoz, hanem a külföld felé állásfoglalást is jelent. A köztársasági államformában megfogjuk valósítani az iga­zi szocidiBta államot a nép­től kanott felhatalmazás alap­ján. Néppel a népért- Bit alom a vileg népei ben — fejezte be Kéthly ~, bizwlom saját népünk élet­erejében,amely évszázadokon át fenntartotta éa megmen­tette a magyar népet. A Nemzeti Parasztpárt ál­láspontját Darvas József a Demokra a Népoárt állás pontját Eckhardt Sándor fej tette ki A Polgári De makrafa párt nevében Szeníiványi Sándor emelkedett szólásra és kije lentett“, bogy pártja batata 20!tan a javasat piellett feg It«» állást, A felszólalók mind annyian elfogadták a javas latot. Ezután Kösse István el nők bt jelentette, hogy a Ház legközelebbi ülésén a köz társaségi javaslat vitájának folytatása szerepel. Naivan nap alatt érkeznek Budapestre az UNRRA szállítmányok Budapestről jelentik: Kovács György ezredes ás Home Crad­­taák amerikai ezredes fölkeres­tek -ünányos Károly közellátási minisztert, akivel részleteiben is megbeszélték az UNRRA által Mógiyarországnnk nyújtandó, se­gély ügyé*. Néhány nap múlva az UNRRA kiki’döttei is meg­érkeznek. A szállítmányokat Tri­eszten át kapjuk, ahol nekünk kell gondoskodnunk a további száiUításrói. Budapesten, állandó UNRRA irodát - állítanak fel, amelynek vezetőjét rövidesen ki-Halálhüntetés vár azokra, akik a töltést rongálják A tavaszi árvizveszely Leküz­désére az ország minden része­im megteszik mindazt a védő intézkedést, ami megtehető.. Mi­­ptán a földmiveléstigyi minisz­­t árúimba befutó jelentések azt mutatták, hogy Győr városát , és Győr vármegyéi komoly árvíz­­veszély fenyegeti, ennélfogva Takács Ferenc államtitkár, űtoviavádeJmi kormánybiztos Győrbe utazott s oz ottani veze­soráa s em teljesíti ilyen irányú kötelességéit, a kennánybistos a rendőrséget teszi felelőssé az elmuia sztett műnkért. Kijelentette Takács Ferenc to­vábbá azt is, hogy a közerljó,vő­ben megjelenő s tatár iá] is ren­delet halálbüntetéssel sújtja a töltések és telefonosíloipok ron­gálását. Holta pápai nimeius fis§zatép Budapestre T i 1 d y Zoltán miniszterelnök a következő levelet kapta: «Őfelsége legfőbb külügyi fő­titkárának utasítására van sze­rencsém továbbítani önnek a Szent Szék üzenetét. Ez az üze­net pápai nunciúsnak Magyar­országra való küldésére vonat­kozik. A vatikáni hatóságok azt ajánlják, hogy Mon Signore Rót­ta térjen vissza Budapestre Aláírás Gascoigne magyaror­szági brit megbízóit,---_,Q,----­A turini százak Kossuth-iinnepe-A ceglédi Turini Százas Kül­döttség! az amerikai zarándo­kokkal és a turini Kossuth-szo­­bor küldöttségének tagjaival együtt emlékünnepélyt r, nds­­zett. 1899 január 29 én jelent meg Cegléd népének százas küldött­ségé Turinban Kossuth előtt, hogy átadja neki ünnepélyesen a váróé képviselői mandátumát i» igyekez zenek rábírni Kossá nett az országiba váló visszatérés r«. Kossuth Lajos azonban nem teljesítette a kül­döttség kérését, mert nem voit hajlandó hazatérni, azon az áron, hagy bármit is feladjon abból az eszményéből, amelyért egész életen át küzdött. A turini küldöttség évtarda-íi­­ját minácn esztendőben mag-­­ünnepli a 'ceglédi Turini Szétess Küldöttség, amelynek tagjai az eredeti küldöttség tagj-canak egyenes leszármazóttr.i. Az ide«, cmlékü&nepélyen N a- g y Ferenc a nemzetgyűlés és a Nemzeti Főtanács elnöke, mondott ün­nepi bsszédeeí. iVépsza vazást sfirgetnek a §?JoTiikiai magyardk nevezik. Arra a kérdésre, hegy mennyi idő alatt reméli a kül­demények megérkezéséi, Bárá­nyos miniszter kijelentette, hogy bizonyos áruk már 63 nap alatt megérkeznek. Bed© István rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Londonból távirati értesítést kül­dött Budapestre,^ amely szerint az UNRRA-intézkedéisére há­romszáz tonna élelmiszer Ma­gyarországra való szállításra készen álJ. —-«C»----­Szlovákia déli részén vál­tozatlanul üldözik az ottani, benszülött magyarokat. Mind­­többen 82Öknek át a hatá­ron, de egyre több magvar családot át is dobnak. Főleg Győr-megye területére érkez­tek acksn. akik elmondták, hogy népszavazást szeretné­nek elérni. Győr megye törvényható» sági bizottsága most közgyű­lést tartott, melynek kereté ben Borbély Endre dr főispán az alábbi indítványt terjesztene a közgyűlés elé: „A szlovákok egyre na­gyobb tért hódító teriiletkö­­veteléei igényeivel kapcsola­tosa» kérje s törvényhatósági bizottság, hogy a koraájány a szöveiséges haderőkön ke­resztül eszközölje ki a szlo­vák fennhatóság alá került magyarlakta területeken a népszavazást. Legyen mez a lakosság öorendelkezési joga és maga dönthesse el, hogy magyar vagy szlovák fennha­tóság alatt kíván e élni. Te­gyék meg ezt annál is inkább,, mart a szlovákok által szlo­vák területnek feltüntetett magyar részen a magyar kor­mány készséggel hozzájárni ahhoz, hogy az itt élő szlo­vákok népszavazással dönt­senek hövatarto/andóságisk­­rői“ A főispán indítványát egy­hangúan megáévá tette a vár­megyei közgyűlés. Á közalkalmazottak a demokrácia mostohagyermekei tőkkel megtárgyalta a védelem ügyét. Takács álíamiitkár uta­sítást adott, hegy a közmunkára való kirendelést, díjazás mellett, komolyan, kell véu-lni mindé-.ki­vel, pártra és gazdasági, hely­zetre v.-.lá tekintet nélkül. Ha valaki ellene szegül a Rirende- Sié-snek a rendőrség íelcdcta az azonnali internálás. Amennyi­ben a rendőrség a továbbiak Ölvsa év© nem fordult elő, hogy alkalmazott olyan alacsony reál munkabérért dolgozott volna, mint ma. Ez áll az összes munkásokra, - fizika: és szellemi munkásokra egyaránt, de legf okozott abban áll a közalkalmazottakra. Arra nehéz lenne válaszolni, hogy a kormányzat miért kezeli oly mostohán & köz alkalmazottakat, de bizonyos része van benne annak is, hogy út érdekeltek érdek­­kép viseleti szervei - 82 ille­tékes közalkalmazotti szerve­zetek - nem fejtenek ki olyan komoly és céltudatos érdek­képviseleti munkát, mint a. nagy hagyományokkal rendet kezö ipari szakmák szakszer­vezetei. A vesztett háború után senki sem kíván úgy élni, mint a békében, de nem lehet a közalkalmazotti réteg zz egyetlen, mely a fizik a i HL évfolyam, 25. sz. llódimttét ásatlmlj, I Szociáldemokrata párt lap I | Szerkesztőség és kiadóhivatal Kossatl»»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék