Alföldi Ujság, 1946. október (2. évfolyam, 219-245. szám)

1946-10-01 / 219. szám

II bolyain, 219. s*. BéteezdTÉsárhely, 1946 október 1, kedd. ___ Nines még megoldás a 200 estn* magyar ügy ében Póribb6? jelentik &x MTI* $ek: A magyar területi és politikai bizottság zárt ülé­sen tárgyalta a kétszázezer csehszlovákiai magyar kite­lepítés! ügyét. Magyar és cseh delegátusok megegyez­tek az elnök személyében, Pope tábornok (Kanada). A zárt ülés 48 percig tartott, majd utána az alábbi hiva­talos közleményt adták ki: „A csehszlovák és ma­gyar területi és* politikai bizottság albizottsága meg­bízásának eleget téve,szep­tember 29 én délután 4 óra­kor, Pope tábornok elnök­lete alatt tanácskozott a Luxem bu rg- pal ólában. A megbeszélések nem vizei­tek megoldáshoz. A 200 ezer csehszlovtkiai magyar ügye koránt dncs eldöntve, a kérdést a leg ­közelebbi ülésen tűzik j&ni­­rendre. Pozsony mellett Mérőm falut átesatolnal Párisból jelentik: A ma­gyar albizottság h csehszlo­vák—magyar közvetlen tár­­gyalásokra vonatkozó hatá­rozathozatal előtt bosszú ülésen tárgyalta azt a jelen­tést, amelyet a pozsonyi hídfő kibővítése ügyében kidolgozott. Az ülés elején az elnök közölte, hogy a magyar területi és politikai bizottságnak október 2-ig be kell nyújtani a jelentést M két csehszlovák póündft­­váuyról, amelyek között az egyik a pozsonyi hídfőre, a másik pedig a 200 ezer csehszlovákiai magyar ki­telepítésére vonatkozik. — Ezenkívül a plenáris ülés határozata értelmében a fel­szólalás ideje csak Mi, 5, illetve 3 perc lehet. Kérte a delegátusokat, hogy szi­gorúan tartsák szem előtt ezeket & szabályokat. Az elnök ezután kérte, hogy Casteüfi és Hajdú térkép segítségével pontosan teaí­­naazzák meg a javaslatiak azt a részét, amely a: új határvonalra vonatkozil Szünet után Castellóiint előadó felolvasta a jelatéi­­kiegészített részét A Céh - Szlovákia által kitűzöt&él­­hoz elegendő — mondtta —, ha az eredetileg leve­leit öt faluból hármai ta­tainak át, nevezeteen Oroszvárt, Horvátújfalutés. Dunacsunt. Magyarorszg­­nak meghagyják a délebrt fekvő két falut. Csehszloá­­kia, képviselője hozzájáiűt ebhez a javáslatboz. Azd­­bizottság ezt négy szavad­tól elfogadta. Ausztrália tar­tózkodott a szavazástól, u elnök feltette a kérőit, hogy az albizottság a lelt­té,ss egészében véve el­­gadja-e? Az albizottsága jelentést egészében jói­­liagyta. Az ülés négy és I óráig tartott A Nemzetek Szövetsége megkezdte Angliában a tevékenységét Londonból jelenük: A Nemzetek Szövetsége meg­kezdte a működését és egy­előre részben propaganda jellegű az a bét, amit most Angliában elkezdett. Ez al­kalommal György angol ki­rály melegen üdvözölte a Nemzetek Szövetségéi, úgy­szintén Attlee angol mun­káspárti miniszterelnök is, kifejezvén azt, bogy a Nem­zetek Szövetségét sikerül annyira kiépíteni, hogy mód­jában lesz minden, háborús veszélyt leküzdeni s a vér­ontást meggátolni. Bevéti külügyminiszter üd­vözlő szavaiban kifejezte a véglege« béke megteremté­sét és & béke felett való őrtállést, ami a Nemzetek Szövetségének feladata lesz. — Úgy érzem —, fejez­te be'beszédét a brit kül­ügyminiszter —, nagy k rüítekintéssel kell eljárna inert ha helytelen donié hozunk külpolitikai téré nem a mostani nem?ed< fog szenvedni, hanem az< a nemzedékek, amely« még meg sem születtek. Pártélet Az V. kér. párls/.ei vezet vezetősége és zás; lóbizotfsaga oki. 1-én, ke« den este 7 órakor a Kai dosná-féie pártházban egytí tes ülést tart. A VIII. KERÜLETI PARTSZEI VEZET október 1-én, kedde este 7 órai kezdettel a Vissi hang-utcai Olvasókörben póri napot tart. Előadó: ár. Le sonczy Endre pá'rtíitkár. .Mi a célja Kovács Bélának ? Kovács Béla hónapokkal ez előtt átvette gróf Des­­sewffy Gyula lapjának, a Kis Újságnak a „szellemi irányítását“, mint főszer­kesztő. Tette ezt abban a minőségben, hogy ugyanó' átvette a Független Kisgaz­dapárt technikai irányítá­sát, mint országos főtitkár. Nos, azóta a reakció me­legágya lett úgy a K. U., mint a Kisgazdapárt titkári hálózata. Ez most újra bebizonyult. Kovács Béla „Felhívást ‘ je­lentett meg a saját neve alatt, mint a Független Kisgazdapárt főtitkára. Eb­ben azt a furcsa beállítást tárta az ország közvélemé­nye elé, mintha a két mun­káspárt puccsra készülne. Ez valóban rosszindulatú rémhírterjesztés volt. Ha elolvassuk Nagy Fe­renc miniszterelnök tegnapi programadó nyilatkozatát és mellé tesszük ‘Kovács Béla kirohanását, akkor aligha lehet elhinni, hogy ez a két hang ugyanazon párt veze­tőitől származik. Ugyanak­kor azonban Kovács Béla a saját miniszterelnökével és pártvezérével ellentétben, kiáll a magyar reakció vé­delmére, kiáll az ellentől radalora fedezésére és azt a látszatot kelti a magyar közvéleményben, mintha a Kisgazdapárt teljes egészé­ben őt jelentené — és nem a miniszterelnököt. Kovács Béla „Felhívása“ tele van a félreérthetetlen ferdítések és félrevezetések egész sorozatával, s nem nehéz mögötte az igazi szándékot, a valódi célt föl­fedezni. A közvéleményben hetek óta járja az a hír, hogyha a 'békeszerződése­ket aláírták, akkor majd aj kormány alakul Kovács Béla elnöklésével, s ebben a kormányban a, munkás­pártok nem foglalnak he­lyei. ügy Iáiszik, hogy Ko­vács Béla valóban ezt a rohamot készíti elő, s ez előkészület során jobbfelől támadja magának Nagy Fe­rencnek politikáját is. S ez jellemzi Kovács Bé­la egész kiállását és hang­ját. Azt hiszi, hogy rnösí jói teljesítette feladatót sa­ját pártjával szemben? Azt hiszi, hogy az a párthűség, hogy hátbatámadja azt a — tőlünk egyébként távol­­álló — kisgazdapárti politi­kust, aki eddig minisztere volt. s most az ország kö­vete egy fontos állomáshe­lyen? — mint a koalíciós kormány elnöke! így nem lesz koalíció, ez­zel nem hozza közelebb Kovács Béla a magyar po­litikai életet sem a tisztá­záshoz, sem a békéhez. Rákmi Mátyás Beszéde m Kommunista Párt kongresszusán Budapestről jelentik: A Ma gyár Kommunista Párt III. kon­gresszusának első érdemleges ülését vasárnap tartotta a nem­­( Zstgyőlés feldíszített üléstermé­ben. A közönség1 nagy tapssal fogadta a Szakosíts Árpád, Rónai Sándor és Kies Ist­ván miniszterek vezetésével megjetent szociáldemokrata kép­viselőket. Szűnni nem. akaró tapssal fogadták Rákosi Má­tyás miniszteielnökhelyettest, az ünnepség szónokát Farkas Mihály nemzetgyű­lési képviselő nyitotta meg: az ülést és néhány üdvözlő szó után átadta a szót Rákosi Mátyásnak, aki közei 3 órás beszámolót tartott, az ország bel- és külpolitikai helyzetéről, valamint a párt törekvéseiről. A Magyar Kcrr.munista Tárt poli­tikájának garanciája a feisza­­.badulás óta a párt által mór 10 esztendővel elénk tűzött de­mokratikus erő összefogásánál': politikája, mondotta, majd be­szélt a fasizmus összeomlása óta keletkezett világpoíitikSi helyzetről. — A. kommunista Pártok min­denütt: megerősödtek, úgymond. Visszapillantod az elmúlt 25 esztendő uralkodó' rendszerére és hangsúlyozta, hogy a Kom­munista Párt utat mutatott c felszabadulás készült-üenül ta­lálta, azért csak később tudta rendezni a sorait A demokrá­cia benyomult a közigazgatás­ba, a bankok és gyárak Igaz­gatóságaiba . De ezzel nem tör­tént komoly változás. A gaz­dasági kulcspozíciók a Horlhy­­rendszert kiszolgálók kezében maradtak. A magyar demokrá­cia válaszút előtt áll. A külpo­litikában arról kell dönteni, hogy imperializmus eszköze legyes»-® a magyarság, vagy pedig őszin­tén. csatlakozik a Duna-meden­­c© népeihez. — A Magyar Kommunista Pár; a. demokrácia reformjaiért *záűl síkra — fejezte be. — Küzd az állami termelési forma üszíásá­­sáért is. Továbbá a Szövetkr-ze­­teik kiépítéséért, a bankok ss a külkereskedelem áj la mi silost­­őrzéséért, továbbá a demokrati­kus pártok államosítási pro­gramjának akadálytalan magva­lósítás áérV Küzd a inunl-cccaá^ költség megszüntetéséért. Köve­teli a párt a szakszervezet al­­kotmájnykönyvbei iktatását. Küzd a kis, elsősorban a új gazdák megelégedéséért, követeli a te­lekkönyvezési az 1947. évi jú­nius hó végéig s a parasztság hitellütásáért. Rákosi Mátyás beszédét sűrűn félbeszakította a nagy: taps.nemzetnek. Ä Kisgazdapártot a Bensőséges iitmep vök a susáni pártszervezet zászlóavatása Mintha csak az eljövendő magyar sorsot példáznák, úgy követik egymást a hód­mezővásárhelyi szociálde­mokrata kerületi pártszer­vezetek zászlói. Alig pár hete avatott zászlót ktiiierü-, leien a Kopáncs gyúlóparti pártszervezet, most meg a VL kerületi pártszervezet, a belterületi Susón állt elő a maga zászlóavatásával. Egymásután szinte soroza­tos jelkép a szociáldemo­krata pártszervezetek föl­­emelkedőzászlaja s a színük, a ragyogásuk azt hirdeti, hogy verheti a dolgozó ma­gyarságot a sors: leikébe» ott terjed a szocialista gondolat. Valóban meleg, közvet­len és-bensőséges volt a VI. kerületi pártszervezet ün­nepe, mely a szocialista indulóval kezdődött, ame­lyet Bognár Rezső karnagy vezénylésével az Iparos Dalárda énekeit, utána Szűcs Mihály, a pártszervezet el­nöke mondott megnyitót, majd a szemben lévő re­formátus templomba ment át az összegyűlt közönség, ahol Rapesák Péter lelkész •imádkozott és megáldotta a zászlót Beszédében az ál­dás jelentőségét máltaivá arra mutatott rá, hogy a zászló irányítása mellett végzett muuka a nemzet és a város javát szolgálja s ne a gyűlöletet és ne a szét­húzást, hanem a szeretedet és a megértési hirdesse. A templomi megálciás után ismét az Olvasókor udvarán folytatódott az ün­nep, amely egyre több me­legséget árasztott a lelkes­be. Itt özv. Papp Imréné, a párt hűséges, régi tagja a szervezet díszelnöke kérte föl a zászló megkoszorúzá­sára Tóth Kovács Istvánná zászlóanyát. A zászlóanys. miután vörösszalagos babér­koszorúval dísiítette iöl a zászlót, azt kívánta, hogy a zászló alatt egyesült erő­vel végezzük hazánk és a demokratikus ország föl­építését s akkor joggal mondhatjuk el, hogy'mi­énk a jövő ! A SzIM nevében ii'j. Csen­dé Gyula fogadta meg, hogy amikor majd a zászlót át­veszik, tovább is hűséggel Szociáldemokrata pártlap j Megfélemlít hétfő kivételére! lűlaíftmap reggel Szeritegzíőség és kiadóhivatal Kossuth» tét. Telefoni 79. Ara 44) fiilép = 80 mill. «. P

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék