Alföldi Ujság, 1946. június (2. évfolyam, 120-142. szám)

1946-06-01 / 120. szám

Hazaárulás Jones elvtárs, munkáspárti képviselő, aki a brit parla­menti delegáció tagjaként nemrég náiunk járt, hosszabb nyilatkozatban számolt be itt szerzett benyomásairól a londoni rádióban. Egyebek között a következőket talál­juk a nyilatkozatban: „A magyarok ugyan elveszítet­ték a háborút, de nem ve­szítették el lejüket és szi­vüket ... A május elsejei felvonulás örökké emléke­zetes marad. Akadtak egye­sek, akik azt akarták el­hitetni, hogy a munkásság csak kényszerből vonult fel, de a résztvevők nevető, boldog arca arról beszélt, hogy ebből a képtelen me­séből egyetlen szó sem lehet igaz“. Igaza van Jones elvtárs­nak, mi, magyarok nem ve­szítettük el fejünket és szí­vünket; de sajnálatos módon vannak közöttünk nékányan, akik elveszítették legele­mibb becsületérzésüket. Ti­pikusan jobboldali viselke­dés az, ha valaki idegenek előtt nemzetünk, népünk jó hírét rágalmakkal és gyanú­sításokkal aláásni akarja. Ezt csinálták 1919-ben Hor­­ihyék és Gömbösék, akik nem nyugodtak addig, amíg francia, jugoszláv, angol és román katonákkal el nem hitették, hogy Magyarorszá­gon a baloldali munkásság és polgárság minden egyes tagja aljas gazember. Ugyan­ezt csinálták Szálasiék, akik Németországba uíazva, ott folytonosan csak a nemzet hitelét rontották. És most ugyanez történt. A nálunk járt brit parla­menti delegáció közelébe férkőzött néhány levitézlett iöldesúr, vagy ehhez hasonló népnyúzó azt sugdosta a képviselők fülébe, hogy a munkások május elsejére nem szíves-örömest mentek ki ünnepelni. Vájjon mi kö­zük van ezeknek az alakok­nak a munkássághoz és a baloldali pártok tagjaihoz? Vájjon mi közük volt egy­koron Magyarország fájdal­mához és elesettségéhez ? Kizárólag csak azzal törőd­tek, hogy a maguk kis egyéni életét biztosítsák, de milliók és milliók szenvedése nem ért el hozzájuk. Mit törődnek ezek a denuncián­­sok azzal, hogy itt egy há­borút vesztett ország a világ­nak amúgyis rossz közvéle­ményével harcol, mindent megpróbál, hogy a múltat jóvátegye és a jövőt jobbá alakítsa. Nekik csak az fáj, hogy nem élősködhetnek tovább az ország testén, nem használhatják ki a dolgozók munkaerejét. Kétségtelen, hogy sugdolódzásuk haza­árulás. Régi tapasztalat, hogy magyarnak magyar a leg­főbb' ellensége. Ügyünket mindig mi tettük lehetetlen­né, szándékainkat mindig mi gáncsoltuk el. Ha rossz volt A Gazdasági Éőíanács a kalória pénzbeli megváltá­sának ellenértékét május 27. napjától kezdődőenNagy- Budapesíen és azokban a vidéki városokban, ahoí a budapestikészpénzbérek 100 százalékát kötelesek az üze­mek fizetni, 200 ezer pen­gőben, ahol 95 százalékot fizetnek, 180 ezer, ahol 90 százalékot fizetne, 160 ezer, ahol 85 százalékot fizetnek, 150 ezer pengőben állapí-A Szociáldemokrata Párt hód­mez ővásárh&lyi szervezete ál­dozócsütörtökön a késő délutáni órákban tartotta meg küldött­­közgyűlését, amelynek feladata, a párt vezetőségének a követ­kező év folyamára való meg­választása veit. Ezen a közgyű­lésen választatták meg1 a Vég­rehajtó Bizottság és az Ellen­őrző Bizottság tagjait. Küldött­közgyűlésre azért volt szükség, mert a Szociáldemokrata Párt sok ezer tagjának m^gszavaz­­tetása igen nagyszámú^zeméiy­­zetet tett volna szükségessé, amire pénzügyi s egyéb anyagi fedezet nem. volt. Éppen ezért a pártszervezet szabályához mérten az egyes szervezetek (kerületek) több küldöttet (elek­torokat) választottak, akik az­után megválasztották a veze­tőséget. A pártszervezetek 97 elektort választottak, akik kö­zül a küldött-közgyűlésen 91 tag jelent m©g és élt szavazati jo­gával. A távoli külterületek küldötteiből hiányoztak néhá­nyon, akik valószinűl&g a nagy távolság miatt, valamint közle­kedési eszköz hiányában vol­tak kénytelenek távclmaradni a közgyűléstől és szavazati jogu­kat nem gyakorolták. A küldött közgyűlést Posz­tós Sándor elvtárs, a régi ve­zetőség nevében nyitotta mag. Meleg szavakkal üdvözölte az elektorokat és kérte, hogy lelki­ismeretük és belátásuk szerint gyakorolják a tagok beléjük he­gyezett bizalmát a szavazatok leadásakor, majd felkérte S z ő­­k e Imre elvtárs alelnököt, hogy vázolja a távozó vezetőség egy éves munkáját. Szőke elvtárs rámutatott a vezetőség munká­jára, amely a felszabadulás óta egészen a tegnapi napig tar­iiíiiink a világban, ennek mi voltunk az okai. Iia nem tesszük lehetetlenné azokat, akik a nehezen feltápász­­kodó népet el akarják ütni jövőjétől, akkor munkánk egy része hiábavaló lesz. tolta meg. A Gazdasági Főtanács ezenkívül a kollektív szer­ződések hatálya alá tartozó valamennyi munkavállaló­nak május 26. napja után teljesített munkálatokért 200 százalékos béremelést álla­pított meg. Ugyancsak 200 százalékos béremelésben részesülnek a közalkalmazottak és a nyug­díjasok is május 31-től kéz­főit. Részletesen ismertette a képviselőválasztások lefolytatá­sát és kitért a párt egyéves! munkájának minden mozzana­tára. Juhász Pál elvtárs pénztá­ros a pártszervezet anyagi hely­zetét ismertette, majd Faragó Zoltán elvtárs, az, Ellenőrző Bi­zottság nevében, tett jelentést a megjelent közgyűlési tagok előtt. Az ismertető és beszámoló beszédeket magas színvonalú vita és megbeszélés követte.* Sorra szólaltak fel Nagy Lajos, Nyíri Lajos, Balogh Mihály, Ko­vács Pál, Oláh Sándor, Vörös Mihály (VI. kér.), Berta Mihály, Joó Dénes, Gál Jenő és Beinké Imre, valamint Széles József elvtársak. Teljes elismeréssel adóztak a párt távozó vezető­ségének munkája iránt, de ugyanakkor leszögezték, hogy az új vezetőségtől még foko­zottabb és lelkesebb munkát kívánnak, mert a szociáldekrc­­tet mozgalom célkitűzései ezt — különösen ma — megkövete­lik. A vita után Posztós és Sző­ke elvtársak válaszoltak az egyes felszólalóknak s miután a közgyűlés ezt tudomásul vet­te, a Végrehajtó Bizottságnak, valamint az Ellenőrző Bizottsági­nak megadta a felxnentvényí. A tárgysorozat szerint Szőke Imre alelnök ismertette a vá­lasztásokra benyújtott hivatalos és ellenlista névsorát, majd a közgyűlés szavazatszedő bizott­ságot választott, melynek tagjai Nagy Lajos, Oláh Sándor és Gál Jenő lettek. Posztós Sándor elnök elvtörs a közgyűlést ek­kor a szavazatok leadásáig fel­függesztette. A szavazás alatt minden egyes küldött tag élt szavazati jogával. A szavazatok össze­számolásakor 9 szavazat ér­vénytelennek bizonyult. A sza­vazatok alapján a Végrehajtó Bizottság tagjai a következők lettek: Albert Imre; Bangó János, Posztós Sándor, Simon Sándor, Szőke Imre, czv. Bán Jáncsné, Senke Imre, Kurucz János, Papp Lajos, Juhász Pál. A Végrehajtó Bizottság1 póttagjai Fehér Pál és Dómján Bálint, valamint Koko­­vay Lászlón© lettek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai lettek: Petrik István, Zombori István, Faragó Zoltán, Vörös Mihály (I. kér ) és Kiss Jolán. Az Ellenrőző Bizottság póttag-Londonból jelentik: Az angol vádió közölte, bogy az UNRRA magyarországi missziójának igen komoly kérésére négy Dakota Szentesről jelentik: Az itteni beszolgáltatás! hivatal feljelen­tést tett a rendőrségen 503 gaz­dálkodó ellen, akik megtagad­ták a rájuk kirótt mennyiségek beszolgáltatását. A rendőrség most indította meg az eljáráso­kat, melyeknek során már a legelső napon 7 személy inter­nálását rendelt® el. Á beidézett gazdák tiltakoz­tak és méltatlankodva hangoz­tatták: a «semmiből nem lehet beszolgáltatni». A helyszínen tartott szemle során aztán sok esetben megállapították, hogy a A rendelkezésre álló állat és gépi vonóerő erősen leromlott állapotban van. A földművelés­ügyi minisztériumba beérkezett jelentések szerint kb. 10.000 trak­tor van az országban. Ennek több, mint fele üzemképtelen volt az elmúlt ősszel. A tél és tavasz folyamán nagyon sok traktort kijavítottak és a beér­kezett legújabb jelentéseink alapján az üzemképes trakto­rok száma 40 százalékos emel­kedést mutat. A traktorokat rendbe akarjuk hozatni. A közeljövőben történ­nek majd megfelelő intézkedé­sek rendeleti úton. Addig is azonban igyekeztünk a Hcííher­­gyár alkatrészgyártását lehető­vé tenni. Szervezés alatt van a vidéki kisipari és vidéki közép ipari üzemeknek a bevonása az alkatrész gyártásba, általában a traktorok és egyéb mezőgazda­sági gépek javítási munkála­jai Sólyom Sándor és Földesi Ernő. A szavazatok összeszámolá­sa a sok javítás miatt sok időt vett igénybei s ennek következ­tében Posztós Sándor elvtárs a megválasztottak névsorát 9 óra körül hirdette ki. Posztós elvtárs végül buzdító beszédet intézett az elektorokhoz, rámutatva arra, hogy la Pártra sok és súlyos feladat vár az ország újjáépí­tése s a lelkek jó útra terelése terén. Mindazok, akik ennek szolgálatában állanak a nemzet háláját érdemlik ki. Végül a) lel­kes hangulatban lefolyt küldött­­közgyűlést bezárta. el Magyarországra nyolc tonna kötözőszerrel meg­rakva. A szállítmányt Bécs­­ben kirakják és gépkocsikon szállítják Magyarországra.-----«O»----­gazdák elfeketézték malacaikat és más jószágaikat. Elmondották a beidézettek, hogy c tanyavilágban suttogó prcpagandahadjára.í folyik a beszolgáltatások megtagadása mellett. A «propagandisták) a Szentesi Újság egyik cikkére hi­vatkoznak, amely madámyei­­ven megírt uszítás a beszolgál­tatások teljesítése ellen. íme, ez a magyarázata, a be­szolgáltatásokkal kapcsolatbem; tapasztalható súlyos mulasztá­soknak. A rendőrség nagy erély­­lyel folytatja az eljárásokat. taiba. A kisipart munkaközös­ségekbe próbáljuk szervezni a vidéki ipartesíüleíek útján. A földművelésügyi minisztér­­rium traktor alkatrészgyártásra; és a javítások elvégzésére bat­­ezerötszáznyolcvanmiilió adó­pengő hitelt biztosított. A hitelt a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ folyósítja a gépjavítá­sokra. Az alkatrészeket szintén a szövetkezet rendeli meg. kész­­pénzfizetés ellenében a: kisipar­nál. Ugyancsak a szövetkezet gyűjti össze a javításra szoruló traktor alkatrészeket és azt te*­­herautón szállítják Budapestre. Ily módon reméljük, hogy si­kerül biztosítanunk a szükséges traktor alkatrészeket és be tud­juk majd őszre állítani a, terme­lésbe a traktorok túin^mó ré­szét. A traktcrtulajdoncsok min­denhol álljanak össze szövetke­­zetekbai és úgy gondoskodjanak a szükséges alkatrészek be szí r-Ujafefo 200 százalékos béremelés docíoea. Megválasztotta új vezetőségéi a Szociáldemokrata Párt vásárhelyi szervezete 4 Repülőgépek kozzák az életmentő szereket mintájú repülőgépen indul 50Ő gazda ellen büntető eljárást indítottak Szentesen R KiisazÉsái gépállományának rendbehozása Irta: Takács Ferenc, főldmivelésugyi államtitkár ff. évfolyamú 120.szám. Hódmezővásárhely, I SzOCÍaldeiMOkfHta pártlap I Szerkesztőség és kiadóhivatal Kossuth* 1946 június 1. szombat. | Mcojrifnik hétfő ki»ételével mindennap reggel | tér 6. Telefon: 79. Ara 300 mill-pengő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék