Alföldi Ujság, 1947. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-01 / 1. szám

HL éuf. ú, sx. HóCmezővásárhely, ÍS4S január ■£, sxertSa. Szociáldemokrata pártlap Megjelenik hétfő kivételével mindennap reggel Szetk.%és'klatféhiacfcl Kcstvih-íév. Telefon: SS. ára 40 fillér. 'rmi i l■ll■lMHUllll wwh—i Beköszöntő I947=i#e Irta: Erdei István nemzetgyűlési képviselő Kettős ígéretet takar a z 1947-es esztendő. Elhozza a béke olaj­ágát.. Azontúl gazdasági kiban­­takozéfsniik, föíemelkedásiinW körvonatci jelentkeznek. < BéfráHnLtóieleihk kemények Eszíendöhch keresztül állami költségvetésünk jelentős részét a vesztes háború jóvátétele, né­pünk nyakára feikapasrkodoií uszítok kalandor politikájának következménye nyeli majd el. Ezeket a roppant erőfeszítése­ket csak élniakaitísunk, öntu­datosan vállalt munkánk ós őszinte mélység ős békevágyunk hidalhatja át. Elmarad mögöttünk 1946-ban a hakílgépak nyomón keletke­zett rémület A rombolás meg­ismert iszonyatát küzdelmes egyéni és nemzeti munka váltja íeL Magunkhoz öleljük, terma!ő­­munkába állítjuk hcdücgságbóQ hazavágyó és házatérőéVérem­­ket Szürke, de fáradtságos hét­köznapok következnek. Butáik olycci -szilárd akrpok- 3« épül majd, amilyen méretű leez gazúttóági es ttíifSarie írni dí­­akráulásunk. Népurcdmupk úgy lesz arős és egészséges, ha tud és akár tanulni a fájdalmas múlt tévelygésein. Fiatal demo­kráciánk sikere: szellemi fona­­dátnaunk útja. Nyugalmunk, bó­kánk elsősorban'jattól függ, hogy Csák visszatérő rossz álomnál tönjék, amit egyesek a mvdt­­baö gyorsan megtanultak, a gennanímádat, szolgalslküség, a ■kárleEfdítés, úrhátnámság és a köfzSesó gérzet hiánya. Rengeteg tennivalónk van. Ám­de mégis falán legfontosabb': deBEfokratikus magatartásra ne­velj 3k a magyarságot! Nevel­jük minden eszközzel. Szóban éa irtáéban egyaránt. A tí©mokrc.cia élvonaltzban állók ezen félül pókjaadásscl neveljenek. Péű­­dúizzdk hivatásukat, önneüea, becsületes mukszakadtáig vég* zett aoriíán munkájukkal ; Előtérbe kerülnek a gazda­sági kérdések. Szükségleteink Melegítése, az újjáépítés vágya és a közvélemény formáló ereje iráteűmas tervek tucatját hozza felszínre. Politikai pártok és az ország legkiválóbb szakemberei Ue íróval ó gondolatok fölvetése ttfäa a kiértékelést követő meg­­raláSalást keresik, kutatják. alakulások hordozók Közléfcedós link és hidaink el­végzett és folyamatban lévő gi­gantikus alkotásai után a rég­múltban eihűnycgolí ós a; há­ború alatt tönkretett közúti báló­­zűbur.k megjavítása, kiépítése^, korszerűsítés©, csatorna- és víz­­secdtaecrünk észszerű hajóutai* neflt megteremtése a következő idők legnagyobb íe’jcrda.'a. btec.őgcnjdarágunk termőföld­jének egyharmac'ár, eltolódtak a tulajdonviszonyok. 6‘65 ezer íöid­­hózjuítatott család kötelékében/ él mezőgazdasági népességünk ©gybanoada. Ei is a tennivalók sokasága nyüzsög. Eeiterjesséjgn Öntözőművás gazdálkodás. Ha­szon és kisálkrttsnyészíés. Ívle­­zőgasderógi feldolgozó üzemek; konzervgyárak, aszalók kor­­szérű vágóhidak, tejterméked gyüjtőéülc-másainak létesítése, stb. Itt van mezőgazdaságún^ edeJútriíiköláaa és gépesítése. A iáid uvzmőarőiiMfc karbantartása; SEeíva javítása. (Szik és ser nyú-iákrjok termővé tétele és az isaó.u ás te'ihágya kérdése;. IrtSlttyítptt gyümölcs és szellő­­gazdasági, illetve ezek megvé­désének módja. Ipari, kereskß­­ttelmi és gyógynövények terme­lése. Földműves népessésgünk jó­létének fokozása, házhely és kis- 3fc&JúfeJakc;ák keretében. < Kézműves . kispclgáSságűnk, haladó éirtoünuségünli éleiét iec­­megtfel: lőbben a házúpar és a szövetkezetek keretébe illeszt­heti bele. Ez is1 nevelése», öntu-, etetőé közösségi szellemen épül­het csak fel és biztosíthat hasz­nos munklctellenértéket, kiegyen­súlyozott életet ezen rétegeknek." 1947. szendébb hétköznapok­­kfcisL jön felénk, de ez az 'év Ren­geteg gondot, problémás hoz majd felszínre. Uj világot, új embert, új társadalmat, új éiet­­idedkat kell teremtenünk egyéni életünkben éppúgy, mint közös dolgainkban. Erre tanít meg: ben-, nünket a szó rializmus. Mi, szo­­áóldemokraták, ilyen érzéssel eltelve várjuk az Uj-esztendŐtj Magyar fajtáink iránt éráért fe­lelősségünk utat mutat. A betn­­nünkiefi követők kilépnek az ápo­­raöotl, dohos múltból, de nem kalandoznak el a délibiábek szinpompás világába sem. Nekünk szociáldexndkraták-NeKézipárunk óllrmi segítség­­(Eü állott talpra. Azokban az -lökben, midőn dolgozói heti­­t’ozkáit 1 kg burgonyái vásárol­hattok csupán. Ámde most ne- Wáziparunk talpmáliása jelenti jóvátéí eleink biztonságin túl az ^szegényedett, lerongyolódott magyarság szükségleteinek fo­kozatos kielégítését Szénbányá­­mk, viűamasanergia tsrmelőte­­lepeink államosítása, dunántúli olaj lelőhelyeink és bauxit telo­­peink cTluminiumgyc&tásra bei­­rendezkeeve, íelmérhetetlesi át­nafeí népurclmiunk iráínyábían ér­zett mélységes feláősséghidá­­tenk marad továbbra is irány­tűnk. Az U j -esztendőben hittel hirdessiik, hogy a SzociáUdomo­­krata Párt útja a béke és mun­ka útja, mely a mindennapi ke­nyér láizrdolmein, az emberi jó­téthez törekvésen árt vezet bfen­­nünket a magpsabbrendűség, a kultúra és a szabadság világa leié. így spakuláhtaki Budapestről jelentik: A gazdasági rendőrség őrizet­be vette a Mechanikai Szö­vőgyár öt vezető állásban lévő alkalmazottját, mert a gyártelepen tartott kút? tás során 84 ezer méter flanellt találtak, amelyet az üzem annakidején „elfelejteti“ be­jelenteni. Ezenkívül találtak 2000 kiló zsíros gyapjút, ami szintén nem voli bejelentve. Megállapították ezenkívül, hogy a festékkel is speku­láltak. Bejelentettek 50 ezer kiló festéket is az Árhiva­talhoz, de a bejelentés meg­tétele után már 22 ezret elhasználtak és 28 ezerről nem tudtak elszámolni.----------OOOQÖOC---------­Ez rosszabb a iíürokratíí muNnál Budapest ellátatlan család­jai számára burgonyával megrakott vagonokat irányí­tottak. Meghirdették, hogy jegyre mindenki megkapja a krumplit. Sorba álltak tíz­ezrével, de csak egy, naDisr. ■azíuft senki nem jelentkezett a burgonyaadagjáért. Ugyan­is az történt, hogy rossz időben, rossz pakolással s a jelek szerint már romlott burgonyát indítottak el vi­dékről a főváros felé! Nem ártana a legszigorúbban és pártatlanul kivizsgálni az egész dolgot, mert adott esetben tervszerű merénylet is történhetett a lakosság ellen, a tömegek elkeseríté­­sére. így és hasonlóképpen De legyen szabad tovább is garázdálkodni egyes szemé­lyeknek és egyes hivatalok­ban.--------oooOoco--------­Vontok Szeged-Mpsst között-A csongrádi vasúti híd meg­nyitásával meginduli a vasúí­­járás Szentes és Félegyhrna .kö­zött. Sokakat érdékel ez a me­netesed, annyival is inkább, mert ©zen az úton szemétyvonat­­ítíl is karán érkezhet Budapestre a vásárhelyi i'utcs. “Ezzel kapcso­latban a Szeged—budapesti vo­natok: teljes menetrendjét is kö­zöl jiflfc. SZEGED—BUDAPEST Szeged i 5.40 8.50 14.57 Fólegyházc é. 6.48 10.36 17.35 Tdliegyháar i 6.49 10.56 1.8.15 Kecskemét é. 7.17 11,44 19.12 Kecskemét i 7.18 12.03 ?.03 Cegléd i 7.54 13.25 4 37 Epést ny. é. 9 20 15.20 7.30 BUDAPEST—SZEGED Budapest i. 8.00 15.30 17.15 Cegléd i. 10.55 19.20 13.43 Kecskemét é. 11.50 20.29 19.21 Kecskemét i. 12.02 3.40 19.22 Félegyháza é. 13.22 4.32 19.53 Fótegyhcraa i. 13.47 4.47 19.51 Szegedi é. 15.30 7.40 31.00 SZENTES—FÉLEGYHAZA Szentes i. 9.27 15.56 5.15 Félelgyháza é. 10.50 17.20 6.40 FÉLEGYHÁZA—SZENTES Félegyháza i. 13.45 6.55 20.00 Szentes é. 15.05 8.Í7 21.22 Az ci vonat, amelyik Vásár-, helyről reggel 7.50-loor indul Londonból jelentik: Jilley munkáspárti belügyi állam­titkár interpellációt jegyzett’ be az angol alsóház napló-, jába. Ebben azt kérdezi, van e tudomása az angol kormánynak, mi történik a szlovákiai magyarokkal, de­portálják- e, vagy deportálás­sal fenyegetik-e őket. A közalkalmazottak csök­kentésével kapcsolatban 21 ezer személyt bocsátottak el. A revízió 2.550 . tisztviselő VÍ-’-'Z? férésé*. t'T'' U'I- í»t4j ;>á, további 1.500 személy (ha­dirokkant sib.) az eredeti rendelet módosítása követ­keztében kapja vissza állá­sát. A revízió lefolytatása egyes körökben komoly elé­gedetlenségei okozott. A Kisgazdapárt ugyanis kije­lentette, hogy a szakembe­reket kell mindenek előtt Békésesabán az Ujgazdák és Földhöziutíalotíak Orszá­gos Szövetsége nagygyűlést tartott, amely az ujgazdák érdekeinek védelmére tíz pontból álló határozati ja­vaslatot fogadott el. Leg­főbb követelésük a teíek­­könyvezévS azonnali megkez­dését és véghezvitelét sür­geti. Kérik az újgazdák, hogy a kormány biztosítson olcsó anyagokat, építkezésük meg­kezdésére. A belterjes gaz­dálkodásra való áttérés mi­att olcsó és nemes gyü-A jövö ieladaiairpl beszélt és irt a napokban Szeder Ferenc eivtrites, os agrárkérdések első­rendű szakértője. Szeder elv­­társ vázolja a jövő feladatait, »tál arra, hogy most, amikor a fCüdrefonn befejezése elé érkéz* tünk, a tennivalók egyrészo — ás ez igen nehéz része — élői-, tünk áll: íorradid’Tm átalakítást kell végrehajtattunk mezőgazda* Sági teamelésüEkhen. Jól tud­juk, 'úgymond, hoey ez egy kis-Szentss felé, egészen Félagyhá* záíg megy s vele az utas a csatlakozással d. u. 3 őrá 20 perckor Eudapesten van. Ennek a vonatnak a párja délután 13.45-kor indul Félegyházáról esi Vásárhelyig jön. Viiley elvíárs az egyik újságírónak kijelentette, hogy felszólalásával a két szomszédos középeurópai állam érdekeit tartja szem előtt s kifejezte azt a remé­nyét, hogy a magyar és cseh­szlovák közvetlen tárgyalás meg fogja indítani a megbé­kélést és a megbárátkozást. visttzav ezért 1400 „szak­embert“ azonnal visszahe­lyeztek. Az összeállított lis­tán azonban a szakember veit a •..ev..rább! Ép^n a Kisgczdapárt vidéki ve­zetői tettek jelentést arról, hogy a „szakemberek“ sem­mire se használhatók. Úgy a köztisztviselők, mint a nyugdíjasok B-listájának revíziója december 31-én befejeződött. 3000 nyugdíjas kapja vissza jogait. —*ü»— mölcsfacsemetéket kérnek, valamint aztán, hogy a föld­alapba befolyt összeget bo­csássák szövetkezetük ren­delkezésére traktorok és egyéb gazdasági gépek be­szerzésére. Az MSzK szűn­jék meg, mert az nem szol­gálja a parasztság érdekeit Kérik a vetőmagról való gondoskodást. A békéscsa­bai ujgazdák fenti előter­jesztést örömmel fogadják e!, különben is ez az egész ország parasztságának ér­dekét szolgálja. só nehez ebb munka. Meggy ök&­­reesdett s:.okosokat és gondol­kodásmódokat nem lehet máról­­holnapra átalákítnai, de mindgra erőfeszítésünket arra kell irá­nyítanunk, hogy termelésünk ér­dekében ezek az álícrmálódá- Eok megtörténjenek. Meg kell bariákoznunk azzal a gondolat­in!, hegy az ország népo szá­mára és az európai piac szük­ségletének megfelelően termel­jünk. «o»— A szlovákiai magyarok ügye a brit. parlamentben Befejezték a B.-lista revíziót A csabai áj gazdák tíz pontja Szeder Ferenc: Legyünk gyorsak a termelés átszervezési munkáiban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék