Alföldi Ujság, 1946. szeptember (2. évfolyam, 194-218. szám)

1946-09-01 / 194. szám

ÖL évfolyam, 194. »z. Hódmezővásárhely, 13MM» iszepfcmbcr 1. vasáruap. SziOCiáMemokfatft pártlap | Szerkeszlősé{*é8kIadőIiívatalKö8«iitli*íé*'> MeKjdeniL hétfő klTÍíeléret mtndeiut&|> reggel K TeléíOHí 79. Afft 40 tiltér 80 PulL B.-f* Száz új élhaspcos elindul a Vásárhelyi Fftggetlen Újság hasábjain Elődünk fekszik a: Vásárhe­lyi Független Újság folyó évi augusztus 3a-iki szánba. Mc-gáör­­zsöljük a szemünket jól !á­­tunk-e? Igen, kétségtelen, 3 hasáb széles cím, így hang­zik: SZÁZ UJ ÉLHARCOS Élharcos.•• Gömbös Gyu- 3a legkedveltebb kifejezése. Ka­tonás, harc: szellemet árul el. Tele is, bele is tömték: Élhar­cos, legalább 120—130 centis mellbőségg©', m-rc mm •! ■ t a 140-ct elérni, az kiváltságoson Gömbösé voit. Annakidején ta­núi lettünk, hova juttatlak min­dent, ami. demokratikus, amj szocialista, ami emberséges és megértő, — tanúi voltunk, hogy Gömbös legelső élharcosai: Héj­­jas Iván, Prónay Pál, Francia Kiss Mihály, gróf Sahn. Osten­­riurg Gyula, Kovoxcz Emil mi­csoda nemnetmentö és hon­­mentő tevékenysége, fejtettek ki. Az élharcosok áíterrorizáltáik rangúkat Gömböstől Darányiig és segítettek megásni azt a síri, ameLybe aztán nem vei; nehéz belefektetni az o.szágck, — át­adván a helyüket még élesebb és' véresebb élharcosoknak. És most, mint falravstitett ki­sértet, megjelent a helyi Függet­len Kisgazdapárt lapjában a ré­gi kifejezés. Száz új élharcos... Elszólta magát az említett lap, xnl&t mikor a kikapós és javít­hatatlan férj álmában hangosan bestéi és kimondja a szeretője revét: a feleség, illetve oc de­­rnokrácia megrökönyödésére. Mi is szólaltatta meg a Japat iámét ilyen élharcos ideológiá­val? Az, hogy véget ért a ka­­kasszéki kisgazdapárti vs z-ztő­­képző tanfolyam. «Nagysikerű munka volt, írja, az előadók és a hallgatók -gyüttes munkája, a komoly szándék és a ráter­mettség együttes érvényesülé­se.» Rész tvettek rajta «nagy­részt fiatalabb koros ztálybeJi •áJogatott tagjaink, de sokan tíz öregebbek közül is... A tö­­.•negémberek közül kiemelkedő minőségi emberek nagy megle­petéseket keltő jelentkezése...» Szóval remek élharcos-jelöl­­íek. Vagy talán már kiképzett, tettre kész, igazi élharcosok, megfelelő mellb ős éggel és kel­lő demokráciát gyűlölő készség­gel-. • -Mert mi mást várhatunk azok­ig akik helyreigazítás, illetve hetyrebillentés nélkül, 3 hasá­bos büszke cím alatt veszik tudomásul, hogy ők kiválasztott élharcosok, mind a 100-an, el­­intSUva Kakasszékr 51. Köztük — saját bevallásuk szerint — az áregek is, azaz az 1919. óta itt­­rnaradt, íme lényükben válto­­-ettan élharcosok, habár de­mokráciát papagályoló hang­­erősítővel. Miközben főleg, ha bajok szelét érzik, áldás, bé­kesség jelszóval kúsznak a koalíció berkei felé, mert ck senkit se bántanak, mer: őket folyton, kikezdik, igazán érthe­tetlen. Iiyun — élharcosokat! Nem tagadjuk, a legutóbbi hó­napokban úgy országos, mint helyi viszonylatban is a leg­jobb indulattal fordultunk v-:r-Párisból jelenti a MTi. külön tudósítója: A magyar íöriileti és politikai bizott­ság a legutóbbi iiíéséu ki­tért az előző üíésmüv arra a határozatára, hogy Ma­gyarországot nem hallgat ja& meg szóbelileg. Megál­lapították, hogy félreértés miatt történt a meghívás elutasítása, másrészt a ro­mán ' bizottság csütörtöki ülésén úgy döntöttek, hogy A forint bevezetésekor, épp egy hónapja, Vásárhely dolgo­zó munkás és tisztviselő ré.ege feílélekzett, mert látta, hogy az értékálló pénz nyomán megél­hetése könnyebbé és emberibbé vált. Az eddig rejtett utakon ■szerteszét folyó á:u csakhamar a piacra került és egyes piaci napok felhozatala vetekedett <j békeáila pót óév al, sőt—nyugod­tan állíthatjuk —, hogy azt nem egy ízben túl is szárnyába. A forint, az inflációs nyomorúság után, élat- és munkakedvet ön­tött mindenkibe. Látszott, hogy a tisztességes kereset után. tisz­tességes úton tisztességes meg­élhetést biztosít. A piacok bőség; később sem csökkent. Némely cikkben ma­radt a 'nagy felhozatal, de egyes cikkek, főleg a baromfi és a to­jás egyre ritkább lett és most, egy hónapra gazdasági életünk átállítása utón, «1 is tűnt a he­lyi piacról. Ka a-kérdés mögé nézünk, ér­dekes megállapitásokat tehe­tünk. Augusztus első napjaiban, de még heteiben is, a spekulá­lásra beállított kereskedelem tá­jékozatlanul állott az adott hely­zetben. Várt és tapogatózott. Uj lehetőségek után kutatott. Ér­­dekszervsi és csoportjai a «fo­rintos világhoz» igazodtak és új mezben igyekeztek rég: vál­lalkozásaikat felújítani. Meg­erősödésükkel egyenes arány­ban fogyott a piaci felhozatal. Ma már kiléptek gye írnekci­knnsnnyi párt és így a Függet­len Kisgazdapárt felé. Az voit és az. marad még ilyen helyi él­­harcos-kiirmgés után is az ál­láspontunk, hogy a Kisgazda­párt szilárd többsége, kgkivált, mindazok., akik f matatta» nélkül Nagy Ferencit tartják a veze­tőjüknek, barátságos, megértő és igazi koalíciós szellemű egy üüműködést követelnek a munkáspártokkal. Viszont ”ép­­l&g kinyilt a szemünk: Itt Vó­­sárhslyea változatlanul megma­radtak az 1919-es élharcosok, úgy látszik, akkora számban és meghallgatják a magyar békeküldöttséget. Ezért el­határozták, hogy Magyaror­szágot a magyar bizottság is meghallgatja, még pedig a román bizottság együttes ülésén. Az elhatározás egy­hangú volt. A bizottsági elnök ezután közölte, hogy a meghívás nem változtatja meg a szer­dai ülésen hozott határoza­tot, mely szerint a bizottság pőjükből és . • - eltűnt a baromfi és a tojás a vásárhelyi piac­ról A mcude-mondákra nem akar­tunk adni, bár sokat fecsegtek imitt is, amott is. Hivatalos kö­zegekkel tett utunkon azonban, meggyőz ődttlnk egyrcl-másról. A tanyákra vezető utakon csak­nem minden fa árnyékában ba­­romüszsdő telepek ütötték fel sátorfájukat. Egy-egy forgalma­sabb és nagyobb tanyarészt összekötő úton 7 telephelyest is összeszámoltunk. Ezsk a gyűj­tők hermetikusan elzárják óvá­rost. Szinte lehetetlen, hogy a külterületekről baromit és tojás jöjjön be a város ellátatlanjai szükségleteinek fedezésére. Az, ami mégis megjelenik a barom­­fapiacon, az kizárólag a városi gazdálkodás és állomány ter­méke. Hogy ez nem elégíti ki a város szükségletéi? Az ter­mészetes. Egyes szedötelephe­­lyek által a főbb útvonalakon 5—7 kilómét; rre nyújt jók ki csáp­jaikat a baromfi cégek. Kirakják ketreceiket és — kis túlzással —- mondhatjuk, hogy számolat­­krnul adják c pénzt az áruért. Ott jelennek meg később az au­tók és szekerek, amelyek fel­pakolják a nagymennyiségben, összevásárolt baromfiakat ét to­jást s viszik csak az általuk ismert rendeltetési helyekre. Ta­láltunk olyan telephelyet, ahol 30 mázsa élő baromfi gyűlt össze. Az árak ellenőrzés« ilyen mó­olycm náx-terrorral, hogy a na­pilapjukat ők tartva a fezük­ben, immár legkedvesebb és legérthetőbb kifejezésüké: bigy­­gys&ztjk, három hasáb széles­ségben a lapfej alá: «SZÁZ U? ÉLHARCOS». ' Tudomásul vesszük. Szociál­demokraták vagyunk, né.m fegy­verünk a fenyegetés. Épp ezért csak ennyit ismé-lünk meg : Éle­tük kg. rag ikasabb meglspeféae lesz, ha valóban, élharcosi mi­nőségben remélik a rég;, sájá: világuk vi ssrahozásái. Nern fog sikerülni Mái* tárgyalják a siiagjar-roraáii határ elintézési kérdését így vonják el a telepek és szedők a baromfit a vásárhelyi piac elől az 1938 m útagyar—ronián határt fogadta el. Ennek a határozatnak esetleges meg­­■ változtatására valamelyik bizottsági tag külön javas­lata szükséges. A magyar—román együt­tes bizottsági ülését szom­baton délután megkezdték. A magyar álláspontot Auer Pál dr párisi magyar követ ismertette az erdélyi prob­lémával kapcsolatban. dón természetesen teljesen te­hetetlen. Hivatalos közegeknek sem sikerült biztos tényként megállapítani a pontos felár összegét, csak a suttogásból és egy pár gazda elszólásából, hogy van felár, vagyis a hivor inlosan megállapított árat sok­ízben a- szedők túlíizctik. Ezsk a külterületi telephelyek természetesen rendes iparenge­déllyel műkőinek. Tehát a tör­vényes látszatra súlyt helyez­nek azok is, akiknek mindez ér­dekében áll. A helyzet megoldá­sa azonban sürget. Mi tehetne ez a megoldás? Mindenek élőit megejteni az iparra víziót és felülvizsgálni a telephelyekre kiadott engedé­lyekéi. Kötelezni a baromfi ke­reskedőket arra, hogy elszállí­tásra csak abban az esetben kerüljön sor, miután a helyi szükséglet teljes kielégítést nyárt. Nyí janak még a baromfi­­szedők ajtajai c helyi vásárlók: előtt is, meri a kereskedői tiszta haszon igy is biztosítva van- számukra. Ne idegenkedje­nek az üzleti árusítástól, mert így nyilvánvalóvá válna felesle­gük Illetékesek szerint is ez len­ne az egyetlen megoldás arra nézve, hogy a város baromfi és tojás ellátása biztosítva le­gyen és a baromfi, még a to­jás nem volna ismét az üzér­kedők elsőrangú cikkévé. Vár­juk ebben a tekintetben a ható­ságok közbelépését. ft közgyűlés részteleiben is elfogadta a költségvetést Miután a közgyűlés a költ­ségvetést általánosságban elfo­gadta, következett a részletes tárgyalás. A részletes tárgya­lás alkalmával dr. Ormos Pál, Kiss Pál polgármester, dr. Kan der Győző tisztifőoivoa, Diószegi Ferenc, dr. Gyáni Imre és Ben ke Imre felszóla­lása: után az egyes tételeket módosították, majd a közgyűlés a költségvetést részleteiben is elfogadta.----------OCOÖOOO---------­Terjed a véi’has A tiszt iíöorvöa közié»? szerint a városban egyre nagyobb mértékben terjed a vérhas. Erre való leíű:a­­tetieí felhívja u lakosság figyel mél arra, hogy kezeit étkezés elolt mossa meg, gyümölcsöt mosatlfiüul ne fogyasszon s beteg emit ér­tői; vagy annak hozzátajto­­zójáiól ne vásároljon. Aki pedig gyomor- vagy bél­­megbeíegedésben szenved, esetleg ilyenről tud, azon­nal közölje a hatósági or­vosokká!. Arra is ügyelni kei!, hogy a házak udvarát és «/.ok tartozékát minden­ki tartsa tisztán, a trágyát e,' h szemetet nz udvarok­­rói hordássák. ki, hogy m ne szolgálhasson a legyek melegágyául, melyek a be­tegség t o V á l>b t e rj e elésénei; egyik legfőbb előidézői. A betegség megelőzése céljából tehat miiuletíkép­­pen óvatosságra és tiszta­ságra kell törekedni.--------oooQooo-------­Emelkedtek a csépién eredmények A földművelésügyi minisztéri­umba érkezett jelentések szerint a gabonán eműek - cséplése a zab kivitelével befejeződött és a cséplési eredmények emelke­dést mutatnak. Most szedik a korai burgonyát és a korai ku­koricát. Az őszi vetések alá a talaj­­előkészítés egyes vármegyék­ben megtörtént és remélhető', hogy a most megindult esőzé­sek után a talaj előkészítő és vetési munkákat meg lshet kez­deni. A k apásnö vényekben trtf kárt az elmúlt hét esőzései eny­hítették és tengeriből közepes termés várható. A korai bur­gonyából jó közepes termés lesz, a késői burgonyák ter­mésének javulása kiadós csa­padék esetén várható. A kereskedelmi és ipari növé­nyek közül a mák gyenge, kö­zepes, a napraforgó jó közepes s a dohány jó közepes termést ád. , Fillér alapon most fizessen elő az IllftO! OJSfc-n!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék