Alföldi Ujság, 1946. november (2. évfolyam, 246-270. szám)

1946-11-01 / 246. szám

!!, évfolyam, 246. sae. Hódmezővásárhely. [946 november 1, péntek. HMUMBHti— , I Szociáldemokrata páptlap I S^rlf esztőeég és kiadóhivatal Kossnth-tér. I Hffjrirnili hétfő kiTííeiérei ídindeanjip rejffi | Telefon: T9. Ara 40 fillér = 80 milL a.-P Churchill a béke legfőbb akadálya, — írja az egyik angol világlap Közöltük Sztálin gene­­rali8szimus nyilatkozatát, amely ezúttal is telve volt bizakodással és hűen fejezte ki a meggyötört népek ál­láspontját a béke megköté­sével és a nyugalom eléré­sével kapcsolatban. Mielőtt Sztálin ezt a 31 kérdésre való feleletet megadta volna, közvetlenül előtte Churchill volt angol miniszterelnök, az angol konzervatív párt vezetője, azt a könnyelmű és célzat08 kijelentést tette, hogy Kelet- és Közép-Euró­pában 200 menetkész szov­jet divízió állomásozik. Nem! — felelte a generalisszimus — a divíziók száma csak hatvan és amikor majd a szovjet leszerelési terv al­kalmazásra kerül, ezeknek száma is negyvenre csökken. Az igazi helyzetnek ez a megjelölése hatalmazza fel Sztálint arra, hogy Chur­­chillt háborús uszítónak nevezze. Nyugat-Európa Sztálin nyilatkozatának ezt a részét tekinti a legfontosabbnak és ezt fogadja a legnagyobb megkönnyebbüléssel. A meg­riasztott közvélemény öröm­mámorral veszi tudomásul, hogy a háborús készenlét hírei nem felelnek meg a valóságnak és hogy ezt hatékonyan leszegezze, he­vesen nekirohan Churchill­­nek. A News Chronicle címe például így hangzik: „Chur­chill a béke legfőbb akadá-^ lya.“ A Daily Mirror pedig" három hasábon át ezt kiált­ja: „A bajok forrása Chur­chill !“ hogy rendet teremtsen. Re­mélhető, hogy megjavul a helyzet. A só fejadag Budapesten 25 dkg., vidéken pedig 50 dkg. lesz. Minisztertanács A kormány Ragjai most tartották meg rendes heti minisztertanácsukat, Nagy Ferenc miniszterelnök el­nöklésével. A miniszterta­nács a közoktatásügyi mi­niszter javaslatára újabb 700 tanítói állás betöltésére adott engedélyt.--------cpöonoc»-------­Mérséklik az fizletbéreket Mindenkinek ndóvnllomást kell adnia november 10-ig! Mos pártközi értekezlet Budapestről jelentik: Teg­­lap eBte 6 órakor Varga íélának, a nemzetgyűlés el­­íökének vezetésével púrt­­;özi értekezlet volt, ame­­yen Nagy Ferenc. Rákos'i Üátyás, Szakasits Árpád és feres Péter vezetésével a :oalícióba tömörült pártok, ralamint Kossá István veze­­ésével a szakszervezetek tépviselő i jelentek meg. Az értekezletről a követ­kező közleményt adták ki: A pártok a tanácskozás iorán tisztázták az ügyren­­let és abban állapodtak neg, hogy elsősorban a tonkrét gazdasági kérdése­tet tárgyalják meg. A párt­­tözi értekezlet az alapvető szempontok megvitatása után i tanácskozások folytatását i jövő heti kedd-estére tűz­­e ki. ----------OOOOOOO $ok érdekelt figyelmébe A most megjelent kor­­nányrendelet értelmében a íyugellátásoknak az állam­­íaztartás egyensúlyának íelyreállítása érdekében rzükséges korlátozásáról izóló rendeletben szabályo­zott eljárást az eddigi ha­­áridő helyettnovember 30-ig Leli befejezni. A MÁV. alkalmazásában Uló munkások tekintetében i létszámcsökkentési eljá­­■ás újabb határideje szintén íovember 30. Az elbocsátott közszolgá­­ati alkalmazottak visszavé­­olére tett előterjesztések íenyujtásának végső határ­­deje november 15, és az jlőterjesztéseket november JO-ig kell elbírálni. Az oroszok békét akarnak A newyorki rádió ismer­etté a földkörüli útjáról risszatért Norman Corvin •ádiókommentátor beszámo­­óját. Norman Corvin sze­­•int: „Az oroszok nemcsak ikarják a békét, hanem •endkivül nyugtalanítja és ilkeseríti őket minden há­borús hírverés“ --------ooooooo--------Tenyészállatokat adunk Jugoszláviának Jugoszláviának jóvátételi Lötelezettségünk fejében a lözeljövőben tenyészállato­­iat adunk át. Elsősorban íövendék csikók, szarvas­­narhák, továbbá süldők és cosbárányok kerülnek át­­tdásra. Úgy értesülünk, íogy a jugoszáv jóvátétel céljára vásárolt tenyészál­­atokért illetékesek kész­pénzzel fizetnek és ez al­kalommal nem kerül sor Dúzakötvények kiadására. Hódmezövtísarhely thj. yáros adóhivatala felhívást adott ki a mm napon. Ezt a felhívást szó­­rttl-szára leközöljük, fontossága miatt. Bárki megállapíthatja be­lőle, mi a kötelessége, hogyan Kell bevallania foglalkozása sze­rint a jövedelmét, illetve kerese­tét. Előre bocsátjuk, hogy az 19-46. évre szóló együttes kere­seti és jövedelemadó, valamint társulati és tantiemadó kiveté­se céljából a fenti adók fizeté­sére kötelezett minden adó­alanynak — kivéve akik mái megkötött adóközösségekben vesznek részt — 1946. november 10-ig bejelentést kell adni A be­jelentéshez szükséges nyomtat­ványt a városi adóhivatalnál topható térítési díj ellenében. Együtt a kereseti és jövedelmi adót Együttes kereseti és jövede­lemadó bejelentést kell adni az összes iparosoknak, kereskedők­nek szellemi fogialkozásúaknak, élet járadékot élvezőknek, gyógy­­ezertár. vagy iparüzlet bérlők­nek bútorhasznákrti díjat, vagy berendezés bért élvezőknek, ügy­nöki fogialkozásúaknak, a 100 aranykorona kataszteri tisztajö­vedelmet meghaladó földet bér­lőiknek, feleseknek és harmado­soknak és egyéb kereseti foglal­kozást folytató egyéneknek. Társulati adó bejelentést kell adni a részvénytársaságoknak szövetkezeteiknek, korlátolt fele­lősségű társaságoknak, takarék­pénztáraknak és egyéb társasá­gi formákban, működő társasá­­gofcndk és vállalatoknak. Tantiemadó bejelentést kell adni a társukrliadó alá tartozó társaságok és vállalatok igaz­gatósági és felügyelőbizottsági, választmányi és végrehajtóbi­zottsági tagjainak, valamint a napibiztosoknak és ügyvezetők­nek javadalmairól. További csoportok Nyersbevétel alapján tartoz­nak bejelentést adni az életjára­dékosok, gyógyszertár, vagy iparüzlet béxlőkL a bútorhaszná­lati dijat, vagy berendezésbért élvezők és az ügynökök. Osztálybtrsorozás útján tar­toznak bejelentést adni az ipa­rosok, kereskedők és a szelle­mi foglalkozásúak. Kataszteri tiszta jövedelem alapján tartoznak bejelentést tenni a földbérlők, felesek és harmadosok. Több önálló foglalkozás ese­tén az adóalany mindegyik fog­lalkozásról külön-külön köteles bejelentést tenni. Kötelező batáridő Aki bejelentését november 10-igj nem adja be, a terhére előírt adó 10 százalékát, ha pedig a hozzá intézett felhívásban kitű­zött időben sem adja be, a ter­hére előírt adó 25 százalékát fizeti birság címén'. Adócsalást követ el az az adóalany, aki bejelentésében olyan valótlan adatot tüntet fel, amely az adó megrövidítésére alkalmas, vagy bejelentéséből adómegxövidítésre irányuló szándékkal adatokat hagy' ki. Az együttes kereseti és jöve­delemadó, illetőleg tantiemadó bejelentést a városi adóhivatal­nál, a társulati adó bejelentést a szegedi állami adóhivatalnál KeU benyújtani. ■> Részletes tájékoztató a keres­kedelmi és ipartestületnél és a város hirdetőtábláin van kifüg­gesztve. v Bővebb felvilágosítást a vá­rosi adóhivatal nyújt. Az illetékes hatóságok és a kereskedői érdekképvise­letek értekezletet tartottak, amelyen az új üzletbérek megállapításáról volt szó. Az értekezlet után a ke­reskedelmi minisztérium ja­vaslatot nyújtott be a Gaz­dasági Főtanácshoz, mely­ben kérte az 1939-es üzlet­béreknek 75 százalékról 50 százalékra való csökkenté­sét. A Gazdasági Főtanács a kérdést néhány napon be­lül a kereskedőkre nézve előnyösen intézi el. Újjáépül a Péti-gyár a minisztertanácson Ráez Jenő pénzügyminiszter el­sősorban a potsdami egyez­mény végrehajtásával kap­csolatosan kérdéseket ter­jesztett elő, majd hozzájá­rult a minisztertanács az államkincstár tulajdonát ké­pező Péti Nitrogén Művek R. T. újjáépítésére vonat­kozó előterjesztéséhez. ——ooooooo--------Edward feleségének ékszereit ellopták Köztudomású, hogy évek­kel ezelőtt Edward angol király lemondott a trónról és megnősült, polgári szár­mazású asszonyt vett fele­ségül. Tudott dolog az is. hogy Edward ismételten járt Magyarországon és nálunk is népszerűvé vált, egysze­rűsége és közvetlensége folytán. Edward, mint wind­­sori herceg, bejárta felesé­gével a világot, azonban ez év elején visszatért Lon­donba. A napokban kelle­metlen meglepetés érte a herceg feleségét: azt az ékszerládikát, amelyben brilliánsait, gyűrűit, láncait és más ékszertárgyait tar­totta, eltűnt. Megállapítot­ták, hogy szervezett banda fosztogatja a londoni elő­kelő, illetve dúsgazdag csa­ládokat Az angol rendőr­ség még nem tudta elfogni a vakmerő társaságot Közellátási tájékoztató Budapestről jelentik: Sza­bón János közellátási állam­titkár a sajtó képviselői előtt tájékoztatást nyújtott a közellátási helyzetről. Novemberben több fontos cikket lehet vásárolni jegy nélkül. így marhahúst, bir­kahúst és hentesárúkat. A tej és tejtermékek is telje­sen a szabad forgalomba kerültek. Ezen felül a zsi­radékba cukor és hüvelyes ellátásában a december 31- ig szóló mennyiséget egy­szerre ki lehet váltani. A kenyérellátás terén szó volt arról, hogy a nagyon rossz termés miatt csökkenteni kell a fejadagokat, mégis találtak olyan megoldást, hogy. a fejadag változatla­nul napi 25 deka marad. A lisztfejadag változatlanul 120 dkg. lesz novemberben. Komoly javulás lesz a zsiradék tekintetében. Ed­dig csak Nagy-Budapest és bányaüzemek kaptak jegy­re zsirt, most a napraforgó beszolgáltatás után a ható­sági zsiradékellátást kiter­jesztik a vidéki ipari váro­sokra is. 30 dkg. lesz a havi adag és lehetővé te­szik, hogy december 31-ig egy tételben ki lehessen váltani. Becslés szerint ser­tészsírt, olajat, vagy marga­rint adnak. A legtermészetesebb ja­vulás a cukorellátás terén lesz. A cukorellátást az egész országra kiterjesztik. Nagy-Budapesten 25, vidé­ken 20 dkg. lesz a fejadag. A gyermekek 12 éves korig 40 dkg ot, a betegek és szoptatós anyák pedig 60 dkg-ot kapnak. December 31-ig egy tételben lehet ki­váltani. A hagymaellátásban ugyan­csak zavar van, mert a ma­kói termelők nincsenek megelégedve az árakkal és zavarja a helyzetet az is, hogy Romániában szintén kevés a hagyma, úgy, hogy nagyobb csempészés folyt Románia felé. A kormány minden eszközt megragad,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék